14-08-2020 12:10 GÜNDEM

CAN YÜCEL ÖLÜMÜNÜN 21.YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Rıza EZER : Dün­ya­ca ta­nı­nan TÜRK Ede­bi­ya­tı­nın usta Şairi Can Yücel, ölü­mü­nün 21. yıl dö­nü­mün­de, Datça 'da me­za­rı ba­şın­da anıl­dı.

CAN YÜCEL ÖLÜMÜNÜN 21.YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

 

1.1.1926 ta­ri­hin­de İstan­bul' da dün­ya ­ya göz­le­ri­ni açan Can Yücel 12.8.1999 ta­ri­hin­de Baş ve boyun kan­ser­le­ri ne­de­niy­le ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü Datça da vefat etti.

Dün­ya­ca ta­nı­nan mo­dern Türk şairi Can Yücel kim­dir?
Kul­lan­dı­ğı kaba ama sa­mi­mi dil ile Türk şi­irin­de fark­lı bir tarz ya­rat­mış­tır.Can Yücel, 1926'da İstan­bul'da doğdu.​Hasan Ali Yücel'in oğ­lu­dur.An­ka­ra ve Camb­rid­ge üni­ver­si­te­le­rin­de La­tin­ce ve Yu­nan­ca okudu. Çe­şit­li el­çi­lik­ler­de çe­vir­men­lik, Lond­ra'da BBC'nin Türk­çe bö­lü­mün­de spi­ker­lik yaptı

.As­ker­li­ği­ni Kore'de yaptı. 1958'de Tür­ki­ye'ye dön­dük­ten sonra bir süre Bod­rum'da tu­rist reh­be­ri ola­rak ça­lış­tı. Ar­dın­dan ba­ğım­sız çe­vir­men ve şair ola­rak ya­şa­mı­nı İstan­bul'da sür­dür­dü. 1956 yı­lın­da Güler Yücel ile ev­len­di. Bu ev­li­lik­ten iki kızı (Güzel ve Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu.
Son yıl­la­rın­da Datça'ya yer­leş­ti ve her hafta Leman, her ay Öküz der­gi­le­rin­de ya­zı­la­rı ve şi­ir­le­ri ya­yım­lan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel`e ha­ka­ret­ten yar­gı­la­nan Yücel, 18 Nisan se­çim­le­rin­de ÖDP`nin İzmir 1. sıra mil­let­ve­ki­li adayı oldu. 12 Ağus­tos 1999 ge­ce­si ölen şair, çok sev­di­ği gü­ne­ba­kan çi­çek­le­riy­le uğur­la­na­rak Datça'ya gö­mül­dü.
Can Yücel, 1945-1965 yıl­la­rı ara­sın­da `Ye­ni­lik­ler`, `Be­ra­ber`, `Se­çil­miş Hi­ka­ye­ler`, `Dost`, `Sos­yal Ada­let`, `Şiir Sa­na­tı`, `Dönem`,`Ant`, `İmece` ve `Pa­pi­rüs` adlı der­gi­ler­de yazdı. Daha son­ra­la­rı `Yeni Dergi`, 'Bi­ri­kim`, `Sanat Emeği`, `Yazko Ede­bi­yat` ve `Yeni Düşün` der­gi­le­rin­de ya­yım­la­dı­ğı şiir, yazı ve çe­vi­ri şi­ir­le­ri ile ta­nı­nan Yücel, 1965`ten sonra si­ya­sal ko­nu­lar­da da ürün verdi.

12 Mart 1971 dö­ne­min­de Che Gu­eva­ra ve Mao'dan çe­vi­ri­ler yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le 15 yıl hapse mah­kum oldu. 1974'de çı­ka­rı­lan genel afla dı­şa­rı çıktı. Dı­şa­rı çı­kı­şı­nın ar­dın­dan ha­pis­te yaz­dı­ğı Bir Si­ya­si­nin Şi­ir­le­ri adlı ki­ta­bı­nı ya­yım­la­dı. 12 Eylül 1980 son­ra­sın­da müs­teh­cen ol­du­ğu id­di­asıy­la "Ren­ga­henk" adlı ki­ta­bı top­la­tıl­dı.

1962'de İngil­te­re'dey­ken, 1709 yı­lın­dan kalma, Latin harf­le­riy­le taş bas­kı­sı ola­rak ba­sıl­mış bir Türk­çe dil­bil­gi­si ki­ta­bı bul­ma­sı geniş yankı uyan­dır­dı. Şi­ir­le­rin­de argo ve müs­teh­cen söz­le­re çok sık yer veren, bu ne­den­le zaman zaman dik­kat­le­ri üze­ri­ne çekip ko­ğuş­tur­ma­ya uğ­ra­yan Yücel, ilk şi­ir­le­ri­ni 1950 yı­lın­da `Yazma` adlı ki­tap­ta top­la­mış­tır. Can Yücel, taş­la­ma ve top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğın ağır bas­tı­ğı şi­ir­le­rin­de, yalın dili ve bu­luş­la­rı ile dik­ka­ti çekti.

Can Yücel'in ilham kay­nak­la­rı ve şi­ir­le­ri­nin ko­nu­la­rı; doğa, in­san­lar, olay­lar, kav­ram­lar, he­ye­can­lar, du­yum­lar ve duy­gu­lar­dır. Şi­ir­le­ri­nin ço­ğun­da sev­di­ği in­san­lar var­dır. 'Ma­a­ile' şa­irin ki­tap­la­rın­dan bi­ri­ne koy­du­ğu bir ad. Can Yücel için aile­si çok önem­li­dir: eşi, ço­cuk­la­rı to­run­la­rı, ba­ba­sı.. Bu in­san­lar­la olan sevgi dolu ya­şa­mı şi­ir­le­ri­ne yan­sı­mış­tır. 'Küçük Kızım Su'ya', 'Güzel'e', 'Yeni Hasan'a Yol­luk', 'Ha­yat­ta Ben En çok Ba­ba­mı Sev­dim' bu sevgi şi­ir­le­rin­den ba­zı­la­rı­dır.

Can Yücel ay­rı­ca Lorca, Sha­kes­pe­are, Brecht gibi ünlü ya­zar­la­rın oyun­la­rın­dan çe­vi­ri­ler yaptı. Sha­kes­pe­are çe­vi­ri­le­ri (Ham­let, Fır­tı­na, Bir Yaz Ge­ce­si Rü­ya­sı) as­lı­na tam ola­rak bağlı kal­ma­sa da son de­re­ce ba­şa­rı­lı­dır. Sha­kes­pe­are'in ünlü 'to be or not to be' sö­zü­nü 'bir ih­ti­mal daha var, o da ölmek mi der­sin' şek­lin­de Türk­çe­leş­tir­miş­tir. 1959'da ilk bas­kı­sı ya­yım­la­nan 'Her Boy­dan' adlı ki­ta­bın­da dünya şa­ir­le­ri­nin şi­ir­le­ri­ni ser­best ama çok ba­şa­rı­lı bir bi­çim­de Türk­çe­ye çe­vir­miş­tir. 

(Haberimizdeki Can Yücel'in Bi­yog­ra­fi­si Alıntıdır)


Bu haber 940 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer