20-05-2019 19:41 GÜNDEM

DATÇA'DA 19 MAYIS ATA­TÜRK'Ü ANMA, GENÇ­LİK VE SPOR BAY­RA­MI COŞ­KU­SU!

Sebiha ARSLAN : Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün Kur­tu­luş sa­va­şı­nın baş­lan­gı­cı olan Sam­sun'a ayak bas­ma­sı­nın ve 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'nın 100'üncü yılı tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça' da coşkuyla kutlandı.

 DATÇA'DA 19 MAYIS ATA­TÜRK'Ü ANMA, GENÇ­LİK VE SPOR BAY­RA­MI COŞ­KU­SU!

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de , Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ile  İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan  çelenk ve kut­la­ma prog­ra­mı 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 9.30 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da gerçekleşti
Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar  ve Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç eşleri ile birlikte katıldı. İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut , Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Datça Şu­be­si üye­le­ri, Daire Amir­le­ri, Si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, Sivil top­lum ör­güt­le­ri, Öğ­ret­men­ler, çok sa­yı­da öğ­ren­ci, ve­li­ler ve va­tan­daş ka­tıl­dı.
Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı­na Çe­lenk Sunma Tö­re­niy­le baş­la­yan prog­ram ,Yur­du­mu­zun kur­ta­rı­cı­sı ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve can­la­rı­nı va­ta­nı­mız için feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile devam etti.
Prog­ra­mın de­va­mın­da , Genç­lik adına ko­nuş­ma­yı Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Barış Öz­çe­lik yaptı.

Günün anlam ve önemi be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Genç­lik Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan yaptı Sinan özet­le ''19 Mayıs gençlik; gençlik gelecek demektir.Türk genci Türk İstiklali ve Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi ,bu gün ve yarınların tek  ve en büyük güvencesidir.Sevgili gençler siz Türk'e İstiklal aşkını veren ,Kara Fatmaların ,Nene Hatunların ,Yalnız Efelerin; siz '' Ya İstiklal Ya Ölüm'' diyen Antepli Şahinlerin ,Sütçü İmamların ,Hasan Tahsinlerin,Seyit Onbaşıların;siz, tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların,Yavuzların Atatürklerin soyundansınız.Unutmayınız ki '' Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'' bu  özde duygularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için  canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyor,siz gençlerimizin bayramını kutluyor,saygı ve sevgilerimi sunuyorum'' dedi..Sinan 'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Nu­ret­tin Adem Barut ve Melek Beyza Ka­ra­bo­ğa Ata­türk Kur­tu­luş Sa­va­şın­da adlı şi­iri­ni, Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Gizem Ya­zı­cı­er, '' Yıl 1919''şi­iri­ni alkışlar eşliğinde okudu.
Ata­türk'ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­ni Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­me­ni Deniz Öz­türk, izleyicilere  duygu seli yaşatarak  okudu.
Tö­re­ne ka­tı­lan bütün öğ­ren­ci­ler ve vatandaşlar , Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Al­pe­ren Çak­mak eş­li­ğin­de Türk Genç­li­ği­nin An­dı­nın bir bö­lü­mü­nü hep bir­lik­te yük­sek sesle okudu.
Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Yaren Ömrüm Ce­be­ci ''Mus­ta­fa Kemal'i Dü­şü­nü­yo­rum'' adlı şiirini seslendirdi.
Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Çocuk Ge­li­şi­mi Öğ­ret­me­ni Deniz Öz­türk yö­ne­ti­min­de ritim gös­te­ri­mi al­kış­lar eş­li­ğin­de ger­çek­leş­ti. Datça İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü Judo Gös­te­ri­si , aka­bin­de
Jim­nas­tik gös­te­ri­si ,Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Müzik Öğ­ret­me­ni Aysun Akçay yö­ne­ti­min­de ha­zır­la­nan Ritim gös­te­ri­si seyircilerden büyük beğeni topladı.
Genç­lik haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen bas­ket­bol, at­le­tizm gibi spor mü­sa­ba­ka­lar­ında de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni Kaymakam  Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren ,Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç ve Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan takdim etti.

Ödül töreninden sonra Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Beden Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni Murat Atın yö­ne­ti­min­de ha­zır­la­nan halk oyun­la­rı gös­te­ri­si büyük ke­yif­le iz­len­di.Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri Bando gös­te­ri­si ,Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Halk Oyun­la­rı Gös­te­ri­si  ve
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu Öğ­ren­ci­le­ri Re­şa­di­ye Ateşi dans gös­te­ri­si­ ile kutlama programı sona erdi.


Bu haber 1036 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer