23-09-2017 18:25 GÜNDEM

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN OYUNCAK KÜTÜPHANESİNE DESTEK

İlçe­miz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı il­çe­miz Be­le­di­ye­si'nin or­ga­ni­ze et­ti­ği oyun­cak kam­pan­ya­sı­na des­tek verdi.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN OYUNCAK KÜTÜPHANESİNE DESTEK

İlçe­miz Be­le­di­ye­si­nin or­ga­ni­zas­yo­nuy­la dü­zen­le­nen "Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­si" adlı uy­gu­la­ma­ya des­tek bu kez de il­çe­miz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı'ndan geldi. 

Dün­ya­da ilk oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si, 1930 yı­lın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri'nin Los An­ge­les ken­tin­de ku­rul­du­ğu bi­li­ni­yor. 

Bugün bu kent­te halen 42'den fazla oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si hiz­met ver­mek­te­dir. Av­ru­pa'da ise 7 yaş altı en­gel­li ço­cuk­lar ve aile­le­ri­ni des­tek­le­mek için 1963 yı­lın­da İsveç'te ilk oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ku­rul­du­ğu söy­le­ni­yor. 

1967 yı­lın­da İngil­te­re'de ya­şa­yan, iki en­gel­li çocuk an­ne­si ve öğ­ret­men olan Jill Nor­ris ta­ra­fın­dan, aile­ler ara­sın­da baş­la­tı­lan oyun­cak de­ği­şi­mi fik­rin­den yola çı­kı­la­rak ve bu fik­rin ge­liş­ti­ril­me­siy­le oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si açıl­mış­tır. 

Bugün dün­ya­da 5500'den fazla oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Bu tür uy­gu­la­ma­la­rın il­çe­miz­de de ol­ma­sı ol­duk­ça mutlu edici bir duygu ya­şa­tı­yor. 
İlçe­miz Be­led­di­ye­si'nin or­ga­ni­ze et­ti­ği bu uy­gu­la­ma­ya bir des­tek­de il­çe­miz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı'ndan geldi. 

Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan il­çe­miz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mert Eser şun­la­rı be­lirt­ti, "Datça Be­le­di­ye­si'nin bu du­yar­lı dav­ra­nı­şı­na bizde ka­yıt­sız ka­la­maz­dık. 
Ge­le­ce­ği­miz olan ço­cuk­lar için ne yap­sak az, eli­miz­den gel­di­ğin­ce bi­şey­ler top­la­ma­ya ça­lış­tık. Maddi im­kan­lar­dan do­la­yı oyun­cak ala­ma­yan, oyun­cak­sız bü­yü­yen bir sürü çocuk var. 
Biz o ço­cuk­la­rı se­vin­dir­mek­ten başka bir­şey is­te­mi­yo­ruz. CHP Genç­lik Kol­la­rı ol­du­ğu sü­re­ce bu olay­la­ra du­yar­sız kal­ma­ya­caktr. Datça Be­le­di­ye­si­ne tek­rar­dan çok te­şek­kür ede­riz. CHP varsa her­kes için var." dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 4214 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer