14-09-2017 13:42 YAŞAM

ALMANYA'DAN DATÇA'YA KARDEŞ ŞEHİR

Al­man­ya'nın Hes­sen Vi­la­ye­ti'ne bağlı Mic­hels­tadt şeh­rin­den kar­deş şehir ça­lış­ma­sı için ilk adım­la­rı at­ma­ya il­çe­mi­ze gel­di­ler.

ALMANYA'DAN DATÇA'YA KARDEŞ ŞEHİR

Al­man­ya'dan il­çe­mi­ze kar­deş şehir olun­ma­sı yo­lun­da ilk adım­lar atı­lı­yor.Ön­ce­ki gün Al­man­ya'nın Hes­sen Vi­la­ye­ti'ne bağlı Mic­hels­tadt şeh­rin­den gelen Mic­hels­tadt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Step­han Kel­bert ve be­ra­be­rin­de ki heyet il­çe­mi­ze geldi.?

Datça'yı ta­nı­mak, sos­yal, kül­tü­rel ve eği­tim alan­la­rın­da ki ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan in­ce­le­mek amacı için il­çe­mi­ze gel­dik­le­ri be­lir­til­di.?

Al­man­ya'nın Mic­hels­tadt şeh­rin­den gelen mi­sa­fir­ler il­çe­mi­zi do­laş­ma­dan önce Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.Sıcak ve sa­mi­mi bir or­ta­mın oluş­tu­ğu bu zi­ya­ret­te iki ta­raf­ta bir­bir­le­ri­ne he­di­ye­ler­de bu­lun­du­lar.İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan, A.Gür­sel Uçar'ın eş­li­ğin­de Al­man­ya'dan gelen mi­sa­fir­ler il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.?Ya­pı­lan zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan il­çe­miz­de bu­lu­nan Kum­luk Yolu, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, 

Ata­türk Cad­de­si gibi il­çe­mi­zin çe­şit­li yer­le­ri­ni do­laş­tı­lar.

Ge­zi­len yer­ler son­ra­sın­da il­çe­miz­de bu­lu­nan Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu aş­çı­lık öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı ye­mek­te bu­luş­tu­lar.
Dün ise il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar eş­li­ğin­de Pa­la­mu­bü­kü ve Kni­dos'u gez­di­ler.

İlçe­mi­zi zi­ya­ret edip doğal gü­zel­lik­le­ri­ni gören mi­sa­fir­le­rin il­çe­mi­zi çok be­ğen­dik­le­ri­ni ve tek­rar bu­ra­ya gelip zi­ya­ret­te bu­lun­mak is­te­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler.?Gelen mi­sa­fir­le­rin bugün akşam sa­at­le­rin­de yola çıkıp ül­ke­le­ri­ne dön­me­le­ri bek­le­ni­yor.(DATÇA HABER)


Bu haber 745 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam