16-04-2018 18:40 GÜNDEM

AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ak Parti Muğla İl Teş­ki­la­tı Nisan ayı il da­nış­ma Mec­li­si top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di.

AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Top­lan­tı­ya İl Baş­ka­nı Kadem Mete, Mil­let­ve­ki­li Nihat Öz­türk, Ak Parti Mkyk üyesi Bü­lent Ka­ra­kuş ön­ce­ki dönem mil­let­ve­kil­le­ri Seyfi Ter­zi­ba­şı­oğ­lu, Meh­met Nil Hıdır, Ta­nı­tım Medya Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yelda Erol Gök­can ve teş­ki­lat men­sup­la­rı ka­tıl­dı.
Ka­pa­lı spor sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı Mar­ma­ris Kadın Kol­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ği ta­rih­ten bu­gü­ne ka­dın­la­rı­mız isim­li gös­te­ri ile baş­la­dı. Büyük be­ğe­ni top­la­yan gös­te­ri­nin ar­dın­dan ko­nuş­ma­sı­nı yapan il baş­ka­nı Kadem Mete şun­la­rı söy­le­di. “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ma­ale­sef ye­te­rin­ce hiz­met gö­tür­mü­yor, gö­tür­dü­ğü ma­hal­le­ler ara­sın­da da ayrım ya­pı­yor. 2019 da Muğla bu çi­le­den kur­tu­la­cak. Muğla'mız, bü­yük­şe­hir­de ken­di­si­ne hiz­met edecek, bir baş­ka­nı elbet bu­la­cak­tır
Bil­di­ği­niz gibi sit alan­la­rı ile halkı ya­nıl­tan açık­la­ma­lar ya­pı­yor­lar.
"Bugün rantı en fazla olan il­çe­ler­de, CHP'li Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı gö­rev­de ve o il­çe­ler­de kaçak ya­pı­lar almış ba­şı­nı git­miş. Bun­la­ra neden izin ve­ril­di? Yıkım ka­ra­rı ve­ri­len yer­ler­le il­gi­li de ciddi ay­rım­cı­lık ya­pı­lı­yor. Gö­ko­va Kör­fe­zi'ndeki yeni sit dü­zen­le­me­sin­de imara açı­la­cak tek bir met­re­ka­re yok. Eski alan­lar­dan daha fazla bir alan ko­run­ma­ya alın­mış­tır. Biz ger­çek­le­ri hal­kı­mı­za an­lat­mak­la gö­rev­li­yiz.."
“Bizim Muğla'mızı 2023'e ta­şı­mak gibi bir der­di­miz var. “
Ba­kı­nız 24 Nisan da Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da şeh­ri­ni­zi ne­re­de gör­mek is­ti­yor­su­nuz? Ek­sik­le­ri ne­ler­dir? Bunun ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pa­ca­ğız çünkü Muğ­la­mı­zı 2023'e ta­şı­mak is­ti­yo­ruz. Bu ma­na­da 'Muğla Baş­ka­nı­nı arı­yor.' di­yo­ruz. Biz bun­dan son­ra­ki da­nış­ma mec­li­si top­lan­tı­la­rın­da De­niz­li'den, An­tal­ya'dan, Ga­zi­an­tep'ten bü­yük­şe­hir baş­kan­lık­la­rı­nın ka­za­nıl­dı­ğı yer­ler­den baş­kan­la­rı­mız bu­ra­ya ge­ti­re­ce­ğiz. On­la­ra so­ra­ca­ğız şeh­ri­ni­ze son 5 yılda neler yap­tı­nız? Bun­la­rı Muğ­la­lı­lar­la pay­la­şa­ca­ğız
Yine ça­lış­ma­la­rı­mız kap­sa­mın­da 18 Nisan'da Şe­hir­le­rin Eko­no­mik Bek­len­ti­le­ri Ça­lış­ta­yı dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Bu­ra­da parti teş­ki­la­tı ola­rak sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri, iş adam­la­rı ve aka­de­mis­yen­ler­le ortak ça­lış­ma yü­rü­te­ce­ğiz. . Tarım ve Tu­rizm kenti olan Muğla'nın eko­no­mik ola­rak bek­len­ti­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­ma­yı, talep ve is­tek­le­ri be­lir­le­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Muğla'ya biz ba­kan­lık­lar nez­din­de en iyi hiz­me­ti ge­ti­ri­yo­ruz. Has­ta­ne­nin, oku­lun, spor sa­lo­nu­nun en iyi­si­ni yap­tık ama yet­mi­yor. Bir aya­ğı­mız topal. Bu ma­na­da 2023 ön­ce­sin­de 2019 yı­lın­da in­şal­lah o ek­sik­li­ği de hal­kı­mı­zın te­vec­cü­hü ile gi­de­re­ce­ğiz.” dedi.
Top­lan­tı­da kür­sü­ye çıkan mil­let­ve­ki­li Nihat Öz­türk ise şun­la­rı ifade etti.
Muğla'nın ge­le­ce­ği açı­sın­dan üzü­lü­yo­rum. Dün Bod­rum'day­dım, geçen hafta Fet­hi­ye ve Sey­di­ke­mer'dey­dim. Köy­le­ri ve şehir mer­kez­le­ri­ni do­laş­tık. 40 yıl­dır kenti yö­net­miş­le­re ba­kı­yo­rum şe­hir­le­ri­mi­zi doğa yö­nün­den tah­rip et­miş­ler. Koca koca beton yı­ğı­nı ha­li­ne ge­tir­miş­ler. İlçe­le­ri­mi­zi rant ka­pı­sı ha­li­ne ge­tir­miş­ler fakat dö­nü­yor­lar biz­le­re ha­ka­ret­ler edi­yor­lar."
"Bod­rum'a bak­tı­ğı­nız zaman bir tane man­da­li­na bah­çe­si kal­ma­mış. Her taraf be­ton­laş­mış. Mar­ma­ris, Datça her taraf kaçak bina olmuş. Bu bi­na­la­ra bizim be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız onay ver­me­di. Bunu şu an Muğla'yı yö­ne­ten be­le­di­ye­ler verdi. Muğla'ya altı aydır bir pres­tij yolu ya­pa­cak­lar, Muğla'nın ana­sı­nı ağ­lat­tı­lar. Topu topu 2 ki­lo­met­re yolu altı aydan beri ya­pa­ma­dı­lar. Ya­pa­cak­la­rı işi yüz­le­ri­ne göz­le­ri­ne bu­laş­tır­dı­lar."
"Muğ­la­lı kar­deş­le­ri­mi­zin daha iyi ya­şa­ma­sı için ba­şa­rı­lı olma zo­run­lu­lu­ğu­muz var. Bir­lik ve be­ra­ber­lik ol­ma­dan, bir­lik­te aynı yere vur­ma­dan, sa­mi­mi bir şe­kil­de be­le­di­ye­yi arzu et­me­den Allah nasip et­mi­yor. Bir­lik­te mü­ca­de­le et­me­miz lazım. Muğla'nın çı­kı­şı­na ko­ca­man bir has­ta­ne yap­tık. 300 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım var.
Men­te­şe­li kar­deş­le­ri­miz de­di­ler ki bu­ra­sı 150 bin nüfus o artık Muğla'nın has­ta­ne­si biz Men­te­şe'ye has­ta­ne is­ti­yo­ruz. 6 aydan beri ça­lı­şı­yor­duk onun­da pro­je­si­ni onay­lat­tık.''dedi
Mkyk üyesi Bü­lent ka­ra­kuş ise bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin bo­zul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni iafa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di ''Ak Parti aile­si ola­rak Muğla'da hep bir­lik­te yol ala­ca­ğız. Ba­şa­rı ancak bu şe­kil­de müm­kün ola­cak­tır''.
Top­lan­tı il yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ta­nı­tı­mı ile son buldu.   
    
      (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 418 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer