16-05-2018 17:34 GÜNDEM

DATÇA CEMEVİ’NDEN ‘’EŞİT YURTTAŞLIK’’ YOLUNDA BİR ADIM DAHA

Rıza EZER: Datça Hacı Bek­taş ı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si, MUSKİ ile yapılan abonelik ,sözleşmesi ile resmi iba­det­ha­ne ola­rak kabul edil­erek “eşit yurt­taş” mü­ca­de­le­sin­de bir adım daha iler­le­di.

 DATÇA CEMEVİ’NDEN ‘’EŞİT YURTTAŞLIK’’ YOLUNDA BİR ADIM DAHA


Cemevi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım, yap­tı­ğı açık­la­ma­sında şu cümleleri söyledi  " Ana­do­lu Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi ola­rak ''eşit yurt­taş” mü­ca­de­le­sin­de yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da bir adım daha iler­le­dik.
2017 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar Aydem Elekt­rik ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na yap­tı­ğı­mız baş­vu­ru­lar­da Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si ve ül­ke­miz­de­ki Yar­gı­tay ka­rar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da iba­det­ha­ne­miz olan ce­me­vi­mi­zin elekt­rik su gi­der­le­ri­nin dev­le­tin iba­det­ha­ne­le­re sun­du­ğu ola­nak­lar da­hi­lin­de de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­te­dik. Bu baş­vu­ru­la­rı­mız ne­ti­ce­sin­de 2017 Kasım ayın­da ce­me­vi­miz resmi iba­det­ha­ne ola­rak kabul edil­miş ve Aydem ile bu kap­sam­da söz­leş­me ya­pıl­mış­tır.
İba­det­ha­ne ola­rak kabul edil­me­si se­be­biy­le de abo­ne­lik üc­re­ti alın­ma­mış­tır.
 14 Mayıs 2018 ta­ri­hin­de ise MUSKİ ile ya­pı­lan abo­ne­lik söz­leş­me­siy­le cemevi­miz iba­det­ha­ne ola­rak kabul edil­miş ve böy­le­ce Muğla'da bir ilke daha imza at­tık"dedi.


Bu haber 359 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer