16-07-2021 12:13 GÜNDEM

AYDIN DOĞAN VAKFI GENÇ Lİ­DER­LER YAZ KAMPI DATÇA'DA GER­ÇEK­LEŞ­Tİ

Sebiha ARSLAN : Genç kız­la­ra her daim des­tek olmak ama­cıy­la fa­ali­yet­le­ri­ne devam eden Aydın Doğan Vakfı, 6. Genç Li­der­ler Yaz Kampı'nı 4-10 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Datça'da, Ulus­la­ra­ra­sı Kni­dos Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­si'nde (UKKSA) ger­çek­leş­tir­di.

AYDIN DOĞAN VAKFI GENÇ Lİ­DER­LER  YAZ KAMPI DATÇA'DA GER­ÇEK­LEŞ­Tİ

Kamp­ta ba­şa­rı­lı genç kız­lar; li­der­lik, proje ge­liş­tir­me, ki­şi­sel ge­li­şim eği­tim­le­ri, sa­nat­sal ve spor­tif fa­ali­yet­le­ri içe­ren atöl­ye­ler­le ke­yif­li vakit ge­çi­rir­ken ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me fır­sa­tı bul­du­lar.
Kız ço­cuk­la­rı­nın eği­ti­mi oda­ğın­da kap­sam­lı ça­lış­ma­lar yü­rü­ten Aydın Doğan Vakfı, Tür­ki­ye'nin pek çok ilin­den kız öğ­ren­ci­le­re ver­di­ği burs­lar­la eği­tim­le­ri­ne maddi yar­dım sağ­la­mak­la bir­lik­te, ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri­ne des­tek ola­cak et­kin­lik­le­re de imza at­ma­ya devam edi­yor. Vak­fın bu amaç­la ha­ya­ta ge­çir­di­ği ça­lış­ma­lar­dan biri olan “Genç Li­der­ler Yaz Kampı”nın 6.'sı, Tür­ki­ye'nin fark­lı il­le­rin­den 14 ba­şa­rı­lı kız öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la, sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uygun ola­rak Datça'da dü­zen­len­di.

Aydın Doğan Vakfı Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Can­dan Fet­va­cı; “Aydın Doğan Vakfı ola­rak genç li­der­ler ye­tiş­tir­mek­ten, 6 yıl­dır üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si genç ka­dın­la­ra yaz kam­pı­mız­da öz­gü­ven aşı­la­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bu sene de al­tın­cı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği­miz kam­pı­mız­da öğ­ren­ci­le­rin ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak eği­tim­ler dü­zen­le­dik. Öz­gü­ven yük­sel­ten, ya­ra­tı­cı­lı­ğa teş­vik eden atöl­ye­ler ger­çek­leş­tir­dik. Kız­la­rı­mı­zı des­tek­le­me­ye devam ede­ce­ğiz.” dedi.
Bursa, Adana, Art­vin, Ya­lo­va, Er­zin­can, Mer­sin, Ba­lı­ke­sir ve İstan­bul gibi Tür­ki­ye'nin fark­lı il­le­rin­den kampa ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler, yoğun bir kamp prog­ra­mı ger­çek­leş­tir­di­ler. Ba­şa­rı­lı kız­la­rın bir hafta sü­re­sin­ce güne yoga ile baş­la­ya­rak çe­şit­li sa­nat­sal ve spor­tif fa­ali­yet­le­re ka­tıl­ma fır­sa­tı bul­duk­la­rı kamp­ta ay­rı­ca, öğ­ren­ci­le­rin güçlü ve zayıf yan­la­rı­nı keş­fe­de­rek so­run­lar­la baş etme yön­tem­le­ri üze­ri­ne ko­nuş­tuk­la­rı 'Li­der­lik'; takım ça­lış­ma­sı, eği­tim ve Tür­ki­ye'de top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği ko­nu­la­rı­nın ele alın­dı­ğı 'Proje Ge­liş­tir­me' ve genç­le­rin ih­ti­yaç duy­du­ğu alan­lar göz önüne alı­na­rak ha­zır­la­nan 'Ki­şi­sel Ge­li­şim' atöl­ye­le­ri dü­zen­len­di. Ay­rı­ca UN Women Proje Ko­or­di­na­tö­rü Duygu Arığ, BM Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pa­rak, genç ka­dın­la­rın ka­rar­la­ra ka­tı­lı­mı ko­nu­sun­da bir se­mi­ner ger­çek­leş­tir­di.

Yaz kam­pı­na ka­tı­lan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri kamp sü­re­sin­ce siber zor­ba­lık ve kız ço­cuk­la­rın öz­gü­ven­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma ko­nu­la­rın­da sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri de ge­liş­tir­di­ler ve Aydın Doğan Vakfı'nın des­te­ğiy­le bu pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­mek için ça­lış­ma­lar yü­rü­te­cek­ler.


Bu haber 299 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer