12-04-2018 15:27 GÜNDEM

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ AKIN ÜSTÜNDAĞ'DAN TBMM’NE SORU ÖNERGESİ ‘’KIYILAR BELEDİYELERE VERİLMELİDİR’’!

CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Av.?Akın Üs­tün­dağ' ın Muğla'daki kı­yı­la­rın MUÇEV (Muğla Çevre Koruma Vakfı) ta­ra­fın­dan iş­le­ti­le­me­ye­ce­ği­ne dair Da­nış­tay ka­ra­rı üze­ri­ne Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Meh­met Özhaseki 'ye hi­ta­ben ver­di­ği soru öner­ge­sinde MUCEV'e verilen hakların geri alınıp belediyelere tahsisini istedi.

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ AKIN ÜSTÜNDAĞ'DAN TBMM’NE SORU ÖNERGESİ ‘’KIYILAR BELEDİYELERE VERİLMELİDİR’’!

Milletvekili  Üs­tün­dağ, yıl­lar­dır MUÇEV'in ya­sa­la­ra ay­kı­rı ola­rak kı­yı­la­rın iş­let­me­si­ni yap­tı­ğı­nın Da­nış­tay ka­ra­rı ile ke­sin­leş­me­si­nin ar­dın­dan TBMM'ye bir soru öner­ge­si vererek Muğla'daki sahil ki­ra­la­ma­la­rı­nın ip­ta­li ile il­gi­li Be­le­di­ye­le­re tah­si­si­ni is­te­di. Üs­tün­dağ, “Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın kamu ya­ra­rı­na fa­ali­yet gös­te­ren vakıf veya der­nek sta­tü­sün­de bu­lun­ma­yan MUÇEV'e kı­yı­la­rın iş­let­me hakkı pro­to­kol­le Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­ca ve­ril­me­si Da­nış­tay ka­ra­rı ile iptal edil­miş­tir. Şimdi ya­pıl­ma­sı ge­re­ken on­dört adet kıyı iha­le­si­nin ve MUÇEV'e ve­ri­len iş­let­me hak­la­rı­nın iptal edil­me­si­dir. Ya­sa­dı­şı uy­gu­la­ma­lar or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı, fahiş fi­yat­lar­la sa­hil­le­ri kul­lan­mak du­ru­mun­da kalan hal­kı­mı­za ye­ni­den ra­hat­lık­la sa­hil­le­re ve kı­yı­la­ra ulaş­ma im­ka­nı ve­ril­me­li­dir. Yıl­lar­dır ya­sa­ya ay­kı­rı ola­rak MUÇEV'e hak­lar bah­şe­den yet­ki­li­ler de yar­gı­lan­ma­lı ve uğ­rat­tık­la­rı kamu za­rar­la­rı ken­di­le­rin­den tah­sil edil­me­li­dir. ”dedi.
 MUÇEV'E VERİLEN HAK­LAR GERİ ALIN­MA­LI ,KI­YI­LAR BELEDİYE­LE­RE VERİLMELİ
Mil­let­ve­ki­li Üs­tün­dağ, soru öner­ge­sin­de Bü­yük­şe­hir sta­tü­sü­ne geç­tik­ten sonra Muğla'daki ilçe Be­le­di­ye­le­ri­nin ne­re­dey­se ge­lir­siz kal­dı­ğı­nı, Kış ay­la­rın­da yer­le­şik nü­fu­sun art­ma­sı ve yaz ay­la­rın­da da tu­rizm­den kay­nak­la­nan kat ve kat nüfus ar­tı­şı kar­şı­sın­da zor du­rum­da kal­dık­la­rı­nı, sa­hil­le­rin il­gi­li Be­le­di­ye­le­re tah­si­si ile elde edi­lecek gelir, yerel hiz­met­ler için kul­la­nı­la­ca­ğın­dan bölge hal­kı­nın ve zi­ya­ret­çi­le­rin ya­ra­rı­na bir top­lum­sal yarar sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

     (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1428 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer