09-05-2018 12:09 GÜNDEM

DATÇA ADD' NİN DE KATILDIĞI MUĞLA EŞ­GÜ­DÜM TOP­LAN­TI­SI GERÇEKLEŞTİ

Muğla il ve şube ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) üyeleri Eş­gü­düm Top­lan­tı­sında bir araya geldi. Cumartesi günü Or­ta­ca Şu­be­sinin ev sa­hip­li­ğin­de gerçekleşen toplantıya Datça ADD Başkanı Bekir Şahin ,Sayman Mesut Okur ve yönetim üyelerinden Hasan Aslan'ın katıldı.

 DATÇA ADD' NİN DE KATILDIĞI MUĞLA  EŞ­GÜ­DÜM TOP­LAN­TI­SI GERÇEKLEŞTİ

        Sebiha ARSLAN
Top­lan­tı­ya, Genel Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Bölge So­rum­lu­su Lütfü Kı­ra­yoğ­lu, ADD Bilim ve Da­nış­ma Ku­ru­lu Üyesi Gün­gör Berk, İl Eş­gü­düm Ku­ru­lu Baş­ka­nı Cü­neyt Öz­ba­yır ve Muğla ili ADD şu­be­le­ri baş­kan, yö­ne­ti­ci ve üye­le­ri ka­tıl­dı.
Ev sa­hi­bi şube baş­ka­nı Günür Ka­ra­ağaç'ın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Saygı Du­ru­şu ya­pı­la­rak İstik­lal Marşı okun­du. Sı­ray­la Cü­neyt Öz­ba­yır, Gün­gör Berk ve Lütfü Kı­ra­yoğ­lu ko­nuş­ma­la­rı­nı yap­tık­tan sonra gün­dem­de­ki mad­de­le­rin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Söz alan şube tem­sil­ci­le­ri şu­be­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı ya­nın­da ülke gün­de­mi­ne iliş­kin görüş ve öne­ri­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler. Gö­rü­şü­len ko­nu­lar ve be­lir­le­nen ortak görüş doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­si şu şekilde''Dü­şün­ce­le­ri ve ey­lem­le­riy­le Ata­türk önü­müz­de­ki yüz­yıl­la­rı da ay­dın­la­tan bir ışık­tır, ev­ren­sel bir li­der­dir. Ege­men­li­ği sa­ray­dan alıp halka ve­re­rek tam ba­ğım­sız, laik ve çağ­daş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni kur­muş­tur. Böy­le­ce ege­men­li­ğin ka­yıt­sız şart­sız mil­le­te ait ol­du­ğu de­mok­ra­tik bir cum­hu­ri­yet re­ji­mi ku­rul­muş­tur. Üm­met­ten ulus dev­le­te ge­çil­miş­tir. Ata­türk'ün ay­dın­lan­ma dev­rim­le­ri salt yö­ne­tim bi­çi­mi­nin ve yö­ne­ten sı­nı­fın de­ğiş­me­sin­den iba­ret de­ğil­dir. Yö­ne­ti­min yanı sıra eği­tim, harf, dil ve kı­ya­fet dev­ri­mi başta olmak üzere bilim, temel hak ve öz­gür­lük­ler, hukuk, eko­no­mi, sa­na­yi, tarım, sağ­lık, kül­tür ve sanat alan­la­rın­da da dev­rim ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Ancak bugün, Cum­hu­ri­yet re­ji­mi­ni yı­ka­rak, bütün gücün ye­ni­den sa­ra­ya ve­ril­me­si­ni ve ay­dın­lan­ma dev­rim­le­ri­nin yok edil­me­si­ni amaç­la­yan bir karşı dev­ri­min yoğun sal­dı­rı­sı al­tın­da­yız. Si­ya­sal ik­ti­da­rın on altı yıl­lık yö­ne­ti­min­de Cum­hu­ri­yet'in ku­ru­luş de­ğer­le­riy­le oy­nan­mış ve ana­ya­sal ku­rum­lar ya si­ya­sal­laş­tı­rıl­mış ya da dö­nüş­tü­rül­müş­tür. Dev­rim­ci Cum­hu­ri­yet'in eko­no­mik ka­za­nım­la­rı, ye­ral­tı ve ye­rüs­tü var­lık­la­rı ise sa­tıl­mış­tır. Dev­let­te li­ya­kat dış­lan­mış ve iş­çi­ler ta­şe­ron­laş­tı­rıl­mış­tır. 3 Kasım 2019'da ya­pı­la­cak se­çim­ler­le yü­rür­lü­ğe gi­recek ol­ma­sı­na kar­şın uy­gu­la­ma­da tüm erk­le­ri eline alan ve ilk aşa­ma­da par­ti­li olan Cum­hur­baş­ka­nı, “tek adam” ola­rak, ül­ke­yi yö­net­me­ye baş­la­mış­tır. Bu arada güçlü yan­daş medya ya­ra­tı­la­rak top­lum baskı ve korku al­tı­na alın­mış­tır.
Ül­ke­nin bu bir yıl için­de iflas et­ti­ği, her alan­da hızla çök­me­ye baş­la­dı­ğı gö­rül­müş­tür. Eko­no­mi, em­per­ya­liz­min sö­mü­rü­sü­ne ter­ke­dil­miş, üre­tim eko­no­mi­sin­den vaz­ge­çil­miş, tarım ve milli sa­na­yi çökme nok­ta­sı­na ge­ti­ril­miş, dev­let üç ku­ru­şa muh­taç hale dü­şü­rül­müş­tür. Gü­ven­lik açı­sın­dan büyük önem ta­şı­yan Te­le­kom sa­tıl­mış, elde avuç­ta ne kal­dıy­sa on­la­rın da sa­tı­şı­na baş­lan­mış­tır. Va­ta­nın on dört kö­şe­sin­de­ki şeker fab­ri­ka­la­rı, sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış­tır. Ül­ke­nin köklü üni­ver­si­te­le­ri­nin bö­lün­me­si­ne bile kal­kı­şıl­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir.Si­ya­sal ik­ti­da­rın on altı yılın so­nun­da ül­ke­yi yö­ne­te­me­di­ği ve ül­ke­yi bir “beka”, var­lık/ yok­luk so­ru­nuy­la karşı kar­şı­ya ge­tir­di­ği or­ta­ya çık­mış­tır. Gi­di­şat­tan kor­ku­ya ka­pı­lan si­ya­sal ik­ti­dar, yan­daş mu­ha­le­fet par­ti­siy­le bir­lik­te, “Cum­hur İtti­fa­kı” ya­pa­rak “bas­kın seçim” ka­ra­rı al­mış­tır. Par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı ve mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri, OHAL dü­ze­ni devam eder­ken, 24 Ha­zi­ran 2018 ve 8 Tem­muz 2018 ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak­tır.“Bas­kın Seçim”, Türk Mil­le­ti'nin de­mok­ra­si ya da dik­ta­tör ter­ci­hin­den bi­ri­ne karar ve­re­ce­ği seçim ola­cak­tır. Başka bir de­yiş­le, ulu­sal ege­men­li­ğin ka­yıt­sız ko­şul­suz “tek adam” a ve­ril­me­si ya da mil­let­te kal­ma­sı ter­ci­hi­dir. Çağ­daş­lık ül­kü­sün­de de­mok­ra­si­ye devam ya da Or­ta­çağ ka­ran­lı­ğı­na dönüş ka­ra­rı­nın ve­ril­me­si­dir.Si­ya­sal ik­ti­dar ül­ke­yi ta­rih­sel bir yol ay­rı­mı­na ge­tir­miş­tir. Bu “Bas­kın Seçim” ile oto­ri­ter ve Si­ya­sal İslam­cı bir parti dev­le­ti ku­rul­ma­sı­nın önü mut­la­ka ke­sil­me­li­dir. Umu­du­muz Türk mil­le­ti­dir. Bu ka­ran­lık dö­ne­mi, ka­dı­nı ve er­ke­ğiy­le, cum­hu­ri­yet ve de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si veren Türk mil­le­ti sona er­dir­me­li­dir.
“Ke­ma­list-Ata­türk­çü” Türk Dev­ri­mi, 20. yüz­yı­lın en önem­li olay­la­rın­dan bi­ri­si olup ev­ren­sel bir ni­te­lik ta­şı­mak­ta­dır. Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Muğla Şu­be­le­ri ola­rak yurt­se­ver hal­kı­mı­za çağ­rı­mız­dır: Kork­ma! Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze, ül­ke­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne, ulu­sal bir­li­ği­mi­ze, Ata­mı­za ve Türk Dev­ri­mi­ne var gü­cü­müz­le sahip çık­mak için se­çim­le­re mut­la­ka katıl! Oyunu Cum­hu­ri­yet'in ge­le­ce­ği için kul­lan! Ka­za­nan Cum­hu­ri­yet, par­la­men­ter rejim ve de­mok­ra­si ola­cak­tır.
Ka­za­nan biz ola­ca­ğız!''
 


Bu haber 457 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer