28-05-2020 16:30 GÜNDEM

CHP KADIN KOLLARINDAN'' BAŞKA ZEY­NEP' LER ÖL­ME­SİN''EŞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

Rıza EZER : : Datça Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Filiz Uyan, Bayramın birinci günü Muğla' da 25 ya­şın­da kat­le­di­len Zey­nep Şen­pı­nar ci­na­ye­ti­ni kı­na­mak için CHP Muğla İl Kadın Kol­la­rı (Yö­ne­tim Ku­ru­lu adına) ve 13 İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­kan­lığı ile eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

CHP KADIN KOLLARINDAN'' BAŞKA ZEY­NEP' LER ÖL­ME­SİN''EŞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

 

Ambarcı caddesindeki Parti binasında Çarşamba (27.05.2020) günü saat 11:00 da  Başkan Uyan ve partililerin katıldığı  eş zamanlı  basın açıklaması şu şekilde ''
De­ğer­li basın emek­çi­le­ri,
CHP Muğla Kadın Kol­la­rı İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak siz­le­ri saygı ve sev­giy­le se­lam­lı­yo­ruz. Bay­ra­mın ilk günü ne yazık ki Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mün­den bir yıl önce mezun olan ve henüz 25 ya­şın­da iken ili­miz de kat­le­di­len Zey­nep ŞEN­PI­NAR ci­na­ye­ti­ni kı­na­mak için bu­ra­da­yız. Basın açık­la­ma­mız İl Kadın Kol­la­rı ve 13 İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­kan­lık­la­rı­mız­ca eş za­man­lı ola­rak ya­pıl­mak­ta­dır.
VE BİR KADIN DAHA….
Ve bir kadın daha öl­dü­rül­dü. Okul­da, kan­tin­de, evin­de, yurt­ta, pav­yon­da ya da yolda. Ne fark eder ki? Çocuk ya­şın­da ev­len­mek is­te­me­di­ğin­den ya da okula git­mek is­te­di­ğin­den, özgür ta­lep­le­rin­den ya da özgür his­set­ti­ğin­den. Hiç fark et­mi­yor. Eğer ki ka­dın­san ve bu ta­lep­ler­de bu­lun­duy­san öl­me­yi hak et­miş­tir diyor bazı si­ya­si­le­ri­miz.
Oysa ki ne zor bu ül­ke­de bir kadın ola­rak ya­şa­mak. Sos­yal medya da bazı koca pro­fe­sör­ler di­kiz­li­yor bizi. Sak­lan­ma­mız müm­kün değil.
15 ya­şın­da cin­sel ol­gun­lu­ğa eriş­ti­ği­mi­zi söy­lü­yor­lar, ancak kendi ka­rar­la­rı­mı­zı ve­recek kadar bü­yü­me­miz müm­kün değil….
Bü­yü­yüp ev­len­sek bo­şan­ma­mız müm­kün değil, hatta bazen ya­şa­mak bile müm­kün değil,, Dö­ve­rek ter­bi­ye et­me­ye ça­lı­şır­lar ve her de­fa­sın­da piş­man ol­du­ğu­nu söy­ler­ler, ina­nı­rız bazen. Çoğu zaman da ça­re­siz­lik­ten.
Her geri dönüş ise te­ker­rür­den iba­ret­tir. Af adı al­tın­da yüz­ler­ce ka­dı­na şid­det ve kadın ci­na­ye­tin­den yar­gı­la­nan mah­kum­la­rın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı gibi, İbret­lik so­nuç­la­rı olan ama ibret alın­ma­yan geri dö­nüş­ler. Sonuç hep ay­nı­dır. Bir kere kalk­tı mı öf­ke­nin eli hiç in­me­ye­cek­tir oysa ki.
Zor­dur kadın olmak bu ül­ke­de…
Kor­kak, küçük, alçak er­kek­ler öl­dü­rür bu ül­ke­de koca yü­rek­li ka­dın­la­rı. Sonra hiç­bir şey ol­ma­mış gibi devam eder hayat..
O yüz­den sen, sen ol! Ne sana kal­kan eli, nede bunu des­tek­le­yen­le­ri, ar­ka­sın­da du­ran­la­rı, giz­li­ce onay­la­yan­la­rı, ima bile eden­le­ri asla af­fet­me!
Son 10 yılda en fazla ka­dı­nın öl­dü­rül­dü­ğü 2019 yı­lın­da 474 kadın erkek şid­de­ti so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Son 4 ayda da 98 kadın.
Ka­dın­la­rın en çok öl­dü­rül­dü­ğü, şid­det teh­di­di al­tın­da, ev­ler­de kal­mak zo­run­da ol­du­ğu ko­ro­na gün­le­rin­de, 6284 sa­yı­lı ka­nu­nun ve İstan­bul Söz­leş­me­si'nin uy­gu­lan­ma­sı­nın öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­la­mak is­ti­yo­ruz. . Kadın ci­na­yet­le­ri dur­mu­yor, bit­mi­yor, kadın düş­man­lı­ğı­nı kö­rük­le­yen, er­ke­ğe ce­sa­ret veren po­li­ti­ka­la­rın uy­gu­lan­ma­ya devam et­me­si, iş­le­nen ci­na­yet­le­rin yar­gı­da ti­tiz­lik­le ele alın­ma­ma­sı ne yazık ki sa­yı­nın art­ma­sı­na neden olu­yor. Artık eşit­siz­li­ğe, ay­rım­cı­lı­ğa, ka­dı­na karşı şid­de­te, kadın ci­na­yet­le­ri­ne karşı daha güçlü çö­züm­ler or­ta­ya koy­mak ge­re­ki­yor.
Zey­nep Şen­pı­nar için içi­miz acı­yor, ca­nı­mız ya­nı­yor. Çok üz­gü­nüz. Ke­der­li aile­si­ne, se­ven­le­ri­ne,
ar­ka­daş­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­ruz, me­ka­nı cen­net olsun. So­nu­na kadar Zey­nep'in da­va­sı­nın
ta­kip­çi­si ola­ca­ğız. Kadın ci­na­yet­le­ri po­li­tik­tir. Başka Zey­nep'ler öl­me­sin...
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.
CHP Muğla İl Kadın Kol­la­rı ve 13 İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­kan­lık­la­rı
Aysun Kor­kut
CHP Muğla İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı (Yö­ne­tim Ku­ru­lu adına)


Bu haber 1977 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer