15-12-2017 17:32 GÜNDEM

ORHAN KESKİNSOY '' BİR SABAH İCRA MEMURU KAPINIZA DAYANABİLİR''

Datça Tü­ke­ti­ci hak­la­rı Der­ne­ği Şube Baş­ka­nı Orhan Kes­kin­soy , Hü­kü­me­tin '' Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Ka­nu­nu'nda'', tü­ke­ti­ci­nin hem le­hi­ne, hem aley­hi­ne bir de­ği­şik­li­ğe imza at­ma­sı­nı basın açık­la­ma­sıy­la de­ğer­len­dir­di.

 ORHAN KESKİNSOY '' BİR SABAH İCRA MEMURU KAPINIZA DAYANABİLİR''

-Bek­le­me­di­ği­niz bir anda ka­pı­nız­da icra me­mu­ru­nu gö­re­bi­lir­si­niz…
-Tü­ke­ti­ci­ler,her an bir icra ta­ki­biy­le karşı kar­şı­ya ka­la­bi­lir..
-Tü­ke­ti­ci­nin aley­hi­ne bir kanun mad­de­si çı­ka­rıl­dı…
Kes­kin­soy söz­le­ri­ne  '' Artık en küçük bir borç­lan­ma­nız­da bile,hakem he­ye­ti,mah­ke­me ka­ra­rı bek­len­mek­si­zin ka­pı­nı­za ic­ra­cı da­ya­na­bi­lir.​Yeni dü­zen­le­me­ye göre şir­ket­le­rin ilam­sız icra yo­luy­la ic­ra­ya ver­di­ği tü­ke­ti­ci­ler artık tü­ke­ti­ci hakem he­yet­le­ri­ne de baş­vu­ra­ma­ya­cak­lar. 

Ya­pı­lan de­ği­şik­lik,tü­ke­ti­ci­nin le­hi­ne de hü­küm­ler içer­mek­te­dir. Daha önce İlçe Hakem he­yet­le­ri­ne baş­vu­ru 2.400, İl Hakem he­yet­le­ri­ne baş­vu­ru li­mi­ti 3.600 TL idi. 

Artık hakem he­yet­le­ri­ne baş­vu­ru li­mi­ti 6.000 TL ola­cak. Ancak,bu aynı za­man­da ban­ka­lar,GSM şir­ket­le­ri,elekt­rik da­ğı­tım şir­ket­le­ri,su da­ğı­tım şir­ket­le­ri,doğal gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri vb gibi. En küçük ala­cak­la­rın­da,hakem he­yet­le­ri­ne,mah­ke­me­le­re git­me­den,İlam­sız Ta­kip­le­re Ödeme Emri çı­ka­ra­bi­lecek.
Bu şu de­mek­tir;
Di­ye­lim ki,50 TL elekt­rik bor­cu­nuz var.

Ön­ce­den size ihtar gön­de­ri­li­yor,ya da hakem he­yet­le­ri­ne baş­vu­ru­lu­yor­du. Bun­dan sonra doğ­ru­dan icra yo­lu­na gi­di­lecek. 50 TL,bir de 330.00 TL avu­kat­lık be­de­li,eğer bir hafta için­de iti­raz et­miş­se­niz,%20 icra inkar taz­mi­na­tı,top­lam­da 400.00 TL gibi bir bedel öde­mek zo­run­da ka­la­cak­sı­nız.

Bu yasa mad­de­si­nin der­hal ip­ta­li ge­rek­mek­te­dir.​Siz tü­ke­ti­ci­ler ola­rak,ili­ni­zin M.​vekille­ri­ne,par­ti­ni­ze(ik­ti­dar,mu­ha­le­fet) baş­vu­ru yap­ma­nız­dır dedi. 
 
  (Se­bi­ha ARS­LAN )


Bu haber 1098 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer