18-10-2018 19:12 GÜNDEM

''DATÇA 2. YEREL TOHUM ŞENLİĞİ''NE DAVET

SebihaARSLAN Datça Yerel Tohum Der­ne­ği (DYTD) ve Datça Belediyesinin katkılarıyla bu sene ikin­ci­si dü­zen­lenecek olan ''DATÇA 2. YEREL TOHUM ŞENLİĞİ '', bu Pazar ve Pa­zar­te­si günü ( 21-22 Ekim 2018) Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, Kız­lan ve Ka­ra­köy Ma­hal­le­le­rin­de çe­şit­li et­kin­lik­ler­le ger­çek­leş­ecek.

''DATÇA 2. YEREL TOHUM ŞENLİĞİ''NE DAVET


İlçe­miz Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı ile Kız­lan ve Ka­ra­köy Ma­hal­le­le­rin­de ger­çek­le­şecek olan şen­li­ğe tüm Datça hal­kı­nı davet eden Datça Yerel Tohum Der­ne­ği ku­ru­cu­su ve yö­ne­ti­ci­si Zeki Ka­ra­can yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''

Datça Yerel Tohum Der­ne­ği, 17 yıl­lık mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan yerel to­hum­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı ama­cıy­la ku­rul­du ve “Ze­hir­siz Top­rak­ta Ze­hir­siz Üre­tim” slo­ga­nıy­la yola çıktı. DYTD, Tür­ki­ye'de bir ilke imza ata­rak tohum üre­ten, doğ­ru­dan üre­ti­ci­le­re tohum da­ğı­tan, ek­ti­ren, de­net­le­yen ve üre­ti­ci­nin her zaman ya­nın­da olan bir sivil top­lum ku­ru­lu­şu­dur. Şen­li­ği­miz­de­ki Et­kin­lik­ler ara­sın­da söy­le­şi­ler, “Kötü Tohum” adlı bel­ge­sel gös­te­ri­mi, kon­ser­ler, ser­gi­ler, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik et­kin­lik­ler ve eğ­len­ce­ler ile resim ve öykü ya­rış­ma­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Geçen yıl şen­li­ği­miz­de­ki resim ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan tüm re­sim­ler Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki sergi sa­lo­nun­da ser­gi­le­ne­cek­tir.
İki gün bo­yun­ca Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda el sa­nat­la­rı, yö­re­sel gıda ürün­le­ri, yi­yecek ve içecek sa­tış­la­rı­nın ya­pı­la­ca­ğı stand­lar gün boyu açık ola­cak­tır. Datça'daki STK'lar da stand­la­rıy­la şen­li­ği­miz­de yer ala­cak­lar­dır.

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, Kız­lan ve Ka­ra­köy'de “Kötü Tohum” adlı bel­ge­sel gös­te­ri­mi ve ar­dın­dan ko­nuy­la il­gi­li söy­le­şi­ler ya­pı­la­cak ve Datça Yerel Tohum Der­ne­ği'nce üre­ti­len to­hum­lar üre­ti­ci­le­ri­mi­ze da­ğı­tı­la­cak­tır. Şen­lik sü­re­sin­ce Datça' lı ya­zar­lar­dan Dr. Riyat GÜL'ün “Dat­ça - Boz­bu­run Nadir ve En­de­mik Bit­ki­le­ri”, M.Özgür MUTLU'nun ise “Dün­ya­nın Çi­vi­si” (Öy­kü­ler) adlı yeni basım ki­tap­la­rı stand­lar­da yer ala­cak ve ya­zar­la­rı­mız ki­tap­la­rı­nı im­za­la­ya­cak­lar­dır.Ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz şen­li­ği­mi­ze tüm Datça Hal­kı­mı­zı davet edi­yo­ruz'' dedi


Bu haber 532 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer