14-08-2020 12:13 GÜNDEM

BA­ĞIM­LI­LIK VE UYUŞ­TU­RU­CU İLE MÜ­CA­DE­LE TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ

Sebiha ARSLAN : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'ında ka­tıl­dı­ğı ,Ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ku­rum­lar arası ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak ve madde ba­ğım­lı­ğı ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak fa­ali­yet­le­ri be­lir­le­mek ama­cıy­la Muğla Va­li­si Orhan Tavlı baş­kan­lı­ğın­da Ba­ğım­lı­lık ve Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

BA­ĞIM­LI­LIK VE UYUŞ­TU­RU­CU İLE   MÜ­CA­DE­LE TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ

 

Va­li­lik top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya Muğla Va­li­si Orhan Tavlı, Vali Yar­dım­cı­la­rı Meh­met Suphi Olcay, Fethi Öz­de­mir, Ayhan Yaz­gan, İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban ve diğer ilçe kaymakamları, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Yusuf Kenan Topçu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sü­ley­man Suvat Dil­be­roğ­lu, Mar­ma­ris Sahil Gü­ven­lik Güney Ege Grup Ko­mu­ta­nı S.G. Kı­dem­li Bin­ba­şı Sü­ley­man Ercan ile il­gi­li kurum amir­le­ri ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da İl Sağ­lık Mü­dü­rü İsken­der Gen­cer ta­ra­fın­dan Ku­ru­mun 2020 yılı ilk altı ayı içe­ri­sin­de uyuş­tu­ru­cu, alkol, tütün ve dav­ra­nış­sal ba­ğım­lı­lık­lar ko­nu­sun­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar hak­kın­da sunum ya­pıl­dı.

İl ge­ne­lin­de uyuş­tu­ru­cu­nun en­gel­len­me­si­ne yö­ne­lik bir ön­ce­ki yıl ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve ge­li­nen nokta ve diğer ko­nu­lar­da alı­nan/alı­na­cak ted­bir­le­rin göz­den ge­çi­ril­me­si­nin ar­dın­dan top­lan­tı sona erdi.


Bu haber 1037 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer