16-05-2019 17:46 GÜNDEM

ANNELER GÜ­NÜN­DE KİGDER'DEN ANLAMLI KUTLAMA

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş Gücünü Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneği (KİGDER) her yıl dü­zen­le­di­ği gibi bu yılda ''An­ne­ler gü­nü­nü'' üye­le­ri ve eş­le­ri ile bir araya ge­le­rek, Datça'nın en güzel mekanlarından biri olan Flow Surf Otel'de kut­la­ma et­kin­li­ği gerçekleştirdi.

 ANNELER GÜ­NÜN­DE KİGDER'DEN ANLAMLI KUTLAMA

 

KİGDER baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz günün an­la­mı­nı ifade eden ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti ''Bizler  KİGDER ola­rak ön­ce­lik­le ka­dın­la­rı­mı­zın an­ne­lik gö­re­vi ve so­rum­lu­lu­ğu ile bir­lik­te ha­ya­tın için­de ça­lı­şan ,emek veren, eko­no­mik üre­tim­de bu­lu­nan an­ne­le­ri­mi­zin, her yıl ha­tır­lan­ma­sı ve on­la­rın örnek alın­ma­sı­nı ka­mu­oyu ile pay­laş­mak is­ti­yo­ruz. Bu bağ­lam­da dün­ya­nın en zor ve kut­sal mis­yo­nu­nu yük­le­nen an­ne­le­rin sa­de­ce yılın belli bir zaman di­li­min­de anıl­ma­sın­dan çok eği­tim kül­tür ve sos­yal ha­ya­tı­mız­da ço­cuk­la­rı­mı­za an­ne­lik duy­gu­su ve so­rum­lu­lu­ğu­nun ne denli önem­li ol­du­ğu­nu öğ­ret­mek, on­la­ra ge­re­ken saygı ve de­ğer­liğin gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni de ifade edi­yo­ruz'' dedi
Et­kin­li­kte ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar ve pay­la­şı­la­n söy­le­şi­lerden sonra Der­nek ta­ra­fın­dan'' Datça da yılın annesi  olarak  iki an­ne­ye ,Me­su­di­ye Ova­bü­kü 'nden Gür­sel Aslan ile Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nden Evin Sü­rü­cü 'ye Belediye  Meclis üyesi Hayriye Balkan tarafından   Derneğin hazırlamış olduğu çe­şit­li anı ar­ma­ğan­la­rı verildi. Anneler gününü kutlandı. Aslan ve Sürücü süpriz anneler günü kutlamasına mutluluktan duygu seli yaşayarak Der­nek yö­ne­ti­min­de ,üye­le­ri­ne ve et­kin­li­ğe ka­tı­lan ko­nuk­la­ra te­şek­kür et­ti­ler.Etkinliğin bir diğer duygu selide 2 çocuk annesi Mürüvvet Soyalp' in kendi yazdığı anne isimli şiiri oldu
   ANNE
Canından çok sevecek birini arıyorsan,
Hemen eve koş annen kapıda bekler.
Garibim anneler zaten hep bekler...
Evde bekler
Yemeğin başında bekler
Kocadan gün yüzü bekler
Evlattan hayır bekler
Çamaşır asar kurumasını bekler
Ömür geçer gelir gider bekler
Fakat ömrünü adarken sevdiklerine
Tek bir şey beklemez karşılık
Karşılıksız sevmenin adıdır, ANNE

Ay­rı­ca an­ne­ler günü ne özel aynı gün Datça Be­le­di­ye­si organizasyonluğunda Eski Datça Muh­tar­lı­ğı ve DAD­YA­DER 'in kat­kı­la­rıy­la (12.05.2019) Eski Datça Ge­le­nek­sel An­ne­ler Günü Şen­li­ği ger­çek­leş­ti.


Bu haber 585 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer