03-07-2020 11:13 GÜNDEM

ADD 'DEN MİLLİ EĞİTİM BA­KA­NI'NA MEK­TUP :MİLLİ BİR FACİADIR

Rıza EZER : Albay Reşat Çi­ğil­te­pe 'nin adı, An­ka­ra-Ma­mak'taki or­ta­okul­dan si­lin­miş­ti. ADD Genel Baş­ka­nı Hü­se­yin Emre Al­tı­nı­şık ise ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk'a dik­kat çeken bir mek­tup yazdı.Datça ADD Baş­ka­nı Bekir Şahin ise İskele ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan der­nek bi­na­sın­da Bakan'a ya­zı­lan mek­tu­bu basın açık­la­ma­sıy­la okudu.

ADD 'DEN MİLLİ EĞİTİM BA­KA­NI'NA MEK­TUP :MİLLİ BİR FACİADIR


Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Genel Baş­ka­nı Hü­se­yin Emre Al­tı­nı­şık ise ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk'a dik­kat çeken bir mek­tup yazdı.
"Albay Reşat Çi­ğil­te­pe, milli bir kah­ra­man­dır. An­ka­ra Mamak'ta bu­lu­nan or­ta­okul­dan adı­nın kal­dı­rıl­ma­sı milli bir fa­ci­adır" diyen ADD, kal­dı­rı­lan ta­be­la­dan sonra ya­pı­lan açık­la­ma­la­rın ge­rek­çe­si­nin kabul edi­le­mez ol­du­ğu­nu ifade etti.
ADD ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, "Bu vahim ha­ta­dan bir an önce dö­nül­me­si­ni, yan­lı­şın dü­zel­til­me­si­ni ve Albay Reşat ÇİĞİLTEPE is­mi­ni ait ol­du­ğu okula ye­ni­den ve­ril­me­si­ni talep edi­yo­ruz" de­nir­ken, yasal yol­la­ra baş­vu­ru­la­ca­ğı­nın da altı çi­zil­di.
ADD ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma şu şe­kil­de:
Sayın Sel­çuk;
Mil­let­ler ve dev­let­ler; ancak ve ancak, milli kah­ra­man­la­rı­na sahip çı­ka­rak ayak­ta ka­la­bi­lir, var­lık­la­rı­nı sür­dü­re­bi­lir­ler.
Türk Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın Eşsiz Baş­ko­mu­ta­nı Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, tüm dün­ya­da haklı gu­ru­ru­muz ve onu­ru­muz­dur. Ata­türk'ün silah ar­ka­daş­la­rı ise Türk Mil­le­ti'nin kah­ra­man­la­rı­dır.
İstik­lal Sa­va­şı­mı­zın unu­tul­maz ko­mu­tan­la­rın­dan Albay Reşat ÇİĞİLTEPE, milli bir kah­ra­man­dır. An­ka­ra Mamak'ta bu­lu­nan or­ta­okul­dan adı­nın kal­dı­rıl­ma­sı milli bir fa­ci­adır. Bunun ge­rek­çe­si ise daha da va­him­dir: “para veren, bağış yapan bir şah­sın ismi ve­ril­miş­tir”. Bu açık­la­ma, milli his, milli vic­dan ve in­sa­ni de­ğer­le­re sahip hiç­bir yurt­ta­şı­mız­ca kabul edil­me­ye­cek­tir.
Milli kah­ra­man­la­rı­mı­zın pa­ra­sal kar­şı­lı­ğı ola­maz, bu­lu­na­maz. Milli kah­ra­man­la­rı­mız; bizi biz yapan, bizi ulus yapan, dev­let yapan ve ya­şa­tan de­ğer­le­ri­miz­dir. Milli kah­ra­man­la­rı­mı­za karşı he­pi­miz borç­lu­yuz. Biz­ler, siz­ler, Türk Mil­le­ti, Albay Reşat ÇİĞİLTEPE'ye, Mus­ta­fa Ne­ca­ti'ye borç­lu­dur. Bu borcu öde­mek de müm­kün de­ğil­dir.
Bu vahim ha­ta­dan biran önce dö­nül­me­si­ni, yan­lı­şın dü­zel­til­me­si­ni ve Albay Reşat ÇİĞİLTEPE is­mi­ni ait ol­du­ğu okula ye­ni­den ve­ril­me­si­ni talep edi­yo­ruz. Bu bir “mil­li­lik” sı­na­vı­dır. Yasal yol­la­ra da mü­ra­ca­at ede­ce­ği­mi­zin bi­lin­me­si­ni is­te­riz.
Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve milli kah­ra­man­la­rı­mı­zın isim­le­ri­ne do­kun­ma­yın. On­la­rın aziz ha­tı­ra­la­rı­na ya­pı­lan bu sal­dı­rı­la­rı dur­du­run.
Unut­ma­yı­nız ki, tarih bu tür olay­la­rı ge­lecek ku­şak­lar da gör­sün diye ya­za­cak­tır.


Bu haber 3530 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer