08-01-2018 18:18 GÜNDEM

CrossFit DATÇA, AÇILDI

Datça’da spor kül­tü­rü­ne başka bir açı ge­ti­re­rek ,tarzı ve pro­fes­yo­nel eği­ti­ci kad­ro­suy­la fark ya­ra­ta­cak spor sa­lo­nu ''Cross­Fit Datça'' ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Mo­dern za­man­la­rın sporu ola­rak ni­te­len­di­ri­len, da­ya­nık­lı­lık, güç ve vücut kont­ro­lü­nü temel alan Cross­Fit, Tür­ki­ye'de de gün geç­tik­çe bü­yü­yen ve adı du­yu­lan bir spor dalı ol­ma­ya baş­la­dı. İlçe­miz Bal­çık­hi­sar so­kak­taki yeni yer­le­rin­de hiz­met veren salon 7'den 70'e her­ke­si bu fark­lı spor da­lı­na davet edi­yor. Ku­ru­cu­la­rı Tay­lan Güzel ve Meh­met Şükrü Özcan ile yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­da, siz oku­yu­cu­la­rı­mız için Cross­Fit'i her yö­nüy­le ele aldık.

CrossFit DATÇA, AÇILDI

S.A: Ön­ce­lik­le Cross­Fit hak­kın­da bil­gi­si ol­ma­yan­lar için bu spo­run pren­sip­le­ri­ni an­la­ta­bi­lir mi­si­niz?
T.G: Genel bir güç ve kon­dis­yon prog­ra­mı olan Cross­Fit; sü­rek­li de­ğiş­ken, yük­sek yo­ğun­luk­ta ya-pı­lan fonk­si­yo­nel ha­re­ket­ler bü­tü­nü­dür. Cross­Fit ant­ren­man prog­ram­la­rın­da ru­tin­den uzak, fark­lı ha­re­ket­ler ve amaç­lar ile bü­tün­leş­miş, tek­nik öğ­re­ti ge­rek­ti­ren ve yük­sek yo­ğun­luk­ta ya­pı­lan öge­ler bu­lun­mak­ta­dır. Bu öge­le­rin temel da­ya­nak­la­rı ise olim­pik hal­ter, jim­nas­tik ve at­le­tizm branş­la­rı­dır.
S.A: Peki kı­sa­ca Cross­Fit nedir?
T.G: Kı­sa­ca; Cross­Fit dünya ça­pın­da polis aka­de­mi­le­ri, as­ke­ri özel ope­ras­yon tim­le­ri, tak­tik ha­re­ket tim­le­ri, dövüş spor­cu­la­rı, yüz­ler­ce pro­fes­yo­nel spor­cu­nun baş­lı­ca güç ve kon­dis­yon prog­ra­mı­dır.
Daha geniş an­lam­da; Cross­fit tek bir böl­ge­yi izole ça­lış­tır­mak ye­ri­ne bir­den daha fazla ek­le­min dev­re­ye gi­re­rek ana kas grup­la­rı­nın ça­lış­tı­rıl­dı­ğı bunu olim­pik hal­ter tek­nik­le­ri, temel jim­nas­tik ha­re­ket­le­ri ve at­le­tiz­min bir­leş­me­siy­le uy­gu­la­yan bir metod'dur.
Cross­fit' in genel he­de­fi pro­fes­yo­nel spor­cu­lar veya ama­tör spor­cu­la­rın kul­lan­mış ol­du­ğu ant­ren­man bi­lim­le­ri­ni fark­lı bir bakış açısı ge­ti­re­rek ki­şi­nin spor­cu olup ol­ma­ma­sı­nı gö­zet­mek­si­zin ya­rış­ma ve eğ­len­ce ru­hu­nu ya­şa­tan bunu ya­par­ken­de ki­şi­nin fit­ness se­vi­ye­si­nin art­ma­sı­nı he­def­ler.
S.A: Neden Cross­Fit yap­ma­lı­yım? Hangi amaca daha çok hiz­met edi­yor; za­yıf­la­mak, güç­len­mek sağ­lık­lı olmak?
T.G: Her­ke­sin Cross­Fit yap­mak için fark­lı bir se­be­bi ola­bi­lir. Za­yıf­la­ma, güç­len­me, sağ­lık­lı olma, ke­yif­li vakit ge­çir­me vb. Ancak hep­si­nin ortak bir pay­da­sı ya­şa­mı­mız bo­yun­ca be­de­nen ve zih­nen sağ­lık­lı olma is­te­ği­dir. Kla­sik fit­ness an­la­yı­şı­nın dı­şın­da ama­cı­mız sa­de­ce kas­la­rı şe­kil­len­dir­mek değil aynı za­man­da iş­lev­sel kul­la­na­bil­me se­vi­ye­si­ni yük­selt­mek, daha güçlü daha hızlı daha fit ola-bil­mek­tir.
S.A: Cross­fit sporu kim­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­bi­lir?
T.G: Şüp­he­siz ki her­ke­sin ak­lı­na gelen ilk soru şun­lar­dır. Her­kes Cross­Fit ya­pa­bi­lir mi? Cross­Fit çok zor değil mi? Evet, her­kes Cross­Fit ya­pa­bi­lir. Her se­vi­ye­de ka­tı­lım­cı için dü­zen­le­ne­bi­len bu spor dalı ba­ba­an­ne­miz için de küçük kar­de­şi­miz için de za­yıf­la­mak is­te­yen ku­ze­ni­miz için de ve atlet olmak is­te­yen ar­ka­da­şı­mız için de uy­gun­dur. Cross­Fit'te var olan tüm öge­le­rin ba­si­te in­dir­gen­miş ve her se­vi­ye­ye uyar­la­na­bi­lir tür­le­ri mev­cut­tur. Eği­tim almış ve yet­ki­li Cross­Fit sa­lon­la­rı dı­şın­da bu bran­şı ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lı­şan ki­şi­ler top­lum­da bu yar­gı­nın oluş­ma­sı­na temel oluş­tur­mak­ta­dır.
S.A: Sporu yapan ki­şi­nin ge­li­şi­min­de temel alı­nan ölçüt nedir?
T.G: Cross­Fit yapan ki­şi­nin ge­li­şim­de temel alı­nan kri­te­rin ba­şın­da gün­lük ya­şa­mı­na yan­sı­yan po-zi­tif­lik yer al­mak­ta­dır. Bu­nun­la bir­lik­te fi­zik­sel ola­rak daha sağ­lık­lı gö­rün­me­si, be­lir­le­miş ol­du­ğu he­def­le­ri­ni ya­ka­la­ma­sı gibi kri­ter­ler yer al­mak­ta­dır. Cross­Fit'in ge­liş­tir­me­yi he­def­le­di­ği baş­lı­ca un­sur­lar; güç, hız, pat­la­yı­cı kuv­vet, da­ya­nık­lı­lık, çe­vik­lik, es­nek­lik… He­def­le­rin ya­ka­lan­ma­sı kısmı ve fit­ness se­vi­ye­si­nin öl­çü­le­bi­lir­li­ği ko­nu­su­nu biraz de­tay­lan­dı­rır­sak; Cross­Fit içe­ri­ğin­de bu­lu­nan ant­ren­man prog­ram­la­rı ve bu prog­ram­la­rın za­ma­na, mik­ta­ra ya da tek­ra­ra bağlı de­ğiş­ken­le­ri sa­ye-sin­de ko­lay­ca öl­çü­le­bi­lir­dir. Cross­Fit yapan ki­şi­ler ken­di­le­rin­de­ki de­ği­şi­mi gör­sel ola­rak fark et­me­nin dı­şın­da sa­yı­sal ve­ri­ler ile de takip ede­bil­mek­te­dir­ler.
S.A: Cross­Fit teh­li­ke­li midir?
T.G: Bu dü­şün­ce in­san­la­rın Cross­Fit hak­kın­da sahip ol­du­ğu büyük yan­lış­lar­dan­dır. Her spor bran-şın­da ol­du­ğu gibi bi­linç­siz ya­pıl­dı­ğı tak­tir­de sa­kat­lan­ma riski Cross­Fit için­de ola­sı­dır. Cross­Fit ya-par­ken dik­kat et­me­niz ge­re­ken en önem­li un­sur­lar; ant­ren­man prog­ram­la­rı ve Cross­Fit ile resmi iliş­ki­si ol­ma­dan koç­luk yapan ki­şi­ler ile ça­lış­ma­nız sa­kat­lan­ma ris­ki­ni­zi art­tı­rır. Eği­tim­siz koç­lar ile ça­lış­ma­ma­ya dik­kat et­me­li­si­niz. Cross­Fit ya­par­ken en az risk için kendi ego­nu­zu kont­rol et­me­ye gay­ret edin. Ger­çek şu ki; Cross­Fit için­de ya­ra­lan­ma oran­la­rı jim­nas­tik, olim­pik hal­ter kal­dı­rış­la­rı, fit­ness ve bir­çok spor bran­şı ile kar­şı­laş­tı­rı­la­bi­lir ve bi­linç­li ça­lış­ma yön­te­miy­le daha az riske sahip ol­du­ğu gö­rü­le­bi­lir.
S.A: Cross­Fi­te yeni baş­la­yan­lar ve Cross­Fit elit at­let­le­ri aynı mıdır?
T.G: İkisi de ta­ma­men fark­lı şey­ler­dir. Cross­Fit Oyun­la­rı'na ka­tıl­mak dü­zen­li yoğun ve ciddi bir ça­lış­ma ge­rek­ti­rir. Cross­Fit oyun­la­rı, üç aşa­ma­lı eleme sü­re­ci­ni içe­rir. Cross­Fit elit spor­cu­la­rı Oyun-lar'da ba­şa­rı­lı ola­bil­mek için ben­zer­siz bir ça­lış­ma planı yap­mak­ta­dır­lar. Cross­Fit sa­lo­nun­da ça­lı­şan nor­mal spor­cu­lar bu ça­lış­ma, bes­len­me ve din­len­me prog­ram­la­rı­nı ya­pa­maz­lar.
S.A: Cross­Fit ge­çi­ci bir heves midir?
T.G: Bazı in­san­lar Cross­Fit'i trend bir spor ola­rak gör­mek­te ve ge­çi­ci bir heves ol­du­ğu­na inan­mak-ta­dır. Ra­kam­lar bize ger­çe­ği gös­ter­mek­te­dir. İlk Cross­Fit sa­lo­nu 2002 yı­lın­da açıl­dı­ğın­dan beri, dünya ça­pın­da bugün or­ta­la­ma 11,000 'den fazla Cross­Fit sa­lo­nu bu­lun­mak­ta­dır ve her gün ye­ni­le­ri açıl­mak­ta­dır. Bunun, ge­çi­ci bir heves ol­du­ğu­na inan­mak zor­dur?
S.A: Cross­Fit'in çok hızlı sonuç ver­di­ği söy­le­ni­yor doğru mu?
T.G: İnsan vü­cu­du gelişime açık­tır. Cross­Fit ise her geçen gün, bir ön­ce­ki gün­den daha iyi ol­ma­nı­zı he­def­ler. Yük­sek yoğun­luk­ta ya­pı­lan ant­ren­man size far­kın­da ol­ma­dığınız po­tan­si­ye­li­ni­zi gös­te­re-cek­tir. Cross­Fit'in ant­ren­man sis­te­miy­le box'da (spor sa­lo­nun­da) çok uzun sa­at­ler ge­çir­me­den kas küt­le­niz ar­ta­cak, yağ ora­nı­nız aza­la­cak, sağlıklı bes­len­me­ye başla­ya­cak­sı­nız. Daha önce ya­pa­bi­le­ceğinizi düşün­me­diğiniz ha­re­ket­le­ri ya­pa­cak, çok güçlü his­se­decek, çok fit gö­rü­ne­cek­si­niz.
Ay­rı­ca; Cross­Fit yük­sek yoğun­luk­ta ya­pı­lan, sü­rek­li değişen fonk­si­yo­nel ha­re­ket­ler­den oluşur ve vü­cu­du­nu­zun belli bir ant­ren­man dü­ze­ni­ne alışma­sı­na izin ver­mez. Fonk­si­yo­nel ha­re­ket­ler genel motor ha­re­ket ka­lıp­la­rı­dır ve mer­kez böl­ge­si­ni esas ala­rak uzuv­la­ra doğru ya­yı­lır. Ba­sit­ten kar­maşığa, den­ge­li­den az den­ge­li­ye giden bir süreç içe­rir. Kas değil ha­re­ke­tin ken­di­si çalışılır. Çok yönlü plan­da, çoklu ek­lem­le­rin dahil olduğu ha­re­ket­ler­dir. Gün­lük hayat hem yük al­tın­da hem de vücut ağırlığıyla ha­re­ket et­me­yi, iyi bir kar­di­yo­vas­kü­ler ka­pa­si­te­ye ve da­ya­nık­lı­lığa sahip ol­ma­yı ge­rek­ti­rir. Cross­Fit'de içer­diği olim­pik hal­ter, po­wer­lif­ting, temel jim­nas­tik ha­re­ket­le­ri ve me­ta­bo­lik kon­dis­yon ant­ren­man­la­rıy­la; kar­di­yo­vas­kü­ler ka­pa­si­te, da­ya­nık­lı­lık, iş ya­pa­bil­me ka­pa­si­te­si, güç, es­nek­lik, pat­la­yı­cı kuv­vet, hız, ko­or­di­nas­yon, çe­vik­lik ve denge gibi ta­nım­lan­mış 10 temel fi­zik­sel özel­liğin gelişme­si­ni he­def­ler. Aynı za­man­da WOD'lara yani günün ant­ren­man­la­rı­na ka­tıl­dığınız­da sev­me­diğiniz ha­re­ket­ler­den kaçma şan­sı­nız kal­maz, mo­ti­vas­yon prob­le­mi çek­tiğiniz­de ya­nı­nız­da aynı ant­ren­ma­nı yapan in­san­lar ve eğit­me­ni­niz yar­dı­mı­nı­za yetişir.
S.A: Cross­Fit'in bes­len­me sis­te­mi nedir?
T.G: Her spo­run ken­di­ne özgü bes­len­me sis­tem­le­ri var­dır. Body bu­il­ding yapan bir spor­cu ile Cross­Fit yapan bir spor­cu­nun bes­len­me sis­te­mi fark­lı­dır. Cross­Fit'in Blok Bes­len­me sis­te­mi isim­li özel ve uy­gu­la­ma­sı kolay bes­len­me sis­te­mi bu­lun­mak­ta­dır.
Kı­sa­ca;
Kar­bon­hid­rat: Gün­lük al­dı­ğı­nız ka­lo­ri­nin %40'ını düşük gli­se­mik in­deks­li kar­bon­hid­rat­lar kar­şı­la-ma­lı­dır.
Pro­te­in: Gün­lük al­dı­ğı­nız ka­lo­ri­nin %30'u yağ oranı düşük pro­te­in ol­ma­lı­dır.
Yağ: Gün­lük al­dı­ğı­nız yağ­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı tekli doy­ma­mış yağ­lar­dan oluş­ma­lı ve gün­lük ka­lo­ri­nin %30'unu kap­sa­ma­lı­dır.
*Yük­sek gli­se­mik in­deks­li gı­da­lar­dan uzak durun. Bu gı­da­lar beyaz pi­rinç, beyaz un, tat­lı­lar ve diğer iş­len­miş gı­da­lar­dır.
S.A: Cross­fit Datça yeni bir box sa­yı­lır. At­let­le­ri­ni­zin po­tan­si­ye­li­ni nasıl gö­rü­yor­su­nuz? 1-2 yıl için­de Tür­ki­ye ya da Dünya ça­pın­da at­let­ler çı­kar­ta­bi­lir mi­si­niz?
T.G:Cross­fit Datça çok taze bir box. Datça yeni yeni Cross­Fit ile ta­nı­şı­yor, be­nim­si­yor­lar. Ama­cı-mız önce Tür­ki­ye sonra Dünya ça­pın­da ba­şa­rı­lar ya­ka­la­ya­cak olan at­let­ler ye­tiş­tir­mek. Bunun için at­let­le­ri­mi­ze ge­re­ken tüm öz­ve­ri­yi ve­re­rek ileri dü­zey­de bir şey­ler ba­şar­mak is­te­yen ki­şi­le­re her zaman des­tek ol­mak­ta­yız.
S.A: Cross­fit­ter'ların yüzde 60'ı kadın. Neden Tür­ki­ye'de bu oran çok düşük? Ka­dın­la­rı bu spora baş­la­mak­tan alı­ko­yan ne?
T.G: Tür­ki­ye' de bu ora­nın düşük ol­ma­sı­nı top­lum­sal çe­kin­gen­li­ğe bağ­lı­yo­ruz biz as­lın­da. Ön­yar­gı­lı ola­rak ba­şa­ra­maz­sam, çok zor nasıl ya­pa­rım ki, bu ant­ren­man­lar erkek işi, iri­le­şir miyim dü­şün­ce­le­ri ma­ale­sef ki ba­yan­la­rı bu spora baş­la­mak­tan alı­koy­mak­ta­dır. Biz bo­xu­muz­da de­tay­lı bil­gi­len­dir­me­yi ya­pı­yo­ruz. Özel­lik­le ba­yan­la­rı­mı­zın bil­me­si ge­re­ki­yor ki; fit­ness sa­lon­la­rın­da sa­at­ler­ce kar­dio yap­ma­la­rı­na gerek kal­ma­dan daha kısa sü­re­de daha çok ka­lo­ri har­ca­dık­la­rı bir ant­ren­man sis­te­mi Cross­Fit. Za­man­la ül­ke­miz­de de Cross­Fit­ter ba­yan­la­rın sa­yı­sın­da ciddi ar­tış­lar ola­ca­ğın­dan emi­niz.
S.A: Son ola­rak Cross­Fit'i bir­kaç ke­li­me ile özet­ler mi­si­niz?
T.G: Cross­Fit'in ku­ru­cu­su Coach Greg Glass­man 100 ke­li­me ile Cross­Fit'i özet­le­miş; “Et, sebze ve ku­ru­ye­miş yiyin. Biraz meyve, eser mik­tar­da nişasta tü­ke­tin ve şeker­den uzak durun. Eg­zer­siz­le­ri­ni­zi des­tek­le­yecek se­vi­ye­de bes­le­nin. Temel kal­dı­rışları çalışın; de­ad­lift, squat, press­ler, clean&jerk ve snatch. Aynı şekil­de temel jim­nas­tik ha­re­ket­le­ri üze­rin­de durun; Pull-ups, dips, rope climb, push-ups, sit-ups, hands­tand, pri­o­utet­tes, flips ve sp­lits. Bi­sik­let sürün, koşun, yüzün ve kürek çekin. Yoğun ve hızlı! Haf­ta­nın 5 ya da 6 günü bu ele­ment­le­ri ya­ra­tı­cı ve fark­lı şekil­ler­de kom­bi­ne edin. Rutin düşma­nı­nız­dır. Ant­ren­man­la­rı­nı­zı kısa ve yük­sek yoğun­luk­ta tutun. Dü­zen­li ola­rak yeni spor dal­la­rı öğrenin ve uy­gu­la­yın.“
           
       (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1020 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer