01-01-1970 03:00 YAŞAM

BELEDİYE'NİN SÜREKLİ İŞÇİ KADRO İHDAS CETVELİ DÜZENLENDİ

Mayıs Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Dün be­le­di­ye Top­lan­tı sa­lo­nun­da top­la­nan mec­lis üye­le­ri 6 mad­de­den olu­şan gün­de­mi tar­tış­tı.

BELEDİYE'NİN SÜREKLİ İŞÇİ KADRO  İHDAS CETVELİ DÜZENLENDİ

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu­nu ve gün­de­min açı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­me­siy­le top­lan­tı baş­la­dı.

Gün­de­min 1. Mad­de­si ola­rak Kadro de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li konu Gö­rü­şül­dü.
Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 06.05.2014 tarih ve 22 sa­yı­lı ka­ra­rı ile; Norm Kadro Yö­net­me­li­ği ge­re­ği Be­le­di­ye­mi­zin Memur ve İşçi Kad­ro­la­rı oluş­tu­ru­la­rak, (V) sa­yı­lı Sü­rek­li İşçi Kadro İhdas cet­ve­li dü­zen­len­miş­tir. 

Ancak uy­gu­la­ma­da sı­kın­tı­lar ya­şan­mış olup, ça­lı­şan işçi sa­yı­sı­nın norma uygun hale ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ğin­den, Sü­rek­li İşçi Kadro İhdas Cet­ve­lin­de mev­cut olan 15 adet işçi kad­ro­su­nun iptal edi­le­rek, ye­ri­ne 5 adet usta, 5 adet şoför, 2 adet Ope­ra­tör ve 3 adet Te­miz­lik İşçi­si­nin Norm Kadro Yö­net­me­li­ği­nin 12.?mad­de­si ge­re­ğin­ce gün­cel­len­me­si­ne ve (VI) Sa­yı­lı Sü­rek­li İşçi Kadro De­ği­şik­lik cet­ve­li­nin buna göre ha­zır­lan­ma­sı­na karar ve­ril­di.

Gün­de­min 2.?mad­de­si ola­rak Yu­na­nis­tan'ın Rodos Ada­sı­na gi­dil­me­si ko­nu­su gö­rü­şül­dü.
“Ege dost­luk Kız­lar Bas­ket­bol Tur­nu­va­sı” geç­miş yıl­lar­da; Datça, Mar­ma­ris, Rodos ve Kos ada­la­rın­da ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. 

17-19 Ha­zi­ran 2016 ta­rih­le­rin­de GAS IALI­SOS b.c. ta­kı­mı, Iali­sos yerel top­lum Baş­kan­lı­ğı ve Güney Ege Belge Baş­kan­lı­ğı iş­bir­li­ği ya­pa­rak Yu­na­nis­tan'ın Rodos Ada­sın­da dü­zen­le­necek olan, Ege Dost­luk Kız­lar Bas­ket­bol Tur

­nu­va­sı­na Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün 12 ki­şi­lik Kız bas­ket­bol ta­kı­mı­nı, 4 ki­şi­lik yö­ne­ti­ci ve 4 ki­şi­lik gö­rev­li­ler davet edil­mek­te­dir.

Bas­ket­bol ta­kı­mı­mı­zın, yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve gö­rev­li­le­rin Ada­da­ki ko­nak­la­ma, iaşe ve ada­da­ki trans­fer­le­ri ev sa­hi­bi takım ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak olup; eki­bi­mi­zin Mar­ma­ris'e ula­şı­mı, Mar­ma­ris-Ro­dos Fe­ri­bot ula­şı­mı, pa­sa­port ve vize iş­lem­le­ri, çıkış pulu ve ayak bastı pa­ra­sı, pa­sa­port iş­lem­le­ri için Muğla ula­şı­mı, gö­tü­rü­lecek yerel he­di­ye­ler ve diğer har­ca­ma­la­rın kar­şı­lan­ma­sı­na, ay­rı­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel Uçar, Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­rin­den Hay­ri­ye Bal­kan ve Can Can­bey, Basın Yayın Halk­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğün­den Özlem CANER ve Mus­ta­fa SARI' nın, Bilgi işlem Mü­dür­lü­ğün­den Osman AKIN' ın gö­rev­li ola­rak Rodos Ada­sı­na git­me­le­ri­ne karar ve­ril­di.

Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ko­nu­su gö­rü­şül­dü.
Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü­nün dü­zen­le­miş ol­du­ğu, Datça Be­le­di­ye­si Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na ve yeni yö­net­me­li­ğin şu şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
Yö­net­me­lik­te ya­pı­lan de­ği­şi,klik­ler sı­ra­sıy­la şöyle be­lir­til­di:
MADDE 1- 02.12.2012 tarih ve 92 sa­yı­lı be­le­di­ye mec­lis ka­ra­rı ile kabul edi­len; Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ği­nin “Sağ­lık ve Çevre ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar “ baş­lık­lı 7.?mad­de­nin 11.fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.?7.?mad­de­ye 26.fıkra ek­len­miş­tir. 7.11) Top­rak, Kum,Mıcır, Kömür Tozu, Hazır Beton ve Talaş gibi mad­de­le­ri ta­şı­yan araç­lar­da bu mad­de­le­rin cadde, sokak ve mey­dan­la­ra dö­kül­me­si­ne imkan ver­mek, yükün et­ra­fa sav­rul­ma­sı­na ve uç­ma­sı­na engel olmak bu tür araç­la­rın üze­ri­ni bran­da ile ört­me­mek.7.26) Fos­sep­tik çu­kur­la­rı­nın taş­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­mek, 

za­ma­nın­da bo­şalt­ma­mak, ka­na­li­zas­yon sis­te­mi olan yer­le­şim yer­le­rin­de sis­te­me bağ­lan­tı yap­ma­mak.
MADDE 2- Aynı Yö­net­me­li­ğin “ Tra­fik ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 8.?mad­de­si­ne 13.fıkra ek­len­miş­tir.8.13) Pazar yer­le­ri­ne mo­tor­lu ve mo­tor­suz araç­lar­la gir­mek.
MADDE 3 – Aynı Yö­net­me­li­ğin “İşyer­le­ri ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 9.?mad­de­si­ne 9.fıkra ek­len­miş­tir.9.9) İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sa­tın­da be­lir­le­nen unvan dı­şın­da unvan kul­lan­mak.

Gün­de­min 5.?mad­de­si ola­rak Oto­park Yö­net­me­li­ği uy­gu­la­ma üc­ret­le­ri ko­nu­su gö­rü­şül­dü.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Oto­park Yö­net­me­li­ği Uy­gu­la­ma Esas­la­rı­nın “Oto­park ih­ti­ya­cı­nın hangi hal­ler­de kar­şı­la­na­ma­ya­ca­ğı­na ait esas­lar” baş­lık­lı mad­de­si­nin ge­rek­le­ri­nin, Be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de yapı ruh­sa­tı ve iskan ruh­sa­tı dü­zen­len­me­si sü­re­cin­de uy­gu­la­na­ma­ma­sın­dan kay­nak­la­nan so­run­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce gö­rü­şül­me­si­ne karar ve­ril­di.

Gün­de­min 6.?mad­de­si ola­rak 2016 yılı sahil ki­ra­la­ma ücret ta­ri­fe­si gö­rü­şül­dü.
2016 yılı sahil ki­ra­la­ma ücret ta­ri­fe­si­nin ve sa­hil­le­ri­ne ko­nu­la­cak olan “Duş­ma­tik” sis­tem­le­ri­nin üc­re­ti ko­nu­su­nun Plan Bütçe Ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 1166 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer