20-08-2019 12:13 GÜNDEM

İNŞAAT MÜ­HEN­DİS­LE­Rİ ODA­SIN­DAN DEP­REM AÇIK­LA­MA­SI

Sebiha ARSLAN : İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Ma­ni­sa Şube Baş­ka­nı İnşaat Mü­hen­di­si Fethi Obus, 17 Ağus­tos Mar­ma­ra dep­re­mi­nin 20. yılı ne­de­niy­le açık­la­ma yaparak, ''Datça ve Bod­rum gibi sahil bel­de­le­rin­de ise dep­rem son­ra­sı su ha­re­ke­ti (Tu­su­na­mi) teh­li­ke­si de or­ta­ya çık­mak­ta­dır'' dedi.

 İNŞAAT MÜ­HEN­DİS­LE­Rİ ODA­SIN­DAN DEP­REM AÇIK­LA­MA­SI

 

İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Ma­ni­sa Şube Baş­ka­nı Fethi Obus, 17 Ağus­tos 1999 Mar­ma­ra dep­re­mi ve or­ta­ya çı­kar­dı­ğı acı­la­rı unut­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek yaptığı yazılı açıklamada , "Dep­rem teh­li­ke­si­nin kötü so­nuç­la­rı­nı en aza in­dir­mek için; kamu ya­pı­sı, özel yapı diye ayırt et­me­den tüm mev­cut yapı stoku or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­lı, ge­re­kir­se iyi­leş­tir­me ve güç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­rak dep­re­me ha­zır­la­nıl­ma­lı­dır.Üze­rin­den 20 yıl geç­me­si­ne rağ­men hala acı­la­rı­mı­zı, ya­ra­la­rı­mı­zı sa­ra­ma­dık. On bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zın ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği, yüz bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zın ya­ra­lan­dı­ğı, eko­no­mi­nin büyük zarar gör­dü­ğü ve ülke ola­rak çok büyük bir sar­sın­tı ya­şa­ma­mı­za neden olan dep­rem teh­li­ke­si­nin bir daha ya­şan­ma­ma­sı en büyük te­men­ni­miz­dir. Fakat ül­ke­miz, özel­lik­le Ma­ni­sa ve çev­re­si­nin bi­rin­ci de­re­ce dep­rem ku­şa­ğın­da yer al­ma­sı ve bu yüz­den her an dep­rem teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­muz bir ger­çek­tir. 1939 Er­zin­can'da 32 bin in­sa­nı­mı­zı yi­tir­me­mi­ze neden ola­rak, ar­dın­dan 1966 Varto, 1971 Bin­göl, 1976 Çal­dı­ran, 1983 Aş­ka­le, 1995 Dinar'da çok büyük yı­kım­la­ra yol aça­rak, yakın za­man­da ise Ma­ni­sa mer­kez, Ak­hi­sar, Ça­nak­ka­le ve kısa bir süre önce De­niz­li'de art arda mey­da­na gelen şid­det­li sar­sın­tı­lar ile dep­rem ken­di­si­ni de­vam­lı bize ha­tır­lat­mak­ta­dır. Bod­rum, Datça gibi sahil bel­de­le­rin­de ise dep­rem son­ra­sı su ha­re­ke­ti (tu­su­na­mi) teh­li­ke­si de or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Yakın za­man­da ya­şa­nan bu dep­rem­ler­de can kaybı ol­ma­sa da henüz ülke ola­rak geçen sü­re­de ye­ter­li ders­le­ri al­ma­dı­ğı­mı­zı, dep­re­me karşı ye­te­rin­ce ha­zır­lan­ma­dı­ğı­mı­zı gör­mek­te­yiz” dedi.

"Bİ­Lİ­MİN, TEK­Nİ­ĞİN, AKLIN GE­REK­TİR­Dİ­Ğİ İŞ­LE­Rİ YAP­MA­LI­YIZ"

İmar dö­nü­şü­mü­ne mes­lek oda­la­rı­nın da dahil edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Obus, "Yapı de­ne­tim sis­te­min­de ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan ama hala ye­ter­siz kalan dü­zen­le­me­ler, rant­tan uzak ya­pı­lan alan bazlı kent­sel dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­la­rı, yeni dep­rem yö­net­me­li­ği­nin hayat ge­çi­ril­me­si olum­lu ge­liş­me­ler ola­rak gö­rül­se de imar ba­rı­şı adı al­tın­da çı­ka­rı­lan uy­gu­la­ma ile bu sü­reç­te ya­pı­lan tüm iyi ni­yet­li ça­lış­ma­lar çöpe atıl­mış­tır. İmar ba­rı­şı ile ya­pı­la­rın dep­rem gü­ven­li­ği­nin sor­gu­lan­ma­sı ve tüm so­rum­lu­lu­ğun va­tan­da­şa bı­ra­kıl­mış ol­ma­sı, işin uz­man­la­rı olan mü­hen­dis­le­ri bu sü­reç­te saf dı­şın­da bı­rak­mış­tır. Olası bir dep­rem­de gü­ven­siz ve kaçak ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­sı­na ve büyük za­rar­lar gör­me­si­ne göz göre göre da­ve­ti­ye çı­ka­rıl­mış­tır. Oy­sa­ki dep­rem teh­li­ke­si­nin kötü so­nuç­la­rı­nı en aza in­dir­mek için; kamu ya­pı­sı, özel yapı diye ayırt et­me­den tüm mev­cut yapı stoku or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­lı, ge­re­kir­se iyi­leş­tir­me ve güç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­rak dep­re­me ha­zır­lan­ma­lı­dır. Yeni ya­pı­la­cak ya­pı­la­rın ise her türlü mü­hen­dis­lik hiz­me­ti­ni ala­rak, de­ne­tim sü­re­cin­den ge­çe­rek sağ­lık­lı bir şe­kil­de inşa edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Her doğal afet­ten sonra ya­ra­la­rı­mı­zı sarma an­la­yı­şı ye­ri­ne bi­li­min, tek­ni­ğin, aklın ge­rek­tir­di­ği iş­le­ri yap­ma­lı­yız. Unut­ma­ya­lım ki dep­rem bir doğa ola­yı­dır, doğal afete dö­nüş­me­me­si biz­le­rin elin­de­dir. Bu yüz­den mes­lek oda­la­rı­nın biran önce sü­re­cin içine dahil edil­me­si ile sahte mü­hen­dis­li­ğin, ni­te­lik­siz mes­le­ki fa­ali­yet­le­rin önüne ge­çi­le­rek ya­pı­la­rın işin uz­man­la­rı ta­ra­fın­dan de­net­len­me­si sağ­lan­ma­lı­dır, üni­ver­si­te­le­ri­miz­de ni­te­lik­li eği­ti­min önü açıl­ma­lı­dır. Or­man­la­rı­mı­zı, yeşil alan­la­rı­mı­zı rant uğ­ru­na yok et­me­ye­rek, şe­hir­le­ri­mi­zi beton yı­ğın­la­rı­na çe­vir­me­ye­rek, kent­sel dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­la­rın­da sos­yal do­na­tı alan­la­rı­nı ihmal et­me­ye­rek, bir an önce sağ­lık­lı imar plan­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­rek ve en önem­li­si va­tan­daş­la­rı­mı­zı bi­linç­len­di­rip, kent­le­ri­mi­zi dep­rem teh­li­ke­si­ne karşı ha­zır­la­ya­rak doğal afe­tin et­ki­si­ni azal­ta­bi­li­riz. Son ola­rak her zaman söy­le­di­ği­miz gibi biz in­şa­at mü­hen­dis­le­ri oda­sı­nın yö­ne­ti­ci ve üye­le­ri ola­rak ge­le­ce­ğe gü­ven­le bak­mak adına sağ­lık­lı ya­pı­laş­ma sağ­la­na­na kadar, mü­hen­dis­lik hiz­me­ti al­ma­mış tek bir yapı kal­ma­ya­na kadar kamu adına eli­miz­den gelen çaba ve ça­lış­ma­yı gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.


Bu haber 929 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer