14-09-2017 13:42 YAŞAM

ALMANYA'DAN DATÇA'YA KARDEŞ ŞEHİR

Al­man­ya'nın Hes­sen Vi­la­ye­ti'ne bağlı Mic­hels­tadt şeh­rin­den kar­deş şehir ça­lış­ma­sı için ilk adım­la­rı at­ma­ya il­çe­mi­ze gel­di­ler.

ALMANYA'DAN DATÇA'YA KARDEŞ ŞEHİR

Al­man­ya'dan il­çe­mi­ze kar­deş şehir olun­ma­sı yo­lun­da ilk adım­lar atı­lı­yor.Ön­ce­ki gün Al­man­ya'nın Hes­sen Vi­la­ye­ti'ne bağlı Mic­hels­tadt şeh­rin­den gelen Mic­hels­tadt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Step­han Kel­bert ve be­ra­be­rin­de ki heyet il­çe­mi­ze geldi.?

Datça'yı ta­nı­mak, sos­yal, kül­tü­rel ve eği­tim alan­la­rın­da ki ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan in­ce­le­mek amacı için il­çe­mi­ze gel­dik­le­ri be­lir­til­di.?

Al­man­ya'nın Mic­hels­tadt şeh­rin­den gelen mi­sa­fir­ler il­çe­mi­zi do­laş­ma­dan önce Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.Sıcak ve sa­mi­mi bir or­ta­mın oluş­tu­ğu bu zi­ya­ret­te iki ta­raf­ta bir­bir­le­ri­ne he­di­ye­ler­de bu­lun­du­lar.İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan, A.Gür­sel Uçar'ın eş­li­ğin­de Al­man­ya'dan gelen mi­sa­fir­ler il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.?Ya­pı­lan zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan il­çe­miz­de bu­lu­nan Kum­luk Yolu, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, 

Ata­türk Cad­de­si gibi il­çe­mi­zin çe­şit­li yer­le­ri­ni do­laş­tı­lar.

Ge­zi­len yer­ler son­ra­sın­da il­çe­miz­de bu­lu­nan Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu aş­çı­lık öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı ye­mek­te bu­luş­tu­lar.
Dün ise il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar eş­li­ğin­de Pa­la­mu­bü­kü ve Kni­dos'u gez­di­ler.

İlçe­mi­zi zi­ya­ret edip doğal gü­zel­lik­le­ri­ni gören mi­sa­fir­le­rin il­çe­mi­zi çok be­ğen­dik­le­ri­ni ve tek­rar bu­ra­ya gelip zi­ya­ret­te bu­lun­mak is­te­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler.?Gelen mi­sa­fir­le­rin bugün akşam sa­at­le­rin­de yola çıkıp ül­ke­le­ri­ne dön­me­le­ri bek­le­ni­yor.(DATÇA HABER)


Bu haber 51257 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer