01-01-1970 02:00 YAŞAM

2015 YILINDA 56 BİN KİŞİ 'DOĞA İÇİN GÖNÜLLÜYÜM' DEDİ

İlçe­miz Tema Vakfı Yö­ne­tim ku­ru­lu Baş­ka­nı Andaç Yal­çın Yap­tı­ğı bir açıklamada 2015 yı­lın­da 56 bin ki­şi­nin tema Vak­fı­na ka­tıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

2015 YILINDA 56 BİN KİŞİ 'DOĞA  İÇİN GÖNÜLLÜYÜM' DEDİ

Andaç Yal­çın Mu­ha­bi­ri­mi­ze yap­tı­ğı bir açık­la­ma­da şun­la­rı be­lirt­ti:”TEMA Vakfı, bu yılki Böl­ge­sel Gö­nül­lü Top­lan­tı­la­rı'nın üçün­cü­sü­nü İzmir'de dü­zen­le­di.

Tür­ki­ye'nin 9 fark­lı ilin­den gelen 260 TEMA gö­nül­lü­sü İzmir Sanat, Kül­tür­park'ta bu­luş­tu. 
Top­lan­tı­da, TEMA Vakfı'nın 2015'te 56 bini aşkın yeni gö­nül­lü­ye ulaş­tı­ğı ve top­lam gö­nül­lü sa­yı­sı­nın 600 bini aş­tı­ğı açık­lan­dı.”dedi.

Yal­çın açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti:”İlçe­miz Tema Vakfı yö­ne­tim ku­ru­lu­nun da ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, İzmir'deki Böl­ge­sel Gö­nül­lü Top­lan­tı­sı'na İzmir il pro­to­ko­lü, TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Canan Barut, TEMA Vakfı Genel Mü­dü­rü Doç. Dr. Barış Ka­ra­pı­nar, İzmir İl Tem­sil­ci­si Gaye Gün­gör, TEMA Vakfı yö­ne­ti­ci­le­ri, il tem­sil­ci­le­ri ve gö­nül­lü­ler ka­tıl­dı.

Sivil top­lum gü­cü­nü gö­nül­lü­ler­den alır
TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da doğal var­lık­la­rı ko­ru­ma mü­ca­de­le­sin­de gö­nül­lü­le­rin çok önem­li rol oy­na­dı­ğı­na dik­kat çekti.

İngil­te­re mer­kez­li Cha­ri­ti­es Aid Fo­un­da­ti­on ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Dünya Ba­ğış­çı­lık En­dek­si'ne göre “gö­nül­lü­lük için har­ca­nan zaman” öl­çül­dü­ğün­de Tür­ki­ye'nin 135 ülke ara­sın­da 132'nci sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Deniz Ataç şun­la­rı söy­le­di:

“TEMA Vakfı 2014 yı­lın­da 46 bin gö­nül­lü ka­za­na­rak kendi re­ko­ru­nu kır­mış­tı. 

2015'te bu re­ko­ru bir kez daha kır­dık ve 56 bini aşkın yeni gö­nül­lü ara­mı­za ka­tıl­dı. 
Gö­nül­lü­lük­te Tür­ki­ye dünya sı­ra­la­ma­sın­da son­lar­da yer alır­ken böyle bir ba­şa­rı elde et­me­miz Tür­ki­ye'de sivil top­lu­mun güç­len­me­si açı­sın­dan da de­ğer­li bir ka­za­nım­dır. 

Sivil top­lum gü­cü­nü gö­nül­lü­ler­den alır. Her­ke­si gön­lü­ne en yakın sivil top­lum ku­ru­lu­şu­na gö­nül­lü ol­ma­ya davet edi­yo­rum.”

Deniz Ataç'ın ar­dın­dan TE-MA Vakfı İzmir Gö­nül­lü­le­ri, Fosil Ya­kıt­lar­dan Kur­tul Et­kin­li­ği hak­kın­da bir sunum yaptı. 

Su­nu­mun ar­dın­dan Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP) Tür­ki­ye İle­ti­şim Ko­or­di­na­tö­rü Dr. Faik Uya­nık ve TEMA Vakfı Genel Mü­dü­rü Doç. Dr. Barış Ka­ra­pı­nar'ın ka­tıl­dı­ğı 'BM Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma He­def­le­ri ve Gö­nül­lü­lük' ko­nu­lu bir panel ger­çek­leş­ti­ril­di. 
Sunum ve panel ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan il­giy­le iz­len­di.” de-di.(DATÇA HABER)


Bu haber 497 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam