14-05-2018 19:20 GÜNDEM

“CAN YÜCEL KÜL­TÜR SANAT FESTİVALİ” DAT­ÇA­ YA RENK KATTI

Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı (DKSD) , Datça Dağcılık Doğa Sporları Kulübü ve Datça Be­le­di­ye­si'nin des­te­ğiy­le uzun yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li­ 11-13 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ye­ni­den ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

“CAN YÜCEL KÜL­TÜR SANAT FESTİVALİ” DAT­ÇA­ YA RENK KATTI

      Rıza EZER
5 aylık yoğun ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li'nin en çok ses ge­ti­ren özel­li­ği de , sa­nat­çı­sı­ndan ve  halk ta­ra­fın­dan ime­cey­le ger­çek­leş­ti­ril­me­si oldu. Mü­zis­yen, şair, res­sam, ede­bi­yat­çı tüm ka­tı­lım­cı­lar kar­şı­lık­sız Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li'ne des­tek verdi. Fes­ti­val kap­sa­mın­da kon­ser­ler, et­kin­lik­ler halka üc­ret­siz ola­rak su­nul­du. Fes­ti­va­le Kay­ma­kam Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, şaiir, yazar, ti­yat­ro sa­nat­çı­la­rı ve çok sa­yı­da va­tan­daş izledi .

11 Ma­yıs­ta fes­ti­va­lin açı­lı­şın­da ti­yat­ro, si­ne­ma ve dizi oyun­cu­su Şeb­nem Sön­mez'in su­nu­muy­la baş­la­yan tö­ren­de Betçe Sanat Mer­ke­zi'nden 9 ama­tör kadın ti­yat­ro oyun­cu­su­nun rol al­dı­ğı, 'Söy­len­ce­den Ge­le­ce­ğe Ana­do­lu' mü­zi­kal oyunu sah­ne­len­di. Yine Betçe Sanat Mer­ke­zi Türk Halk Mü­zi­ği ko­ro­su mini bir kon­ser verdi. Kon­se­rin ar­dın­dan Kent Kon­se­yi Su Grubu Datça'nın da su so­ru­nu­na de­ği­ne­rek su ile il­gi­li söy­le­şi ger­çek­leş­tir­di. Nedem Datça eki­bi­nin kon­se­ri­nin ve Datça Yerel Tarih Der­ne­ği'nin söy­le­şi­si­nin ar­dın­dan mik­ro­fo­nu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar  aldı. 24 Ha­zi­ran'daki se­çim­le­re de­ği­ne­rek "Tamam ar­ka­daş­lar" di­ye­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da "Ben değil biz di­ye­rek yola çık­tık. Datça'da hep be­ra­ber daha nice güzel et­kin­lik­le­re bir­lik­te imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Can Yücel, 19 yıl önce ara­mız­dan ay­rıl­dı. Datça'ya onun kat­kı­la­rı ger­çek­ten çok bü­yük­tür. Öm­rü­nün son yıl­la­rı­nı bu­ra­da ge­çir­me­si Datça'yı daha da güzel kıldı. İyi ki Can Baba, Datça'da ya­şa­mış, iyi ki gö­nül­le­ri­miz­de taht kur­muş. Fes­ti­va­lin dü­zen­len­me­sin­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­rim.” dedi. Uçar'ın ar­dın­dan 4 tane kon­se­ri Dat­ça­lı­lar­la bu­luş­tu­ran grup­lar ara­sın­da ilk ola­rak sahne alan Onur& İlker &Fe­ri­de'nin ar­dın­dan Go­ca­manT­rıo ekibi, Grup So­lu­tam Datça yer aldı. Son ola­rak sah­ne­ye çıkan oyun­cu, şar­kı­cı, gi­ta­rist Fuat Saka'nın Dat­ça­lı­la­ra sun­muş ol­du­ğu fes­ti­va­lin 1'nci gü­nü­nün son et­kin­li­ği muh­te­şem kon­ser soğuk ha­va­ya rağ­men Dat­ça­lı­la­rın akı­nı­na uğ­ra­dı.

2'nci gün kal­dı­ğı yer­den devam eden fes­ti­val yine Şeb­nem Sön­mez'in su­nu­muy­la baş­la­dı. Dat­ça­lı ya­zar­lar Eski Datça'da hay­ran­la­rıy­la bu­luş­tu, ya­zar­lar imza et­kin­li­ği ger­çek­leş­tir­di. Can Ak­şa­hin'in panf­lüt per­for­man­sı fes­ti­va­le ka­tı­lan­la­ra huzur dolu anlar ya­şa­tır­ken büyük alkış aldı. Ak­şa­hin'in ar­dın­dan sahne alan Datça Şi­ve­si Grubu Datça'nın yö­re­sel ye­mek­le­ri­nin ta­ri­fi­ni verdi. Ve­ri­len yemek ta­rif­le­ri ara­sın­da Kaşık Hel­va­sı, Susam Hel­va­sı, Fışka, Bakla Ma­kar­na­sı, Ga­ra­vil­le, Pa­pat­ya (Dal­le­me) yer aldı. Datça şi­ve­siy­le hayat bul­muş söz­cük ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di. Ya­rış­ma­da de­re­ce­ye giren isim­ler 1'nci Mem­du­ha­ Ge­re­me­li, 2'nci Per­vin Şe­no­cak, 3'ncü Gök­han Kapçı oldu. Ka­za­nan ya­rış­ma­cı­la­ra Datça şi­ve­li söz­cük­le­rin ya­zı­lı ol­du­ğu ti­şört he­di­ye edil­di. Datça Şi­ve­si Grubu'nun ar­dın­dan Es­ki­şe­hir'den gelen Te­pe­ba­şı Be­le­di­ye­si'nin te­miz­lik iş­çi­le­rin­den olu­şan Eko Şov Ritim Grubu çöp ku­tu­la­rı, çöp ko­va­la­rı, kürek gibi te­miz­lik sı­ra­sın­da kul­lan­dık­la­rı araç ge­reç­le­ri­ni müzik yap­mak için kul­la­nan eki­bin per­for­mans büyük be­ğe­ni top­la­dı. 22 ki­şi­den olu­şan ekip Or­kest­ra şefi Halil İbra­him Eker yö­ne­ti­min­de, tem­po­yu hiç dü­şür­me­den 2 saat sah­ne­de kaldı. İlginç enst­rü­man­la­rıy­la Can Yücel Fes­ti­va­li'ne renk katan eki­bin ses­len­dir­di­ği par­ça­lar ara­sın­da Eş­kı­ya Dün­ya­ya Hü­küm­dar Olmaz, Başın Öne Eğil­me­sin, Uzun İnce Bir Yol­da­yım ve Çöp­çü­ler yer aldı. Eskişehir' den gelen gurup Dat­ça­lı­la­ra unu­tul­maz bir gün ya­şat­tı.Eko Şov Ritim Grubu'nun sah­ne­yi Q-Per­for­mans Ses­siz Adam ve Si­ne­ğe dev­ret­me­siy­le Ses­siz Adam (Pal­ya­ço) gös­te­ri­si­ni sun­duk­tan sonra ço­cuk­la­ra ip at­lat­tır­dı, se­yir­ci­ler­den bi­ri­ne plas­tik şişe gös­te­ri­si yap­tır­dı. Ço­cuk­lar pal­ya­ço ile ip at­la­mak için sı­ra­ya gir­di­ler. Gün­düz et­kin­lik­le­ri­nin ar­dın­dan Aylin Çan­ka­ya ,Kos­tıs ­Kot­so­po­ulos, Seyir, Te­ne­ke Tram­pet ve Emin İgüs kon­ser­le­ri­ni fes­ti­val­de­ki ka­tı­lım­cı­la­ra sun­du­lar.
Fes­ti­va­lin son günü Datça Dağ­cı­lık ve Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü Eski Dat­ça-Hı­zır­şah ola­rak be­lir­le­di­ği rota doğ­rul­tu­sun­da doğa yü­rü­yü­şü ger­çek­leş­tir­di. 2 gün bo­yun­ca Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val son gü­nün­de Hı­zır­şa­ha'a ta­şın­dı. Hı­zır­şah pik­nik ala­nın­da Can Yücel şi­ir­le­ri ses­len­di­ril­di ve stand­lar­da bal, badem gibi yö­re­sel ürün­ler sa­tı­şa su­nul­du. Datça Kent Kon­se­yi Halk Oyun­la­rı Ekibi Datça Se­pet­çi­oğ­lu, Muğla Zey­be­ği ve Ka­ra­de­niz ho­ro­nuy­la bir ege­den bir ka­ra­de­niz­den ­yö­re­le­ri har­man­la­ya­rak fes­ti­val ala­nı­na renk kattı. Halk oyun­la­rı­nın ar­dın­dan Go­ca­man T­rıo, Davul Zurna ve Nedem Datça ekibi ver­dik­le­ri kon­ser­ler­le Dat­ça­lı­la­rı coş­tur­du. Q-Per­for­mans Atöl­ye­ler uçurt­ma atöl­ye­si, yüz bo­ya­ma ve resim su­num­la­rı­nı fes­ti­val ka­tı­lım­cı­la­rıy­la bu­luş­tur­du. En çok dik­kat çeken et­kin­lik­ler ara­sın­da halat çekme ya­rı­şı ve yu­mur­ta ta­şı­ma ya­rı­şı yer aldı. Yarış es­na­sın­da ya­rış­ma­cı­la­rın gös­ter­di­ği yoğun çaba gö­rül­me­ye de­ğer­di. Fes­ti­va­lin son et­kin­li­ği olan oyun­cu, şar­kı­cı, si­ya­set­çi olan Tolga Çan­dar kon­se­ri ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni top­lar­ken, Dat­ça­lı­lar Çan­dar ile stres attı.“Gelin Can'a Can Ka­ta­lım” slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val ka­pa­nış ko­nuş­ma­la­rıy­la son buldu.


Bu haber 893 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer