01-01-1970 03:00 YAŞAM

DATÇA 10. KIŞ YÜZME MARATONUNDA MÜLTECİLER ÖLMESİN DİYE KULAÇ ATILDI

İlçe­miz­de her yıl dü­zen­le­nen Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu bu yılda “Ege De­ni­zi Acı De­ni­zi Ol­ma­sın” te­ma­sıy­la onun­cu­su­nu ger­çek­leş­tir­di.

DATÇA 10. KIŞ YÜZME MARATONUNDA MÜLTECİLER ÖLMESİN DİYE KULAÇ ATILDI

İlçe­miz­de 10. Ulus­la­ra­ra­sı Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu ger­çek­leş­ti­ril­di.Ma­ra­ton Datça Be­le­di­ye­si, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (MUTSO) ile Deniz Ti­ca­ret Odası Mar­ma­ris Şu­be­si ön­cü­lü­ğü ile dü­zen­len­di.

Uzun par­kur (5000 metre) Kum­luk Plajı'ndan baş­la­yıp Fener Adası'na gidip dö­nül­me­si, kısa par­kur (1500 metre) ise Kum­luk Plajı'ndan baş­la­yıp Club Datça Tatil Köyü İske­le­si'ne gidip dö­nül­me­si ile so­nuç­lan­dı.Ma­ra­to­na top­lam­da Türk ve Yunan olmak üzere 310 spor­cu ka­tıl­dı.En kü­çü­ğü 16 en bü­yü­ğü­nün ise 

67 ya­şın­da ol­du­ğu ma­ra­ton­da; 5000 met­re­lik uzun par­ku­ru Emre Er­do­ğan 1 saat 9 da­ki­ka 16 sa­ni­ye­de ta­mam­la­ya­rak bi­rin­ci, Dur­sun Saru 1 saat 9 da­ki­ka 52 sa­ni­ye ile ikin­ci ve Ay­tunç Ku­luk­çu­oğ­lu ise 1 saat 15 da­ki­ka 11 sa­ni­ye ile üçün­cü oldu.1500 met­re­lik kısa par­kur­da Tah­sin Deniz Saraç 22 da­ki­ka 43 sa­ni­ye ile bi­rin­ci, Ti­mu­çin Gülaç 23 da­ki­ka 30 sa­ni­ye ile ikin­ci ve Osman Zen­gin ise 23 da­ki­ka 57 sa­ni­ye ile üçün­cü oldu.?Bir­çok en­gel­li yü­zü­cü par­ku­ru ta­mam­la­dık­la­rın­da teb­rik edil­di ve al­kış­lan­dı.
Ma­ra­ton'da yüzen ve par­ku­ru ta­mam­la­yan tüm yü­zü­cü­le­re ma­dal­ya ve­ril­di.

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, “Bu tür so­run­la­rın her yıl kat­la­na­rak bü­yü­me­si kar­şı­sın­da ilk kez 2010 yı­lın­da dik­kat çek­ti­ği­miz mül­te­ci dramı için bir kez daha çağ­rı­da bu­lun­mak is­te­dik.?
Bizim doğa ile mü­ca­de­le etmek için kışın kulaç at­tı­ğı­mız Ege'nin su­la­rın­da sa­vaş­la­rın si­ya­si ve eko­no­mik ge­rek­çe­le­ri uğ­ru­na, yeni bir hayat kurma umu­du­nun pe­şin­den koşan in­san­lar öl­me­sin.Uma­rız so­ru­nun daha çok gün­dem­de yer al­ma­sı­na ve bu sa­ye­de et­ki­li çö­züm­ler bu­lun­ma­sı­na katkı sağ­la­rız.De­niz­le­ri­mi­zin sev­gi­nin, aşkın ve ya­şa­mın fark­lı bir anlam ta­şı­ma­sı­nı umut edi­yo­rum.”dedi.
İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır baş­lan­gıç ön­ce­si yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da bu ma­ra­to­nun Tür­ki­ye'de ilk ve tek ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di ve şun­la­rı ek­le­di, “Datça'da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu re­ka­be­tin öte­sin­de dost­luk ve barış me­saj­la­rı içe­ri­yor.”
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün'de bu et­kin­li­ğe ka­tı­la­rak Datça'nın Ege ve Ak­de­niz'in ke­siş­ti­ği nok­ta­da bu­lun­ma­sı ne­de­ni ile mül­te­ci­ler so­ru­nu­nu gün­de­me ta­şı­yan ma­ra­to­nun, in­san­lık dramı ha­li­ne gelen mül­te­ci so­ru­nu­na dik­kat çek­mek ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı­nı ifade etti.?
Ege'nin sev­gi­nin, hoş­gö­rü­nün ve dünya ba­rı­şı­nın ya­şan­dı­ğı bir alan ol­ma­sı­nı di­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (MUTSO) Baş­ka­nı Bü­lent Ka­ra­kuş ise, “Bu yıl Ege de­ni­zin­de ya­şa­nan ölüm ve acı olay­la­ra dik­kat çe­kil­di.İnşal­lah en kısa sü­re­de barış or­ta­mı sağ­la­nır ve in­san­lar yurt­la­rın­dan olmaz.?Ege de­ni­zin­de de artık ölüm­ler ya­şan­maz.” diye ko­nuş­tu.

Ma­ra­ton son­ra­sın­da akşam 18:30'da yü­zü­cü­ler için Uğur­lu Düğün Sa­lo­nun­da yemek dü­zen­len­di.Dü­zen­le­nen ye­mek­te ka­te­go­ri­ler­de de­re­ce yapan yü­zü­cü­le­re ödül­ler ve­ril­di.?Ya­pı­lan ödül tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı 

21:00'a kadar süren yemek ve tö­re­nin ar­dın­dan 10. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu'nun ger­çek­leş­ti­ril­di­ği alana (Kum­luk Plajı) gi­di­le­rek mül­te­ci­ler için dilek fe­ner­le­ri uçu­rul­du.Öte yan­dan il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ta­ra­fın­dan mül­te­ci­ler için de­ni­ze çe­lenk su­nul­du.?

Su­nu­lan çe­lenk ya­rı­şan yü­zü­cü­ler ta­ra­fın­dan de­ni­zin de­rin­lik­le­ri­ne doğru gö­tü­rül­dü.

Uçu­ru­lan dilek fe­ner­le­ri için di­le­nen di­lek­ler “Mül­te­ci­ler Öl­me­sin, Ege De­ni­zi Acı De­ni­zi Ol­ma­sın” şek­lin­dey­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 2534 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer