21-10-2019 16:31 GÜNDEM

“ YOL UZUN MÜH­LET KISA” DAT­ÇA­LI­LAR­LA BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Datça Yerel Tarih Der­ne­ği Baş­ka­nı, Meh­met Akın Pi­lav­cı' nın “ Yol Uzun Müh­let Kısa” isim­li ki­ta­bı Dat­ça­lı­lar­la bu­luş­tu.

“ YOL UZUN MÜH­LET KISA” DAT­ÇA­LI­LAR­LA BU­LUŞ­TU

 

Datça Be­le­di­ye­si ve Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı'nın( DKSD) or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da Cu­mar­te­si günü (19 10.2019) saat 14.00'te Hı­zır­şah Kül­tür Evi'nde ger­çek­le­şen “Yol Uzun, Müh­let Kısa” Datça Yol Hi­ka­ye­le­ri ki­ta­bı­nın ta­nı­tım ve söy­le­şi et­kin­li­ği yoğun ka­tı­lım ve büyük il­giy­le yak­la­şık iki saat sürdü.Etkinliği izleyenler arasında Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Yardımcısı İnci Bilgin ‘de vardı.
Kitap Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­dan gü­nü­mü­ze uza­nan zorlu dö­nem­le­rin, yok­lu­ğun, im­kan­sız­lı­ğın ama bun­la­rın ya­nın­da müt­hiş bir ina­dın, azmin ve mü­ca­de­le­nin ta­nık­lı­ğı­nı,
Öy­kü­ler ise Datça'nın ta­ri­hi­ne ve yöre in­sa­nı­nın ya­şa­mı­na ışık tu­tu­yor.
Ki­tap­ta­ki anı­lar in­sa­nıy­la, kül­tü­rüy­le, do­ğa­sıy­la müs­tes­na bir coğ­raf­ya olan Datça ya­rı­ma­da­sın­da yıl­lar boyu ya­şa­nan zorlu yol­cu­luk­la­ra ta­nık­lık edi­yor.
Et­kin­lik son­ra­sı yazar Meh­met Akın Pi­lav­cı ki­ta­bı­nı im­za­lar­ken “Datça Yol ve Yol­cu­luk” isim­li fo­toğ­raf ser­gi­si de ko­nuk­la­ra zaman tü­ne­lin­de yol­cu­luk yap­tır­dı.


Bu haber 528 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer