15-01-2022 16:27 GÜNDEM

BİR YILLIK YAĞMUR 4 GÜNDE YAĞDI

Sebiha ARSLAN : Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Muğla il genelinde bir yılda yağması beklenen yağış 4 günde yağdı. Son 30 yılın or­ta­la­ma­sı alın­dı­ğın­da ise 2021'de, Datça bu ortalamanın %60'ı yağış aldı

BİR YILLIK YAĞMUR 4 GÜNDE YAĞDI

Muğla’da 9 - 12 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şen yoğun ya­ğış­lar­da Bod­rum, Mar­ma­ris, Men­te­şe ve Milas’a 1 yılda yağan yağ­mur 4 günde yağdı. Yıl­lık oran­da ba­kıl­dı­ğın­da ise il ge­ne­lin­de 2020’ye göre yağış oran­la­rın­da düşüş ya­şan­dı.
 

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­ler kap­sa­mın­da yoğun ya­ğış­la­rın ya­şan­dı­ğı 9-12 Ocak ta­rih­le­rin­de 4 il­çe­de 1 yıl­lık yağış oran­la­rı kadar yağış ger­çek­leş­ti.
Bod­rum’da 2021 yı­lın­da met­re­ka­re­ye 296 kg yağış dü­şer­ken, 9-13 ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da met­re­ka­re­ye 262 kg yağış ger­çek­le­şe­rek yıl­lık ya­ğı­şın %89’u bu ta­rih­ler­de alın­dı.
Mar­ma­ris’te 2021’de met­re­ka­re­ye 679 kg yağış dü­şer­ken, 9-13 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da 626 kg yağış düştü.
Men­te­şe’de ise 2021’de 679 kg öl­çü­len yağış mik­ta­rı 4 günde 829 kg olark öl­çül­dü ve yıl­lık ora­nın faz­la­sı kadar yağış ger­çek­leş­ti.
2021 yı­lın­da 355 kg yağış alan Milas 4 günde 488 kg ile yıl­lık yağış ora­nı­nın faz­la­sı ger­çek­leş­ti.
2022 yı­lı­nın ilk gün­le­rin­de özel­lik­le orman yan­gın­la­rın­dan et­ki­le­nen böl­ge­ler­de sel ve taş­kın­la­ra sebep olan ya­ğış­lar 2021’de alı­nan yağış mik­tar­la­rı­na ulaş­tı.
2021’de bir ön­ce­ki yıl­dan daha az yağış düştü
Alı­nan ve­ri­le­re göre Köy­ce­ğiz ve Fet­hi­ye hariç 11 il­çe­de 2021 yağış oran­la­rın­da 2020’ye göre düşüş ya­şan­dı. Köy­ce­ğiz’de 2020’de 656 kg yağış alı­nır­ken 2021 yı­lın­da met­re­ka­re­ye 676 kg yağış alın­dı. Fet­hi­ye’de ise 512 kg yağış oranı 2021’de 549 kg oldu. İki il­çe­de yağış oran­la­rı artış gös­te­rir­ken 11 il­çe­de ise bir ön­ce­ki yıla göre düşüş ya­şan­dı.
 

Son 30 yılın or­ta­la­ma­sı alın­dı­ğın­da ise 2021’de Datça bu or­ta­la­ma­nın %60’ı,  Da­la­man %29’u, Bod­rum %41’i, Ya­ta­ğan %53’ü, Mar­ma­ris % 45’i, Köy­ce­ğiz % 62’si, Fet­hi­ye %64’ü, Sey­di­ke­mer %56’sı, Milas %50’si, Or­ta­ca ve Ka­vak­lı­de­re %69’u, Men­te­şe %59’u, Ula %54’ü kadar yağış aldı.
Geyik ve Mum­cu­lar ba­ra­jın­da oran­lar düştü
Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­re göre elde edi­len ve­ri­ler ara­sın­da baraj oran­la­rı­nın 2020 yı­lı­na göre dü­şüş­te ol­du­ğu gö­rül­dü. Bod­rum ve böl­ge­si­ni bes­le­yen Geyik ve Mum­cu­lar Ba­ra­jın­da oran­lar teh­li­ke­li se­vi­ye­le­re düştü. 2020 yı­lın­da %79 ola­rak öl­çü­len Geyik Ba­ra­jı 2021’de %59’a, Mum­cu­lar Ba­ra­jı %59’dan %28’e düş­tü­ğü gö­rül­dü. Alı­nan ya­ğış­la­ra rağ­men Bod­rum’u bes­le­yen Geyik Ba­ra­jı 2020 se­vi­ye­si­nin al­tın­da mum­cu­lar Ba­ra­jı­nın yüzde 61 se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu gö­rül­dü.
 

MUSKİ, “İklim De­ği­şik­li­ği­ne Uyu Sağ­la­ma­lı Su Ta­sar­ru­fu Yap­ma­lı­yız”
MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan konu hak­kın­da ya­pı­lan açık­la­ma­da 4 günde alı­nan ya­ğış­lar son­ra­sın­da ba­raj­la­rın do­lu­luk oranı bir nebze artsa da geç­ti­ği­miz yıl­la­rın al­tın­da kal­ma­sı­nın üze­ri­ne dü­şü­nül­me­si ge­re­ken bir konu ol­du­ğu be­lir­til­di. Açık­la­ma­da “Yağış oran­la­rı ve baraj do­lu­luk oran­la­rı ne yazık ki her geçen yıl bir ön­ce­ki yıl­dan daha da alt se­vi­ye­ler­de ka­lı­yor. Son gün­ler­de alı­nan ya­ğış­lar­da özel­lik­le yan­gın böl­ge­le­rin­de top­rak üstü kat­man ne­de­niy­le ye­te­ri kadar ye­ral­tı­na ula­şa­ma­ya­rak su bas­kın­la­rı­na neden olu­yor ve kay­na­ğa ye­te­ri kadar etki et­me­di­ği gö­rü­lü­yor. Do­ğa­nın sa­hi­bi değil bir par­ça­sı ol­du­ğu­muz ger­çe­ği­ni ha­tır­la­ya­rak iklim de­ği­şik­li­ği­ne uyum ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­ril­me­si­nin ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu bir kez daha canlı ola­rak ya­şa­dık. Bu­ra­da va­tan­daş­la­rı­mız da düşen suyun kul­la­nı­mın­da daha dik­kat­li ol­ma­la­rı­dır. Su yö­ne­ti­mi po­li­ti­ka­la­rı­na şekil veren ida­re­le­rin tüm st­ra­te­ji­le­ri­ni bu ek­sen­de üret­me­le­ri artık bir zo­run­lu­luk ha­li­ne gel­miş­tir. Havza bazlı plan­la­ma ve Üst havza ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da özel­lik­le yan­gın böl­ge­le­ri ve Bod­rum  başta olmak üzere sel ka­pan­la­rı­nın ve te­re Şu­bat tu­tu­cu­la­rı­nın ive­di­lik­le ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin şeh­ri­miz adına önem­li bir baş­lan­gıç ola­ca­ğı dü­şün­ce­sin­de­yiz. Ku­ru­mu­muz ola­rak yap­tı­ğı­mız ve ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı da bu yönde sür­dür­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri yer aldı.


Bu haber 325 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer