01-01-1970 02:00 YAŞAM

BELEDİYE'NİN SÜREKLİ İŞÇİ KADRO İHDAS CETVELİ DÜZENLENDİ

Mayıs Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Dün be­le­di­ye Top­lan­tı sa­lo­nun­da top­la­nan mec­lis üye­le­ri 6 mad­de­den olu­şan gün­de­mi tar­tış­tı.

BELEDİYE'NİN SÜREKLİ İŞÇİ KADRO  İHDAS CETVELİ DÜZENLENDİ

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu­nu ve gün­de­min açı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­me­siy­le top­lan­tı baş­la­dı.

Gün­de­min 1. Mad­de­si ola­rak Kadro de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li konu Gö­rü­şül­dü.
Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 06.05.2014 tarih ve 22 sa­yı­lı ka­ra­rı ile; Norm Kadro Yö­net­me­li­ği ge­re­ği Be­le­di­ye­mi­zin Memur ve İşçi Kad­ro­la­rı oluş­tu­ru­la­rak, (V) sa­yı­lı Sü­rek­li İşçi Kadro İhdas cet­ve­li dü­zen­len­miş­tir. 

Ancak uy­gu­la­ma­da sı­kın­tı­lar ya­şan­mış olup, ça­lı­şan işçi sa­yı­sı­nın norma uygun hale ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ğin­den, Sü­rek­li İşçi Kadro İhdas Cet­ve­lin­de mev­cut olan 15 adet işçi kad­ro­su­nun iptal edi­le­rek, ye­ri­ne 5 adet usta, 5 adet şoför, 2 adet Ope­ra­tör ve 3 adet Te­miz­lik İşçi­si­nin Norm Kadro Yö­net­me­li­ği­nin 12.?mad­de­si ge­re­ğin­ce gün­cel­len­me­si­ne ve (VI) Sa­yı­lı Sü­rek­li İşçi Kadro De­ği­şik­lik cet­ve­li­nin buna göre ha­zır­lan­ma­sı­na karar ve­ril­di.

Gün­de­min 2.?mad­de­si ola­rak Yu­na­nis­tan'ın Rodos Ada­sı­na gi­dil­me­si ko­nu­su gö­rü­şül­dü.
“Ege dost­luk Kız­lar Bas­ket­bol Tur­nu­va­sı” geç­miş yıl­lar­da; Datça, Mar­ma­ris, Rodos ve Kos ada­la­rın­da ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. 

17-19 Ha­zi­ran 2016 ta­rih­le­rin­de GAS IALI­SOS b.c. ta­kı­mı, Iali­sos yerel top­lum Baş­kan­lı­ğı ve Güney Ege Belge Baş­kan­lı­ğı iş­bir­li­ği ya­pa­rak Yu­na­nis­tan'ın Rodos Ada­sın­da dü­zen­le­necek olan, Ege Dost­luk Kız­lar Bas­ket­bol Tur

­nu­va­sı­na Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün 12 ki­şi­lik Kız bas­ket­bol ta­kı­mı­nı, 4 ki­şi­lik yö­ne­ti­ci ve 4 ki­şi­lik gö­rev­li­ler davet edil­mek­te­dir.

Bas­ket­bol ta­kı­mı­mı­zın, yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve gö­rev­li­le­rin Ada­da­ki ko­nak­la­ma, iaşe ve ada­da­ki trans­fer­le­ri ev sa­hi­bi takım ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak olup; eki­bi­mi­zin Mar­ma­ris'e ula­şı­mı, Mar­ma­ris-Ro­dos Fe­ri­bot ula­şı­mı, pa­sa­port ve vize iş­lem­le­ri, çıkış pulu ve ayak bastı pa­ra­sı, pa­sa­port iş­lem­le­ri için Muğla ula­şı­mı, gö­tü­rü­lecek yerel he­di­ye­ler ve diğer har­ca­ma­la­rın kar­şı­lan­ma­sı­na, ay­rı­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel Uçar, Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­rin­den Hay­ri­ye Bal­kan ve Can Can­bey, Basın Yayın Halk­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğün­den Özlem CANER ve Mus­ta­fa SARI' nın, Bilgi işlem Mü­dür­lü­ğün­den Osman AKIN' ın gö­rev­li ola­rak Rodos Ada­sı­na git­me­le­ri­ne karar ve­ril­di.

Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ko­nu­su gö­rü­şül­dü.
Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü­nün dü­zen­le­miş ol­du­ğu, Datça Be­le­di­ye­si Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na ve yeni yö­net­me­li­ğin şu şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
Yö­net­me­lik­te ya­pı­lan de­ği­şi,klik­ler sı­ra­sıy­la şöyle be­lir­til­di:
MADDE 1- 02.12.2012 tarih ve 92 sa­yı­lı be­le­di­ye mec­lis ka­ra­rı ile kabul edi­len; Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ği­nin “Sağ­lık ve Çevre ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar “ baş­lık­lı 7.?mad­de­nin 11.fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.?7.?mad­de­ye 26.fıkra ek­len­miş­tir. 7.11) Top­rak, Kum,Mıcır, Kömür Tozu, Hazır Beton ve Talaş gibi mad­de­le­ri ta­şı­yan araç­lar­da bu mad­de­le­rin cadde, sokak ve mey­dan­la­ra dö­kül­me­si­ne imkan ver­mek, yükün et­ra­fa sav­rul­ma­sı­na ve uç­ma­sı­na engel olmak bu tür araç­la­rın üze­ri­ni bran­da ile ört­me­mek.7.26) Fos­sep­tik çu­kur­la­rı­nın taş­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­mek, 

za­ma­nın­da bo­şalt­ma­mak, ka­na­li­zas­yon sis­te­mi olan yer­le­şim yer­le­rin­de sis­te­me bağ­lan­tı yap­ma­mak.
MADDE 2- Aynı Yö­net­me­li­ğin “ Tra­fik ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 8.?mad­de­si­ne 13.fıkra ek­len­miş­tir.8.13) Pazar yer­le­ri­ne mo­tor­lu ve mo­tor­suz araç­lar­la gir­mek.
MADDE 3 – Aynı Yö­net­me­li­ğin “İşyer­le­ri ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 9.?mad­de­si­ne 9.fıkra ek­len­miş­tir.9.9) İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sa­tın­da be­lir­le­nen unvan dı­şın­da unvan kul­lan­mak.

Gün­de­min 5.?mad­de­si ola­rak Oto­park Yö­net­me­li­ği uy­gu­la­ma üc­ret­le­ri ko­nu­su gö­rü­şül­dü.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Oto­park Yö­net­me­li­ği Uy­gu­la­ma Esas­la­rı­nın “Oto­park ih­ti­ya­cı­nın hangi hal­ler­de kar­şı­la­na­ma­ya­ca­ğı­na ait esas­lar” baş­lık­lı mad­de­si­nin ge­rek­le­ri­nin, Be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de yapı ruh­sa­tı ve iskan ruh­sa­tı dü­zen­len­me­si sü­re­cin­de uy­gu­la­na­ma­ma­sın­dan kay­nak­la­nan so­run­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce gö­rü­şül­me­si­ne karar ve­ril­di.

Gün­de­min 6.?mad­de­si ola­rak 2016 yılı sahil ki­ra­la­ma ücret ta­ri­fe­si gö­rü­şül­dü.
2016 yılı sahil ki­ra­la­ma ücret ta­ri­fe­si­nin ve sa­hil­le­ri­ne ko­nu­la­cak olan “Duş­ma­tik” sis­tem­le­ri­nin üc­re­ti ko­nu­su­nun Plan Bütçe Ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 703 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam