24-05-2022 15:16 MAGAZİN

`TÜRK MUT­FA­ĞI HAF­TA­SI` RENKLİ GÖ­RÜN­TÜ­LER­LE DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : Datça'da "Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı" kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, ka­tı­lım­cı­la­ra yö­re­sel yi­ye­cek­ler ikram edil­di. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın eşi Emine Er­do­ğan'ın ön­cü­lü­ğün­de kut­la­nan "Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı", Pazartesi günü de (23.05.2022) Datça'da çe­şit­li et­kin­lik­ler­le devam edi­yor. Muğla Va­li­li­ği ön­cü­lü­ğün­de, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­nın kat­kı­la­rıy­la, Pa­zar­te­si günü Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­len et­kin­lik­te, halk oyun­la­rı gös­te­ri­si, müzik din­le­ti­si, şiir ve gös­te­ri­le­rin yanı sıra, Damat Tat­lı­sı ya­rış­ma­sı ya­pıl­dı.

 `TÜRK MUT­FA­ĞI HAF­TA­SI` RENKLİ GÖ­RÜN­TÜ­LER­LE DEVAM EDİYOR

 

Aynı gün Et­kin­lik kap­sa­mın­da Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de panel dü­zen­len­di.
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da ger­çek­le­şen et­kin­lik­te , Kabak Çi­çe­ği Dol­ma­sı, Yap­rak sar­ma­sı, Gül­la­bi­ye hel­va­sı- So­ma­ta, Kısır, Kuru Fa­sul­ye, Gül Şer­be­ti, Muğla Tar­ha­na Çor­ba­sı ve Keş­kek gibi ye­mek­ler yaptı.
Pro­to­kol üye­le­ri ve ka­tı­lım­cı­lar, şef­le­rin pi­şir­di­ği ye­mek­le­rin ta­dı­na baktı.
Kut­la­ma­lar çer­çe­ve­sin­de 'Damat Tat­lı­sı' ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di.
Ge­le­nek­sel lez­zet­ler ta­nı­tı­lır­ken, dü­zen­le­nen 'damat tat­lı­sı' ya­rış­ma­sı­nın bi­rin­ci­si Fatma Özalp, Ülkü Türk­can ikin­ci, Selda Kata ise üçün­cü oldu.


Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, "Bu yıl il­ki­ni kut­la­dı­ğı­mız Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı­na devam edi­yo­ruz. Cu­mar­te­si günü haf­ta­nın açı­lı­şı­nı ve 'Asır­lık Ta­rif­ler­le Türk Mut­fa­ğı Ki­ta­bı'nın ta­nı­tı­mı­nı yap­mış­tık. Bugün de bu ki­ta­bı­mız­da yer alan bazı ye­mek­ler­den ör­nek­ler sun­duk. Ama­cı­mız yıl­la­rın bi­ri­ki­mi olan Türk mut­fa­ğı­nı ulus­la­ra­ra­sı mec­ra­da ta­nıt­mak, şifa kay­na­ğı yö­nü­nü ve lez­zet yö­nü­nü öne çı­kar­ta­rak tu­rist­le­rin ro­ta­la­rı­nı oluş­tu­rur­ken bu yö­nü­mü­zü de dik­ka­te al­ma­la­rı­nı sağ­la­mak. Bu nok­ta­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın eşi Emine Er­do­ğan'ın hi­ma­ye­le­rin­de, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de tüm ülke ge­ne­lin­de ve dış tem­sil­ci­lik­ler­de dü­zen­le­nen bu et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de et­kin­lik­le­ri­mi­zi sür­dür­me­ye devam ede­ce­ğiz. Bun­dan son­ra­ki bir pa­ne­li­miz var ve ka­pa­nış ola­rak da Kni­dos Antik Kenti'nde dü­zen­le­ye­ce­ği­miz final prog­ra­mın­da­ki ayrı bir menü ile bu haf­ta­yı dolu dolu ge­çi­re­ce­ğiz" dedi.


Bu haber 277 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer