13-07-2019 12:01 GÜNDEM

BAŞ­KAN GÜRÜN; “YAN­GIN­LA­RA MÜ­DA­HA­LE EDEN TÜM EKİP­LE­RE, VA­TAN­DAŞ­LA­RA TE­ŞEK­KÜR­LER”

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr.Osman Gürün Muğla ge­ne­lin­de çıkan yan­gın­lar­da gece gün­düz de­me­den yan­gı­na mü­da­ha­le eden ekip­le­re ve vatandaşlara te­şek­kür etti.

BAŞ­KAN GÜRÜN; “YAN­GIN­LA­RA MÜ­DA­HA­LE EDEN TÜM EKİP­LE­RE, VA­TAN­DAŞ­LA­RA TE­ŞEK­KÜR­LER”

 

Ha­va­la­rın ısın­ma­sı, va­tan­daş­la­rın dik­kat­siz­li­ği ne­de­ni ile artan yan­gın­la­ra dik­kat çeken Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün  Datça ,Da­la­man-Gö­cek, Fet­hi­ye, Milas, orman yan­gın­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı­nı, milli ser­ve­ti­miz or­man­la­rı­mız için gece gün­düz de­me­den ha­va­dan, ka­ra­dan mü­ca­de­le eden ekip­le­re, on­la­ra des­tek veren  va­tan­daş­la­ra te­şek­kü­rü bir borç bil­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Baş­ka­n Gürün; “Yaz ayı­nın gel­me­si, sı­cak­lık­la­rın art­ma­sı ve ne yazık ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın dik­kat­siz­li­ği ne­de­ni ile yan­gın­lar çık­mak­ta milli ser­ve­ti­miz or­man­la­rı­mız içe­ri­sin­de­ki can­lı­lar­la zarar gör­mek­te­dir. He­pi­mi­zi de­rin­den üzen Da­la­man' da baş­la­yan Göcek 'e sıç­ra­yan orman yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le eder­ken aynı za­man­da Milas, Fet­hi­ye'de yan­gın­lar çık­mış ekip­ler kısa za­man­da bu yan­gın­la­ra mü­da­ha­le ede­rek bü­yü­me­si­ni en­gel­le­miş­tir. Yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rın­da gece gün­düz de­me­den mü­ca­de­le eden Orman, Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri­ne, Jan­dar­ma­ya, ha­va­dan mü­da­ha­le eden uçak ve he­li­kop­ter pi­lot­la­rı­na, bu has­sas du­rum­da va­tan­daş­la­rın bil­gi­len­me­si­ni sağ­la­yan basın men­sup­la­rı­na, yan­gın sön­dür­me­ye ka­tı­lan va­tan­daş­la­rı­mı­za ve ça­lı­şan ekip­le­re içecek ve yi­yecek ge­ti­ren va­tan­daş­la­rı­mı­za ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum. Hep bir­lik­te, her­ke­sin kat­kı­sıy­la bir imece usulü da­ya­nış­may­la yan­gın fe­la­ke­ti­ne mü­da­ha­le edil­miş, her­kes elin­den gelen gay­re­ti gös­ter­miş­tir.
Ül­ke­mi­zin ve he­pi­mi­zin ge­le­ce­ği olan ağaç­la­rı­mız, or­man­la­rı­mız için eli­miz­den ne ge­li­yor­sa yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Yan­gın­dan zarar gören alan­la­rın da ağa­lan­dır­ma­sı açık­la­ma­la­rı ye­rin­de ve önem­li­dir. Hep bir­lik­te bu sü­re­cin ta­kip­çi­si­yiz.” dedi.


Bu haber 471 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer