17-09-2021 11:15 GÜNDEM

Datça da Kadın çiftçilere kıl ke­çi­si des­teği verilecek

Sebiha ARSLAN: Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Datça, Fet­hi­ye, Köy­ce­ğiz, Ula ve Mar­ma­ris te 18-45 yaş ara­sın­da­ki kadın çift­çi­le­re 2 dişi 1 erkek kıl ke­çi­si des­tek­le­me­si ya­pa­cak.

 Datça da Kadın çiftçilere  kıl ke­çi­si des­teği verilecek

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ka­dın­la­rın üre­ti­me daha fazla ka­tıl­ma­sı ve Muğla böl­ge­si­ne en uygun hay­van türü olan Kıl Ke­çi­si­nin yay­gın­laş­ma­sı için des­tek­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan özel­lik­le maddi ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­mak ve ev eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­mak is­te­yen kadın üre­ti­ci­le­re des­tek olmak için baş­la­tı­lan Kıl Ke­çi­si pro­je­si ge­niş­le­ye­rek devam edi­yor. Daha önce Ka­vak­lı­de­re, Da­la­man, Men­te­şe, Or­ta­ca il­çe­le­ri­ne sağ­la­nan Kıl Ke­çi­si Des­te­ği bu defa Datça, Fet­hi­ye, Köy­ce­ğiz, Ula ve  Mar­ma­ris il­çe­le­rin­de devam edecek. 18-45 yaş ara­sın­da­ki kadın çift­çi­le­re 2 dişi 1 erkek kıl ke­çi­si des­tek­le­me­si ya­pı­la­cak.
20 Eylül 2021 Pa­zar­te­si günü baş­la­ya­cak olan Kıl Ke­çi­si Pro­je­si baş­vu­ru­la­rın­da dik­ka­te alı­na­cak şart­lar;


-18-45 yaş ara­sın­da­ki kadın çift­çi­le­rin baş­vu­ru­la­rı de­ğer­len­di­ri­lecek.
-HBS (Hay­van Bilgi Sis­te­mi, TÜRK­VET) sis­te­mi­ne ka­yıt­lı hay­van­cı­lık iş­let­me­si ve iş­let­me nu­ma­ra­sı ol­ma­sı (baş­vu­ru­su olum­lu olup, al­ma­ya hak ka­za­nan­lar iş­let­me aça­cak)
- Aile­sin­de bü­yük­baş ve kü­çük­baş hay­va­na sahip birey ol­ma­ma­sı,
-SGK ya ka­yıt­lı her­han­gi bir işte ça­lış­ma­ma­sı,
-20 de­kar­dan fazla ara­zi­si ol­ma­ma­sı,
-Her aile­den 1 kişi fay­da­la­na­bi­lecek,
-Des­tek ve­ri­lecek ki­şi­ler kura ile be­lir­le­necek.
-Hay­van­la­ra ba­ka­bi­le­ce­ği hay­van ağı­lı­nın ol­ma­sı ya da uygun ola­nak­la­rı ta­ah­hüt et­me­si, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ta­ah­hüt­na­me­yi oku­yup im­za­la­ma­sı ve Des­tek kap­sa­mın­da alı­nan ke­çi­ler ve do­ğa­cak oğ­lak­lar 3 yıl bo­yun­ca sa­tı­la­maz, kes­ti­ri­le­mez, dev­re­di­le­mez.


Bu haber 290 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer