10-08-2020 19:24 GÜNDEM

ÇARESİZ MANAV TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Sebiha ARSLAN : Am­bar­cı cad­de­sin­de yak­la­şık 5 yıl­dır manav iş­let­me­ci­li­ği yapan 45 yaşındaki Serkan Tıkık kal­dı­rı­ma ko­nu­lan duba ne­de­niy­le sebze dolu kam­yo­ne­ti dük­ka­nı­nın önüne park ede­me­di.?Karşı­sın­da bu­lu­nan azami 20 da­ki­ka­lık yük in­di­re­me bin­dir­me cep' inin ise sa­at­ler­ce bir den fazla araç ve mo­to­sik­let­ler ta­ra­fın­dan park edil­me­si yü­zün­den o nok­ta­ya da park ede­me­di. Sı­cak­la­rın et­ki­siy­le ürü­nün bo­zul­ma­sın­dan en­di­şe eden ça­re­siz manav ara­cı­nın dört­lü­le­ri­ni ya­ka­rak seri bir şe­kil­de seb­ze­le­ri­ni in­dir­me­ye baş­la­dı. Çok kısa sü­re­de PTT önüne kadar uzun araç kon­vo­yu oluş­tu. Ma­nav­la za­bı­ta ara­sın­da tar­tış­ma ya­şa­nır­ken ça­re­siz manav göz yaş­la­rı­na hakim ola­ma­dı. Tra­fik po­li­si ise tı­ka­nan tra­fi­ği açtı.

ÇARESİZ MANAV TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI


7 Ağustos Cuma günü yaşanan bu olayın suçlusu kim(!)? Evine ekmek gö­tür­mek du­ru­mun­da olan emek­çi ma­nav­ın mı  yoksa  gö­re­vi­ni yapan za­bı­ta­mı ? 24 bin nü­fus­lu Datça'da 40 sene sonra 40 bin nüfus is­ti­yo­ruz deyip 200 (!) bin­ nü­fu­sa göre yol yapan, (üs­te­lik aktif bir çevre yolu ol­ma­ma­sı­na rağ­men) şehir plan­la­yı­cı­sı'­nın ­mı ? Ya­pıl­dı­ğı gün­den iti­ba­ren park ve tek gidiş - ge­liş sis­te­miy­le va­tan­da­şı çi­le­den çı­ka­ran bu yol so­ru­nu­nun so­rum­lu­la­rı kim? Kimse otur­duk­la­rı kol­tuk­tan kal­kıp va­tan­da­şın ,es­na­fın hatta gö­rev­len­dir­dik­le­ri za­bı­ta­la­rın çi­le­si­ni gör­me­ye davet edi­yor ,bu ve bunun gibi mağ­du­ri­yet­le­rin gi­de­ril­me­si için neler ya­pıl­dı­ğı ve ya­pı­la­ca­ğı­nı takip ede­ce­ği­mi­zi bil­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz.

(6 Ağustos Perşembe  günü de Za­bı­ta İle Ma­na­vın duba ve yol  tartışmasının  bir benzeri yaşanmıştı.) 


Bu haber 1794 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer