27-06-2018 17:36 GÜNDEM

DATÇA VE 6 İL­ÇE­DE GE­ÇER­SİZ OYLAR TEK­RAR SA­YI­LI­YOR

Sebiha ARSLAN - Muğla'da 24 Ha­zi­ran Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan Ak Parti ve MHP ge­çer­siz sa­yı­lan 14 bin 468 oyun ,13 il­çe­de tek­rar sa­yı­mı için, İlçe Seçim Ku­rul­la­rı­na, Datça' da dahil , iti­raz baş­vu­ru­su yap­ıldı.

 DATÇA VE  6  İL­ÇE­DE GE­ÇER­SİZ OYLAR TEK­RAR SA­YI­LI­YOR

Ya­pı­lan iti­ra­zın ar­dın­dan Datça, Bod­rum, Mar­ma­ris Milas,  Köy­ce­ğiz, Ya­ta­ğan ve Ka­vak­lı­de­re İlçe Seçim Ku­rul­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni­den oy sa­yı­mı ka­ra­rı alın­dı.
Men­te­şe ve Ula'da ise ye­ni­den oy sayım ta­le­bi red­de­dil­di. Fet­hi­ye, Sey­di­ke­mer ve Da­la­man İlçe Seçim Ku­rul­la­rı ise ka­ra­rın il seçim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni öne sürdü.

“BOD­RUM­DA ŞA­İBE­Lİ SAN­DIK­LAR VAR”
Ak Parti İl Baş­ka­nı Kadem Mete ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bod­rum'da ge­çer­siz oylar ayrı bir zarfa ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği halde zarf ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le aynı çu­va­la ko­nul­muş. Bu ne­den­le oylar komp­le sa­yı­lı­yor. Komp­le sayım so­nu­cun­da ise oy sa­yı­la­rı ile ge­çer­siz oy sa­yı­la­rı bir­bi­ri­ni tut­mu­yor ve san­dık şa­ibe­li du­ru­ma dü­şü­yor. Bod­rum'da bu şe­kil­de 5-6 prob­lem­li san­dık var. So­nun­da il ge­ne­lin­de komp­le sayım ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan ge­rek­li baş­vu­ru­la­rı­mı­zı ya­pa­ca­ğız” dedi.


Bu haber 616 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer