13-02-2018 18:10 GÜNDEM

AK PARTİ MUĞLA İL BAŞKANLIĞI,6. OLA­ĞAN KONG­RE­Sİ­Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım'ın ka­tıl­dı­ğı AK Parti Muğla İl Kong­re­sin­de atama ile gelen ve 2 yıldır görev yapan mev­cut İl Baş­ka­nı Kadem Mete, gir­di­ği ilk se­çim­den 345 oyla İl baş­ka­nı se­çil­di. Ra­ki­bi Ozan Balcı 152 oyda kaldı.İlçemizden il yönetiminde görev yapan Tamer Uzun ise il yönetimindeki görevine, tekrardan seçildi

AK PARTİ MUĞLA İL BAŞKANLIĞI,6. OLA­ĞAN  KONG­RE­Sİ­Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım'ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len AK Parti Muğla 6. Ola­ğan İl Kong­re­si­ni mev­cut İl Baş­ka­nı Kadem Mete ka­zan­dı. İki ada­yın il baş­kan­lı­ğı için ya­rış­tı­ğı AK Parti Muğla İl Kong­re­sin­de mev­cut İl baş­ka­nı Kadem Mete 345 oy alır­ken, ra­ki­bi Ozan Balcı ise 152 oyda kaldı.
Hedef 2019 se­çim­le­ri
Kong­re­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Kadem Mete, “Bal, su ürün­le­ri, na­ren­ci­ye gibi Tür­ki­ye'de ilk sı­ra­da yer alan kadim kent Muğla, kıyı uzun­lu­ğu ile de Tür­ki­ye'nin en uzun kı­yı­sı­na sahip. 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­min­de Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ca­nı­nı kast et­me­ye ça­lı­şan­la­rı karşı duvar olduk. Di­re­niş ate­şi­ni Muğla'dan yak­tık. He­de­fi­miz 2019 yı­lın­da ya­pı­la­cak genel ve yerel se­çim­ler­de Muğla'yı AK Be­le­di­ye­ci­lik ile bu­luş­tur­mak. Bunun için canla başla mü­ca­de­le ede­ce­ğiz” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan 4 Mart'ta Muğla'da
AK Parti İl Baş­ka­nı Kadem Mete, ko­nuş­ma­sın­da par­ti­li­le­re ver­di­ği müj­de­de, “Şimdi bu­ra­dan par­ti­mi­zin Muğla kong­re­sin­den bir müjde ver­mek is­ti­yo­rum. Sayın Genel baş­ka­nı­mız, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan 4 Mart 2018'de Muğla'da ola­cak. Kong­re son­ra­sı hemen Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Muğla'da ağır­la­mak için ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­ca­ğız” dedi.Kadem Mete'nin yö­ne­tim ku­ru­lun­da; Ali Top­baş, Barış Eğil­mez, Can Çimen, Çağrı Alper, Emin Koca, Esin Özel Özmen, Ethem Yiğit, Fatih Öle­mez, Galip Tur­han, Hacı Gül­çek, Hamza Aker­can, Hasan Hü­se­yin Av­cı­oğ­lu, Hu­ri­ye Ko­yun­cu, Hüs­rev San, İbra­him Uğur­lu, İsa Gün, İsmail Bay­kal, İsmet Ka­ra­kuş, Meh­met Ayhan, Meh­met Esen, Meh­met Tan, Me­la­hat Akman, Mert­can Gün­gör, Murat Ka­ra­dağ, Mus­ta­fa Çe­le­bi, Mus­ta­fa Ka­ra­taş, Mus­ta­fa Nevaf Doğan, Mü­zey­yen Mine Artun, Nasuh Kanat, Onur Tur­gut, Osman Pala, Özay Türk­ler, Selim Güzel, Seyid Nur Gün, Sinan Acar, Suzan Har­man­dar, Sü­ley­man Çıray, Şadi Pirci, Şenol Aldağ, Şenol De­mir­taş, Şük­ran Şa­ba­no­lu, Tahir Özsoy, Tamer Uzun, Uğur Vural, Sezer Kah­ve­ci, Yur­da­nur Uzun, Yusuf De­mir­ci, Zehra Ka­ra­ba­tak ve Ziya Ercan yer aldı. Mete'nin büyük kong­re de­le­ge­le­ri; Kadem Mete, Üm­mü­han Tok­söz, Cen­giz­han Gün­gör, Dicle Gülen Öner De­li­göz, Ömer Özmen, Kadir Sa­rı­han, Tamer Topal, Osman Ülgen Salih Gümüş, Hakan İlhan'dan oluşmakta.
(Sebiha ARSLAN)


Bu haber 553 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer