27-03-2018 18:36 GÜNDEM

BİR ZİYARET' DE GAZETEMİZDEN

Yaşlı nüfus sa­yı­sı İl­çe­miz­de her geçen gün artış gös­ter­mek­te. Biz­'de Datça Haber ola­rak 18-24 Mart “Yaş­lı­la­ra Saygı Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Pe­ri­han Ye­yalp ve Yaşar Baş­kurt'a zi­ya­ret­te bu­lun­duk. Şu­an­ki ya­şan­tı­la­rı ve geç­miş­le­ri­ne dair bir yol­cu­luk ger­çek­leş­tir­dik.

BİR ZİYARET' DE GAZETEMİZDEN

Yaşar Baş­kurt ve Pe­ri­han Ye­yalp ile yap­mış ol­du­ğu­muz gö­rüş­me­de ikisi de ken­di­le­ri­ni yaş­lı­lı­ğa ha­zır­la­ma­dık­la­rı­nı ve ka­bul­le­ne­me­dik­le­ri­ni , genç­li­ğin de­ğe­ri­nin bi­lin­me­si ge­rek­ti­ği­nin tav­si­ye­le­rin­de bu­lun­mayı' da ihmal etmedi­. Yaş­lı­lı­ğı te­da­vi edil­me­yen bir has­ta­lık ola­rak ta­nım­la­yan Ye­yalp Yaşlı Ba­kı­mev­le­ri hak­kın­da ise  “ Ora­lar­da emir­le ha­re­ket edi­li­yor, hiç­bir yer aile or­ta­mı­na ben­ze­mez. Orada kendi ya­şıt­la­rı­mız olsa da mu­hab­bet ede­bi­le­ce­ği­mi san­mı­yo­rum. Rast­ge­le iki yaşlı diye soh­bet edil­mez.” dedi. Baş­kurt ise“Aile or­ta­mın­da yaş­lı­lı­ğı­mı ge­çir­mek is­te­rim. Çünkü yaşlı ba­kı­me­vin­de has­ret­lik olur. As­lın­da ço­cuk­la­rım gör­me­ye ge­lir­ler ama aile için­de ya­şa­mak gi­bi­si yok.” dedi.
Aile or­ta­mı­na sa­de­ce fi­zik­sel an­lam­da değil ma­ne­vi yön­den de ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı göz­lem­le­di­ği­miz yaş­lı­la­rı­mı­zı sa­de­ce “Yaş­lı­la­ra Saygı Haf­ta­sı'nda” değil ha­ya­tın her ala­nın­da her zaman des­tek ol­unmalı kanatindeyiz.
     
                   (Rıza EZER)


Bu haber 608 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer