09-10-2017 10:51 GÜNDEM

47 CHP'Lİ BE­LE­Dİ­YE­­,DATÇA’DA BULUŞTU

Güney Ege'deki CHP'li be­le­di­ye­ler­de görev yapan sos­yal medya ça­lı­şan­la­rı, İlçemizde dü­zen­le­nen 5'inci Sos­yal Be­le­di­ye­ler Ağı Ça­lış­ta­yı'nda bir araya geldi.

 47 CHP'Lİ BE­LE­Dİ­YE­­,DATÇA’DA BULUŞTU

Datça Be­le­di­ye­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de, ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ğe, 47 be­le­di­ye­den 100'e yakın soy­sal medya gö­rev­li­si ka­tıl­dı. Üç gün sü­recek olan ça­lış­tay'­da, 'Akıl­lı Ci­haz­lar­da Gü­ven­lik ve Ki­şi­sel Ve­ri­le­rin Ko­run­ma­sı', 'Di­ji­tal Medya Ve­ri­le­ri­nin Be­le­di­ye­ci­lik Hiz­met­le­rin­de Kul­la­nı­mı', 'Kent Mar­ka­laş­ma­sı ve Sos­yal Medya', 'Si­ya­set­te Di­ji­tal Pa­zar­la­ma' gibi ko­nu­lar ele alın­dı.

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı CHP'li Gür­sel Uçar, bu tür et­kin­lik­le­rin öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek, "Be­le­di­ye­le­rin, sos­yal med­ya­da çok etkin ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Or­ta­ya çı­ka­bi­lecek so­run­lar için, ortak çözüm üre­til­me­si ve bilgi pay­la­şı­mı öne­ri­le­ri bu top­lan­tı­lar­da de­ğer­len­di­ri­le­rek ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek­tir" dedi.


Bu haber 373 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer