08-10-2018 18:46 GÜNDEM

KNİDOS ANTİK KENTİ'NDEKİ 2 BİN 600 YILLIK ASKERİLİMANI 'TRİREME', KÜLTÜR VE TURİZME KAZANDIRILACAK

Sebiha ARSLAN : Kni­dos Ege (tri­re­me) Li­ma­nı ve Liman (bo­ulak­ra­tes) Çeş­me­si kül­tür tu­riz­mi­ne ka­zan­dır­ma pro­je­si ta­nı­tım top­lan­tı­sı 5 Ekim Cuma günü Hı­zır­şah Kül­tür Evin­de ger­çek­leş­ti.

 KNİDOS ANTİK  KENTİ'NDEKİ 2 BİN 600 YILLIK ASKERİLİMANI 'TRİREME', KÜLTÜR VE TURİZME KAZANDIRILACAK


Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'nın ön­cü­lü­ğün­de, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı (GEKA) ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen proje top­lan­tı­sı­na ,Muğla Vali yar­dım­cı­sı Meh­met Fik­ret Çavuş, Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Mar­ma­ris Müze Mü­dü­rü Şe­hi­me Ata­bey ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Cuma günü saat 14:00 da baş­la­yan ta­nı­tım top­lan­tı­sı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Kay­ma­kam Mesut Çoban yaptı ” De­ğer­li mes­lek bü­yü­ğüm sayın vali yar­dım­cı­mız, de­ğer­li baş­ka­nım, kıy­met­li ho­ca­la­rı­mız, kıy­met­li mesai ar­ka­daş­la­rım, de­ğer­li basın men­sup­la­rı, bi­raz­dan ho­ca­la­rı­mız­dan pro­je­len­di­ri­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ler ala­ca­ğız ben sa­de­ce hoş gel­di­niz demek için bu­ra­da­yım. He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum, ho­ca­la­rı­mız­la, kül­tür ba­kan­lı­ğı­mız­la, kal­kın­ma ajan­sı­mız­la bir­lik­te bu ça­lış­ma­la­rı ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yü­rü­te­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. He­pi­ni­ze ka­tı­lım­la­rı­nız­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi ve Kni­dos Ka­zı­sı Baş­ka­nı Prof. Dr. Er­te­kin Dok­sa­nal­tı, proje hak­kın­da ,slayt gös­te­rim­li bilgi verdi. Kni­dos'un, antik dö­ne­min kül­tür ve sanat an­la­mın­da­ki en önem­li mer­kez­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Dok­sa­nal­tı, "O dö­nem­de iki li­ma­na bir­den sahip olan ender kent­ler­den biri olan Kni­dos'un, Ege De­ni­zi bö­lü­mün­de bu­lu­nan, as­ke­ri veya küçük liman ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan Tri­re­me Li­ma­nı ni­ha­yet kül­tür tu­riz­mi­ne ka­zan­dı­rı­la­cak.Bu antik ken­tin belki de ün­len­me­si­nin en önem­li ne­de­ni, Antik Çağ'ın ya­zar­la­rın­dan Ro­ma­lı St­ra­bon'un, bu kenti li­man­la­rın­dan do­la­yı 'çifte kent' ola­rak ad­lan­dır­ma­sı­dır. Li­man­lar­dan büyük olanı ti­ca­ret li­ma­nı ola­rak kul­la­nıl­mış, di­ğe­ri küçük ama as­ke­ri amaç­lı kul­la­nıl­mış olan Tri­re­me Li­ma­nı'dır. İşte bu küçük liman, bu pro­jey­le tek­rar tek­ne­le­rin bağ­lan­ma­sı­na uygun hale ge­ti­ri­lecek" diye ko­nuş­tu.

ABD'li ar­ke­olog­lar ta­ra­fın­dan, Kni­dos'ta 1970'li yıl­lar­da ya­pı­lan ka­zı­lar sı­ra­sın­da or­ta­ya çıkan haf­ri­ya­tın küçük li­ma­na dö­kü­le­rek böl­ge­nin ba­tak­lı­ğa dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nü ifade eden Prof. Dr. Er­te­kin Dok­sa­nal­tı, "Bu ne­den­le ne yazık ki küçük liman kul­la­nı­la­ma­ya­cak hale ge­ti­ril­miş, deniz se­vi­ye­si düş­müş ve içe­ri­ye tek­ne­le­rin bile gir­me­si im­kan­sız hale ge­ti­ril­miş. Ta­ri­hi li­ma­nın ar­ke­olog eliy­le bu hale ge­ti­ril­me­si çok üzü­cü­dür" dedi.
7 MET­RELİK MER­MER ÇEŞME AYAĞA KAL­KA­CAK

Pro­jey­le, liman di­bi­nin te­miz­le­ne­rek ça­mur­dan arın­dı­rı­la­ca­ğı­nı ve antik dö­nem­de çev­re­sin­de bu­lu­nan du­var­lar ile gi­ri­şin­de­ki ku­le­le­rin as­lı­na uygun ola­rak tek­rar ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Dok­sa­nal­tı, "Böy­le­lik­le küçük liman, ar­ke­olog­la­rın ko­ru­ma ku­ral­la­rı­na göre tek­ne­ler ta­ra­fın­dan tek­rar kul­la­nı­la­bi­lir hale ge­lecek. Kış mev­si­min­de, Büyük Liman'da ba­rı­na­ma­yan tek­ne­ler bu­ra­ya sı­ğı­na­bi­lecek ve belki de Kni­dos, yılın her günü tu­riz­me hiz­met verir ola­cak. Pro­je­nin diğer aya­ğı­nı ise liman çeş­me­si oluş­tu­ru­yor. Liman cad­de­sin­de şu anda sa­de­ce temel se­vi­ye­sin­de­ki çeş­me­nin mi­ma­ri un­sur­la­rı büyük oran­da gü­nü­mü­ze ula­şa­bil­di. Bu pro­jey­le par­ça­lar tek­rar bi­ra­ya ge­ti­ri­lecek. Mer­mer­den ve konik bir ça­tı­dan olu­şan çeşme ta­mam­lan­dı­ğın­da yak­la­şık 7 metre yük­sek­li­ğin­de ola­cak ve et­ra­fın­da minik aslan baş­la­rı bu­lu­na­cak"


Bu haber 404 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer