30-08-2019 17:24 GÜNDEM

30 AĞUS­TOS ZAFER BAY­RA­MI'NIN 97'NCİ YIL DÖ­NÜ­MÜ DATÇA' DA COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI.

Sebiha ARSLAN : 30 Ağus­tos Za­fe­ri'nin 97'nci yıl dö­nü­mü tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça'da da coşkulu tö­ren­ler­le kut­lan­dı. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nu­muy­la baş­la­yan kut­la­ma­lar, Datça Kay­ma­kam­lı­ğın­da Kay­ma­kam Mesut Çoban'ın teb­rik­le­rin ka­bu­lü ile sona erdi.

 30 AĞUS­TOS ZAFER BAY­RA­MI'NIN 97'NCİ YIL DÖ­NÜ­MÜ DATÇA' DA COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI.

30 Ağus­tos sa­ba­hı saat 09:00 da baş­la­yan çe­lenk sunma tö­re­ni ve kut­la­ma prog­ra­mı­na Kay­ma­kam Mesut Çoban,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan ,Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ,İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Reşit Sinan ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı , Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği üye­le­ri, Kurum Amir­le­ri ,Sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri,Öğretmenler, Öğ­ren­ci­ler  ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Tören ilk ola­rak Kay­ma­kam­lık Çe­len­gi ,Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Çe­lenk'inin Atatürk Anıtına  su­nu­muy­la baş­lan­dı.Aka­bin­de Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm Şehit ve Ga­zi­le­ri­miz anı­sı­na 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve İstik­lal Mar­şı­mız okun­du.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Hava Sa­vun­ma Üs­teğ­men Mus­ta­fa Özgen yaptı.Özgen özet­le ''Bu gün Asil Türk Mil­le­ti ve kah­ra­man Türk or­du­su­nun ebedi Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk 'ün ön­der­li­ğin­de ,97 yıl önce ger­çek­leş­tir­di­ği büyük za­fe­ri kut­la­mak için bir ara­da­yız.
Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk 'ün Baş­ko­mu­tan­lı­ğı yap­tı­ğı büyük ta­ar­ruz 26 Ağus­tos 1922'de baş­la­mış 30 Ağus­tos­ta Türk or­du­su kesin za­fe­re ulaş­mış­tır.Bu gurur ve onur ve­ri­ci za­fe­rin ar­dın­dan Ata­türk '' Or­du­lar ilk he­de­fi­niz Ak­de­niz'­dir ileri '' emri ve­re­rek düş­ma­nı 9 Eylül 'de de­ni­ze dök­müş­tür. Bu zafer Türk or­du­su­nun mil­le­ti ile bü­tün­le­şe­rek bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de azim ve sa­bır­la ne denli büyük ba­şa­rı­lar elde ede­bilece­ği­ni tüm dünya ül­ke­le­ri­ne gös­ter­miş­tir .
Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ola­rak ;Yüce Türk Mil­le­tin­den al­dı­ğı­mız güç ve kuv­vet­le, bu gün üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız ata­la­rı­mı­zın bize ema­net et­ti­ği Şehit kan­la­rıy­la su­lan­mış bu aziz va­ta­nı ko­ru­ma­ya
ATA­TÜRK' ün bize miras bı­rak­tı­ğı çağ­daş ,mo­dern ,de­mok­ra­tik ve laik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni son­su­za kadar ya­şat­ma­ya ,dev­le­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne huzur ve be­ka­sı­na yö­ne­len tüm teh­dit­le­re karşı ko­ya­cak güçte ve ka­rar­lı­lık­ta­yız.
Ta­ri­hin en kanlı mü­ca­de­le­si­ne sahne olan Mu­kad­des Vatan top­rak­la­rı­na ka­rı­şan ve şu anda mutlu bir te­bes­süm­le biz­le­ri iz­le­di­ği­ne inan­dı­ğı­mız Aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le al­ma­yı ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze hu­zur­la­rı­nız­da şük­ran­la­rı­mı arz et­me­yi bir borç bi­li­rim .
Va­ta­nı­mı­zın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü için ta­ri­hin her saf­ha­sın­da gö­zü­nü kırp­ma­dan can­la­rı­nı feda etmiş gö­nül­le­ri­miz­de ebe­di­leşen Yüce Kah­ra­man­lar ;Siz­den al­dı­ğı­mız ema­ne­ti ge­lecek ne­sil­le­re ter­te­miz bı­ra­ka­bil­mek için Ata­mı­zın gös­ter­di­ği uy­gar­lık yo­lun­da yıl­ma­dan ve yo­rul­ma­dan ça­lı­şa­cak ,yo­lu­mu­za çıkan en­gel­ler­le ka­nı­mız pa­ha­sı­na mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Ruh­la­rı­nız şad olsun'' dedi.

Günün anlam ve öne­mi­ni belirten şiiri Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Öğ­ren­ci­le­rin­den Deniz Yıl­maz ,Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­rin­den Eylül Kara ve Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­rin­den Gizem Ya­zı­cı­er okudu.
Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­nün folk­lor ekibi gös­te­ri­si ve ar­dın­dan İlçe Genç­lik Spor Mü­dür­lü­ğü Judo gös­te­ri­si büyük be­ğe­niy­le iz­len­di.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu Öğ­ret­me­ni Ömer Faruk ve Vol­kan Tunç ise kah­ra­man­lık tür­kü­le­ri­ni ses­len­dir­di.
Çe­lenk ve kut­la­ma prog­ra­mı ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­miy­le son buldu.?Akabinde Kay­ma­kam Mesut Çoban Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mın­da teb­rik­le­ri kabul etti.


Bu haber 861 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer