01-01-1970 03:00 YAŞAM

2015 YILINDA 56 BİN KİŞİ 'DOĞA İÇİN GÖNÜLLÜYÜM' DEDİ

İlçe­miz Tema Vakfı Yö­ne­tim ku­ru­lu Baş­ka­nı Andaç Yal­çın Yap­tı­ğı bir açıklamada 2015 yı­lın­da 56 bin ki­şi­nin tema Vak­fı­na ka­tıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

2015 YILINDA 56 BİN KİŞİ 'DOĞA  İÇİN GÖNÜLLÜYÜM' DEDİ

Andaç Yal­çın Mu­ha­bi­ri­mi­ze yap­tı­ğı bir açık­la­ma­da şun­la­rı be­lirt­ti:”TEMA Vakfı, bu yılki Böl­ge­sel Gö­nül­lü Top­lan­tı­la­rı'nın üçün­cü­sü­nü İzmir'de dü­zen­le­di.

Tür­ki­ye'nin 9 fark­lı ilin­den gelen 260 TEMA gö­nül­lü­sü İzmir Sanat, Kül­tür­park'ta bu­luş­tu. 
Top­lan­tı­da, TEMA Vakfı'nın 2015'te 56 bini aşkın yeni gö­nül­lü­ye ulaş­tı­ğı ve top­lam gö­nül­lü sa­yı­sı­nın 600 bini aş­tı­ğı açık­lan­dı.”dedi.

Yal­çın açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti:”İlçe­miz Tema Vakfı yö­ne­tim ku­ru­lu­nun da ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, İzmir'deki Böl­ge­sel Gö­nül­lü Top­lan­tı­sı'na İzmir il pro­to­ko­lü, TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Canan Barut, TEMA Vakfı Genel Mü­dü­rü Doç. Dr. Barış Ka­ra­pı­nar, İzmir İl Tem­sil­ci­si Gaye Gün­gör, TEMA Vakfı yö­ne­ti­ci­le­ri, il tem­sil­ci­le­ri ve gö­nül­lü­ler ka­tıl­dı.

Sivil top­lum gü­cü­nü gö­nül­lü­ler­den alır
TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da doğal var­lık­la­rı ko­ru­ma mü­ca­de­le­sin­de gö­nül­lü­le­rin çok önem­li rol oy­na­dı­ğı­na dik­kat çekti.

İngil­te­re mer­kez­li Cha­ri­ti­es Aid Fo­un­da­ti­on ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Dünya Ba­ğış­çı­lık En­dek­si'ne göre “gö­nül­lü­lük için har­ca­nan zaman” öl­çül­dü­ğün­de Tür­ki­ye'nin 135 ülke ara­sın­da 132'nci sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Deniz Ataç şun­la­rı söy­le­di:

“TEMA Vakfı 2014 yı­lın­da 46 bin gö­nül­lü ka­za­na­rak kendi re­ko­ru­nu kır­mış­tı. 

2015'te bu re­ko­ru bir kez daha kır­dık ve 56 bini aşkın yeni gö­nül­lü ara­mı­za ka­tıl­dı. 
Gö­nül­lü­lük­te Tür­ki­ye dünya sı­ra­la­ma­sın­da son­lar­da yer alır­ken böyle bir ba­şa­rı elde et­me­miz Tür­ki­ye'de sivil top­lu­mun güç­len­me­si açı­sın­dan da de­ğer­li bir ka­za­nım­dır. 

Sivil top­lum gü­cü­nü gö­nül­lü­ler­den alır. Her­ke­si gön­lü­ne en yakın sivil top­lum ku­ru­lu­şu­na gö­nül­lü ol­ma­ya davet edi­yo­rum.”

Deniz Ataç'ın ar­dın­dan TE-MA Vakfı İzmir Gö­nül­lü­le­ri, Fosil Ya­kıt­lar­dan Kur­tul Et­kin­li­ği hak­kın­da bir sunum yaptı. 

Su­nu­mun ar­dın­dan Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP) Tür­ki­ye İle­ti­şim Ko­or­di­na­tö­rü Dr. Faik Uya­nık ve TEMA Vakfı Genel Mü­dü­rü Doç. Dr. Barış Ka­ra­pı­nar'ın ka­tıl­dı­ğı 'BM Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma He­def­le­ri ve Gö­nül­lü­lük' ko­nu­lu bir panel ger­çek­leş­ti­ril­di. 
Sunum ve panel ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan il­giy­le iz­len­di.” de-di.(DATÇA HABER)


Bu haber 851 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer