12-01-2018 18:14 GÜNDEM

BAŞ­KAN UÇAR­’DAN ‘’ÇA­LI­ŞAN GA­ZE­TECİLER GÜNÜ’’ ONU­RU­NA YEMEK

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü mü­na­se­be­tiy­le il­çe­de görev yapan ulu­sal ve yerel basın men­sup­la­rıy­la bir araya geldi.

BAŞ­KAN UÇAR­’DAN ‘’ÇA­LI­ŞAN GA­ZE­TECİLER GÜNÜ’’ ONU­RU­NA YEMEK

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ın ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­re­' si Özlem Ba­şa­ran Caner, Basın So­rum­lu­su Osman Akın ile il­çe­de görev yapan ulu­sal ve yerel basın ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.

Gece'de Ga­ze­te­miz' den im­ti­yaz sa­hi­bi Hal­dun Laçin, Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan ve Mu­ha­bi­ri­miz Rıza Ezer ka­tı­lır­ken , Ha­va­dis Ga­ze­te­si Aydın Er­do­ğan ,mu­ha­bir Es­me­ri Alev Eke­baş, Datça Detay ,Mu­zaf­fer Özgen, Çağ­daş Mar­ma­ris Ga­ze­te­si Meh­met Emin Ber­ber, İHA.​Meh­met Ölmez, DHA. Meh­met Çil ve emek­li TRT Haber Mu­ha­bi­ri Er­do­ğan Varol ka­tıl­dı.

Baş­kan Uçar, soh­bet ha­va­sın­da geçen ye­mek­te, ga­ze­te­ci­ler­le yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le şu cüm­le­le­re yer verdi '' Datça kül­tü­rüy­le, eği­tim se­vi­ye­siy­le,sos­yal ya­pı­sı ve basın ka­li­te­siy­le öne çıkan ve fark­lı­lı­ğı olan bir ilçe. Bun­dan do­la­yı il­çe­miz­le gurur du­yu­yo­ruz. Ben ga­ze­te­ci­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Ga­ze­te­ci­ler bizim gö­zü­müz ku­la­ğı­mız gi­bi­dir. Biz­le­rin gö­re­me­di­ği, duy­ma­dı­ğı ko­nu­la­rı biz­le­re ilet­me adına basın yayın or­gan­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz.
 Ben bu bağ­lam­da il­çe­miz­de ki ga­ze­te­ci­le­re te­şek­kür edi­yor ve 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü­zü kut­lu­yo­rum'' .Ga­ze­te­ci­le­rin zorlu bir görev icra et­tik­le­ri­ni' de söz­le­ri­ne ek­le­yen Uçar, el­le­rin­den gel­di­ği kadar ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­la­dı.
 Gece bo­yun­ca ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan baş­kan il­çe­nin so­run­la­rı ve çö­züm­le­ri hak­kın­da' da çe­şit­li bil­gi­ler verdi. Datça Haber Ga­ze­tesi Ola­rak böyle güzel bir kut­la­ma et­kin­li­ği dü­zen­le­di­ği için Baş­ka­nı­mız Gür­sel Bey'e İnci ve Özlem ha­nı­ma ,Osman bey'e ve ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.

TE­ŞEK­KÜR
10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yısıy­la Ga­ze­te­mi­ze zi­ya­re­te gelen CHP Datça İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fatma Tatlı ve   Kadın kol­la­rı yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi Ber­rin Ka­ra­man'  Ga­ze­te­ci­ler gü­nü­mü­zü kut­la­yıp , güzel te­men­ni­ler­de bu­lu­na­rak he­di­ye pa­ket­le­ri­ni tak­tim et­miş­ler ve kah­ve­mi­zi içe­rek biz­le­ri onur­lan­dır­mış­lar­dır. Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak Hu­zu­ru­nuz' da Fatma ve Ber­rin ha­nı­ma te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.

Yine Ga­ze­te­mi­zi onur­lan­dı­ra­rak da­vet­te bu­lu­nan, T.C. Baş­ba­kan­lık
Basın Yayın ve En­for­mas­yon İl Mü­dür­lü­ğü'nün “Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü” ne­de­ni ile il ge­ne­lin­de­ki medya men­sup­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci Sa­ra­yı VİP Sa­lo­nun­’da öğle ye­me­ği da­ve­ti­ne'  mu­ha­bi­ri­miz Rıza Ezer ka­tı­la­rak ga­ze­te­mi­zi tem­sil etmiş ve gerek te­le­fon­la gerek mail yo­luy­la gerek sos­yal medya üze­rin­den 10 Ocak Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü­mü­zü kut­la­yan tüm kurum ku­ru­luş, dost ve ar­ka­daş­la­rı­mı­za Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak siz oku­yu­cu­la­rı­mız hu­zu­run­da te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.

(Sebiha ARSLAN)


Bu haber 951 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer