09-04-2019 10:55 GÜNDEM

ANA­OKU­LU ÖĞ­REN­Cİ­LE­RİNDEN DATÇA PTT' YE Zİ­YA­RE­T

Sebiha ARSLAN : Datça Zü­bey­de Hanim Ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri Datça Pos­ta­ne­si­ni zi­ya­ret ede­rek , PTT'nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi aldı , kart ve mek­tup gön­der­di.

ANA­OKU­LU ÖĞ­REN­Cİ­LE­RİNDEN DATÇA  PTT' YE  Zİ­YA­RE­T

Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu, sabah gu­ru­bu öğrencisi   5/C sınıfı (5 yaş) 16 öğ­ren­ci, 5/A sınıfı ( 5 yaş), 16 öğ­ren­ci ve 4/A (4 yaş)  sı­nı­fı 15, top­lamda  47 öğ­ren­ci ile öğlen,3-4-5 yaş gu­ru­bu yak­la­şık 55 öğ­ren­ci  Cuma günü saat :10:30 ile 14:00 da  (05.0.42019) Datça Pos­ta­ne­si­ni zi­ya­ret etti.178 yıl­lık PTT'yi ve   posta gön­de­ri­mi­ni ta­nımak ,ile­ti­şim , kart ve mek­tup kav­ram­la­rı­nı gös­ter­mek, öğretmek  ama­cıy­la öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te Datça PTT Merkezini zi­ya­ret ede­n minikler  kart ve mek­tup gön­der­di. PTT'nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi aldı.
PTT ça­lı­şan­la­rı, öğ­ren­ci­le­re PTT'nin hiz­met­le­ri­ni , posta ve kart gön­de­ri­mi­ni de­tay­lı bir şe­kil­de uy­gu­la­ma­lı ola­rak an­lat­tı.
Zi­ya­ret­te ko­nu­şan PTT Mü­dü­rü Mu­kad­der Kar­tal­te­pe , "PTT'mizi zi­ya­ret eden minik öğ­ren­ci­le­re mek­tup ne demek, nasıl ta­şı­nır, alı­cı­la­ra nasıl gön­de­ri­lir ve ulaş­tı­rı­lır gibi ko­nu­lar­da bil­gi­ler ak­tar­dık. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ge­tir­di­ği mek­tup­la­rı­mı­zı kabul ettik. Ço­cuk­la­rı­mı­za mek­tup bi­lin­ci­ni aşı­la­mak is­ti­yo­ruz." dedi.
Yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri mek­tup­la­rı gö­rev­li­ye tes­lim eden minik öğ­ren­ci­ler, ilk kez mek­tup gön­der­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı.
Ana­oku­lu öğ­ret­men­le­rin­den Müge Akan , "Öğ­ren­ci­le­ri­miz ile bir­lik­te pos­ta­ne­yi gez­dik. Mek­tup­la­rı­mı­zı gön­der­dik. PTT'nin giden kıs­mı­nın iş­le­yi­şi hak­kın­da bil­gi­ler aldık ev­rak­la­rı­nı kont­rol ettik. Ama­cı­mız öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze pos­ta­ne­nin ne işe ya­ra­dı­ğı­nı, ne amaç­la ge­lin­di­ği­ni öğ­ret­mek." dedi.
Mü­dü­r  Kar­te­al­te­pe Minik Öğ­ren­ci­le­re PTT Çocuk der­gi­si he­di­ye ede­rek uğur­la­dı.


Bu haber 470 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer