01-12-2018 17:40 GÜNDEM

DATÇA - KNİ­DOS YOLU X- MA­CE­RA ET­KİN­Lİ­Ğİ­NİN, ROTA NOKTALARINDAN BİRİ OLDU

Sebiha ARSLAN : Datça - Kni­dos yolu , Mer­ce­des-Benz X-Ma­ce­ra et­kin­li­ği­nin rota nok­ta­la­rın­dan biri oldu.

  DATÇA - KNİ­DOS YOLU X- MA­CE­RA ET­KİN­Lİ­Ğİ­NİN, ROTA NOKTALARINDAN BİRİ OLDU

Datça ,güzel ha­va­sı bakir ye­şi­li ,mas mavi temiz de­ni­zi ve doğal gü­zel­lik­le­riy­le ken­di­si­ne hay­ran ka­lı­nan şirin bir tatil ka­sa­ba­sı.Yerli ve ya­ban­cı tu­ris­ti cez­be­den ,ve bir gün bir çok kişinin  ta­til­den zi­ya­de ,ya­şa­mak is­te­di­ği bir yer. Böyle bir doğal gü­zel­li­ğin bo­zul­ma­ma­sın da ki  en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri­side ula­şım .
Gü­zel­lik­le­ri­nin yanı sıra en­ge­be­li ve sert vi­raj­la­rıy­la da bi­li­nen Datça
bu de­fa ­da ,Tür­ki­ye"nin en zor ro­ta­la­rı lis­te­si­nde yer alan, ter­cih edi­len yer­ler ile çıktı kar­şı­mı­za.

Car­med­ya.?Com ' un in­ter­net say­fa­sın­dan edin­di­ği­miz bil­gi­le­re göre; Mer­ce­des-Benz X-Ma­ce­ra et­kin­li­ği­nin ilk ayağı ta­mam­la­dı.
X-Ma­ce­ra" et­kin­li­ği­nin ro­ta­sın­da Mer­ce­des -Benz X- Class , sı­nır­la­rını so­nu­na kadar zor­la­dı. Ara­cın li­mit­le­ri­ni zor­la­mak adına Tür­ki­ye"nin ve hatta bazı nok­ta­lar­da dün­ya­nın en zor ro­ta­la­rı lis­te­si­ne giren yer­ler ter­cih edil­di.?Kasım ayı so­nun­da ta­mam­la­nan et­kin­li­ğin son ro­ta­sı ise Muh­te­şem man­za­ra­lar eş­li­ğin­de Datça - Ki­ni­dos yolu etabı oldu.

Mer­ce­des-Benz X-Ma­ce­ra et­kin­li­ği ,15 günde top­lam­da 3500 km"lik bir rota çizdi.
Ro­ta­nın ilk ayağı Doğu Ka­ra­de­niz"den iç böl­ge­le­re doğru ge­çi­lir­ken, bağ­lan­tı yol­la­rı ile bir­lik­te 17 km' lik uzun­lu­ğuy­la dün­ya­nın en uzun tü­nel­le­rin­den biri olan Ovit Tü­ne­li" oldu. Ro­ta­da dün­ya­nın en teh­li­ke­li üç yo­lun­dan biri ola­rak anı­lan D-915"ten de ge­çil­di. De­re­ba­şı Vi­raj­la­rı"nı da kap­sa­yan ve kış şart­la­rın­da, karlı bir ze­min­de aşı­lan bu yol, Of"u Bay­burt"a bağ­lı­yor. Ro­ta­da­ki bir son­ra­ki durak Doğu Ana­do­lu"nun enfes do­ğa­sı içe­ri­sin­de uza­nan Ka­ran­lık Kan­yon ola­rak bi­li­nen Ke­ma­li­ye Taş Yolu" . Takip eden bö­lü­mün­de, Ka­pa­dok­ya son­ra­sın­da, İç Ana­do­lu"yu aşa­rak Ak­de­niz böl­ge­si­ne giriş yapan X-Ma­ce­ra ekibi, Eğir­dir ve Salda Göl­le­ri"ni ta­ki­ben İlçe­miz­de­ki Kni­dos' a ulaş­arak etkinliğin  ilk etabını tamamladı.


Bu haber 1318 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer