06-03-2021 16:17 GÜNDEM

KAZIM YIL­MAZ 4- C SI­NI­FI ÖĞ­RENCİLERİ, ULUS­LA­RA­RA­SI OKUMA BECERİLERİLERİ PRO­JESİNE SEÇİLDİ.

Sebiha ARSLAN : Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 4- C sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri, okuma be­ce­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği PIRLS araş­tır­ma­sı­na se­çil­di.

 KAZIM YIL­MAZ 4- C SI­NI­FI ÖĞ­RENCİLERİ, ULUS­LA­RA­RA­SI OKUMA BECERİLERİLERİ PRO­JESİNE SEÇİLDİ.

Pro­je­nin uy­gu­lan­ma­sı için Ülke ge­ne­lin­de 41 İl be­lir­len­di. Muğla 'da ise Datça Kazım Yıl­maz il­ko­ku­lu 4- C sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri ve 2 diğer ilçe, okuma be­ce­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği PIRLS araş­tır­ma­sı­na se­çil­di.

Pro­je­nin be­şin­ci dön­gü­sü PIRLS 2021 araş­tır­ma­sı­na ka­tı­la­cak olan Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 4-C sı­nı­fı öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri, sınıf öğ­ret­men­le­ri Meh­met Kork­maz'ın reh­ber­li­ğin­de Cuma günü PIRLS 2021 il tem­sil­ci­le­ri­nin se­mi­ne­ri­ne ka­tı­la­rak , pro­je­nin uy­gu­la­ma amaç­la­rı ile il­gi­li bilgi edin­di.
Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Ulus­la­ra­ra­sı Okuma Be­ce­ri­le­rin­de Ge­li­şim Araş­tır­ma­sı Pro­je­si­ne oku­lu­mu­zun se­çil­miş ol­ma­sı bir te­sa­düf de­ğil­dir. Okula baş­la­dık­la­rı gün­den bu­gü­ne her bir öğ­ren­ci­miz sınıf öğ­ret­men­le­ri­nin yön­len­dir­me­si ve aile­le­rin des­te­ğiy­le okuma ala­nın­da bir çok et­kin­lik ger­çek­leş­tir­miş­ler­dir. Pro­je­de il­çe­mi­zi tem­sil et­me­le­ri hak edil­miş bir ka­zanç­tır. Oku­du­ğu­nu an­la­ma­nın öne­mi­ni bi­rin­ci sı­nıf­tan bu yana öğ­ren­ci­le­ri ne be­nim­se­ten ve bu an­lam­da öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar yap­mış olan öğ­ret­me­ni­mi­ze, küçük yaşta okuma sev­da­sı­na sahip olan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve her zaman ço­cuk­la­rı­nın ge­li­şim­le­ri­ni des­tek­le­yen aile­le­ri­ne te­şek­kür ede­rim.'' dedi.

PROJE'NİN AMACI
Ulus­la­ra­ra­sı Okuma Be­ce­ri­le­rin­de Ge­li­şim Araş­tır­ma­sı (PIRLS), Ulus­la­ra­ra­sı Eği­tim Ba­şa­rı­la­rı­nı De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu­şu (IEA) ta­ra­fın­dan üye ve ka­tı­lım­cı ül­ke­ler­de 4.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin, fark­lı metin tür­le­ri­ne göre oku­du­ğu­nu an­la­ma be­ce­ri­le­ri­ni ve okuma alış­kan­lık­la­rı­nı or­ta­ya koy­ma­yı amaç­la­yan bir proje.


Bu haber 1300 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer