30-11-2017 17:33 GÜNDEM

DATÇA KİGDER 'DEN SUAVİ KONSERİ

Datça Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği'nden 5 Ara­lık 1934'de yü­rür­lü­ğe giren Türk Ka­dı­nı­na Seçme ve Se­çil­me Hak­kı­nın Ve­ri­li­şi­nin 83. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le İlçe­miz Li­ma­ni Res­ta­urant 'ta yemek ve Suavi kon­se­ri dü­zen­li­yor.

DATÇA  KİGDER 'DEN  SUAVİ KONSERİ

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin ku­ru­lu­şun­dan sonra Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün  gi­ri­şi­miy­le ka­dın­la­rın ik­di­sa­di ve si­ya­sal ya­şa­ma ka­tıl­ma­la­rı yö­nün­de bir dizi de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak 1930 yı­lın­da be­le­di­ye se­çim­le­ri­ne, 1933'te muh­tar­lık se­çim­le­ri­ne ka­tıl­ma hakkı elde etmiş ve 5 Ara­lık 1934'de Ana­ya­sa ve Seçim Ka­nu­nu'nda ya­pı­lan yasa de­ği­şik­li­ği ile mil­let­ve­ki­li seçme ve se­çil­me hak­la­rı ta­nın­mış­tır.

Tür­ki­ye'de ka­dın­la­rın karar me­ka­niz­ma­la­rı­na ve si­ya­sal ha­ya­ta etkin ka­tı­lı­mı ko­nu­sun­da ya­pı­lan bu yasal de­ği­şik­lik­ler, bir­çok Av­ru­pa ül­ke­sin­den önce ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
Tür­ki­ye'de 1934'te ve­ri­len seçme ve se­çil­me hakkı, Fran­sa ve İtalya'da 1946'da, İsviç­re'de ise 1971'de ta­nın­mış­tır.

Bu yıl Tür­ki­ye'de “ka­dın­la­ra seçme ve se­çil­me hakkı” ta­nın­ma­sı­nın 83. Yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­nılacak.

KİGDER yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da dü­zen­le­nen kut­la­ma ge­ce­si' bugün 19:30 da Kargı yo­lun­da­ki Li­ma­ni Res­ta­urant' ta (bi­let­ler aynı ad­res­ten temin edi­le­bi­le­bi­lecek) önce açık büfe yemek ve son­ra­sın­da Suavi kon­se­ri ger­çek­le­şecek.
    
      (Se­bi­ha ARS­LAN)


Bu haber 3263 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer