04-06-2018 18:59 GÜNDEM

BEGİKAD SINIR KAR­TAL­LA­RI DATÇA' DA GÜ­VENLİK GÜÇ­LERİNİN YA­NIN­DA

Sebiha ARSLAN : BEGİKAD üyesi iki mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü­nün, sı­nır­da görev yapan gü­ven­lik güç­le­ri­nin yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı gös­ter­mek için plan­la­dık­la­rı 8 bin ki­lo­met­re­lik yol­cu­lu­ğu' nun bu günki du­ra­ğı Datça Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı, Datça Liman Baş­kan­lı­ğı ,Datça Güm­rük Mü­dür­lü­ğü Ve Deniz Li­man­la­rı Büro Amir­li­ği Oldu.

BEGİKAD SINIR KAR­TAL­LA­RI DATÇA' DA GÜ­VENLİK GÜÇ­LERİNİN YA­NIN­DA

      
Be­şik­taş­lı Gi­ri­şim­ci İş Adam­la­rı ve Ka­dın­la­rı Der­ne­ği An­ka­ra (BEGİKAD) üyesi iki mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü, Jan­dar­ma Gazi Meh­met Kap­lan (42) ve kamu ça­lı­şa­nı Ali Kaçar (45) sı­nır­da görev yapan gü­ven­lik güç­le­ri­nin yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı gös­ter­mek ama­cıy­la plan­la­dık­la­rı 8 bin ki­lo­met­re­lik yol­cu­luk için 24 Ma­yıs­ta Anıt­ka­bir'den çıkış yaptı. Sü­rü­cü­le­rin 8 bin ki­lo­met­re­lik yol­cu­luk­ta ilk du­rak­la­rı­nın Sam­sun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek 4 Ha­zi­ran ro­ta­la­rı Datça oldu. Datça Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı, Datça Liman Baş­kan­lı­ğı ,Datça Güm­rük Mü­dür­lü­ğü Ve Deniz Li­man­la­rı Büro Amir­li­ği­ne moral mo­ti­vas­yon zi­ya­re­ti ni ger­çek­leş­tir­di.
Meh­met Kap­lan Ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''Biz­ler bu süreç içe­ri­sin­de gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin ya­nın­da moral ve mo­ti­vas­yon ola­rak ,şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­miz adına Be­şik­taş­lı Gi­ri­şim­ci İş Adam­la­rı ve Ka­dın­la­rı Der­ne­ği bün­ye­sin­de ,sayın Genel Baş­ka­nı­mız İlker Bay­ra­mın di­rek­ti­fi doğ­rul­tu­sun­da ,Tür­ki­ye'de ki sı­nır­lar­da­ki Kara ve Deniz böl­ge­le­rin­de­ki bek­le­yen gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zi tek tek zi­ya­ret ede­rek An­ka­ra'dan al­dı­ğı­mız Al Bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dı­ra­rak on­la­ra moral ve mo­ti­vas­yon ola­rak zi­ya­ret­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.Hem Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lık­la­rı­mı­zı hem Polis Ha­re­ket Mer­kez­le­ri­mi­zi hem Jan­dar­ma ve Türk Si­lah­lı kuv­vet­le­rin­de bağlı olan Kara Kuv­vet­le­ri­mi­zin ol­du­ğu bir­lik­le­ri tek tek zi­ya­ret ede­rek bir neb­ze­de olsa gü­ven­lik güç­le­ri­miz ya­nın­da Mil­let ola­rak ,Vatan ola­rak Be­şik­taş­lı­lar ola­rak, Be­şik­taş­lı Gi­ri­şim­ci İş Adam­la­rı ve Ka­dın­la­rı Der­ne­ği ola­rak, on­la­rın ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu bu ma­ne­vi­ya­tın bu de­ğe­rin bu milli duy­gu­la­rın has­sa­si­ye­tiy­le yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­mek ama­cıy­la Tür­ki­ye' de ilk olan bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­miş bu­lun­mak­ta­yız.Ka­ra­de­niz Sahil Gü­ven­lik nok­ta­la­rı­nı bi­tir­dik,Doğu Ana­do­lu Böl­ge­si Kara olan sınır böl­ge­le­ri­ni bi­tir­dik.Güney Doğu Ana­do­lu Sınır Ka­pı­la­rı da dahil olmak üzere bütün gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin zi­ya­re­ti­ni ger­çek­leş­tir­dik. Ak­de­niz deki Sahil gü­ven­lik­le­ri­mi­zi geçiş nok­ta­sıy­la, Ege Böl­ge­si üze­rin­den devam et­mek­te­yiz .Bu gün ki Ro­ta­mız Datça dada çok güzel kar­şı­lan­dık .Çok se­vin­di­ri­ci ,çok gurur ,onur ve­ri­ci güzel şey­ler­le kar­şı­laş­tık'' dedi.
Ali Kaçar ise söz­le­ri­ne '' Git­ti­ği­miz her bir­lik sınır böl­ge­le­ri sa­rı­lıp ci­ğer­le­ri­ne sok­mak is­ti­yor­lar bizi iyi ki gel­di­niz diye. Biz ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz uğ­ra­ya­cak nok­ta­la­rı­mız var, onlar bı­rak­mak is­te­mi­yor bu durum bizi çok gu­rur­lan­dır­dı çok mutlu etti . Çı­kar­ken bu kadar bek­le­mi­yor­duk, yolda bun­la­rı gö­rün­ce daha bir ateş­li olu­yor­su­nuz ,keşke di­yor­su­nuz daha geniş kap­sam­lı bir prog­ram ,proje yap­say­dık. Eli­miz­den gel­di­ği kadar he­di­ye­ler gö­tür­me­ye ça­lış­tık.Malum mo­to­sik­let­ler­le çık­tı­ğı­mız için büyük he­di­ye­ler ver­mek müm­kün ol­mu­yor '' dedi.

Kap­lan ve Kaçar son ola­rak söz­le­ri­ne şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Git­ti­ği­miz her yerde Çok güzel anlar ya­şa­dık ,duy­gu­sal anlar gurur ve­ri­ci öz­ve­ri­li za­man­lar ge­çir­dik. Allah on­la­ra zeval ver­me­sin. Allah on­la­ra güç kuv­vet ver­sin ,onlar var ol­du­ğu sü­re­ce biz bu ül­ke­de ra­ha­tız, bizim hu­zu­ru­muz ,bizim re­fa­hı­mız onlar sa­ye­sin­de. Bir kez daha gö­re­rek an­la­ya­rak Milli duy­gu­lar çer­çe­ve­sin­de ya­şa­ya­rak bunu daha iyi gör­dük .
Dev­le­ti­mi­zin ka­pı­sı, Gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin ka­pı­sı bütün hal­kı­na açık biz bunu gör­dük bunu ya­şa­dık.Datça ' nın mi­sa­fir­per­ver­li­ği için ay­rı­ca te­şek­kür ede­riz biz­le­ri onure ve mutlu et­ti­ler .

Anıt­ka­bir­den al­dı­ğı­mız , 8 bin ki­lo­met­re 19 gün do­laş­tı­ra­ca­ğı­mız San­ca­ğı­mı­zı Türk Bay­ra­ğı­mı­zı,12 Ha­zi­ran­da in­şal­lah ka­za­sız be­la­sız Vo­da­fo­ne Arena Parka a giriş ya­pa­rak Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Orman'a tes­lim ede­ce­ğiz'' dedi.


Bu haber 553 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer