14-05-2018 17:45 GÜNDEM

DATÇA AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN ANNELER GÜNÜ

Datça Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Çelik Atatürk caddesindeki Parti binasında ,partili üyeleri ile bir araya gelerek anneler gününü basın açıklamasıyla kutladı.

DATÇA AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN ANNELER GÜNÜ

       Sebiha ARSLAN
Başkan Çelik açıklamasında şu cümleleri söyledi ''Top­lum ha­ya­tı­nın temel yapı taşı olan an­ne­ler, aile­nin çe­kir­de­ği ve vaz­ge­çil­me­zi­dir. Em­sal­siz ve sı­nır­sız sev­gi­nin, hoş­gö­rü­nün, sab­rın; en masum ve temiz duy­gu­la­rın tim­sa­li an­ne­lik­tir. Anne, aile­nin fiili reisi, me­mu­ru, iş­çi­si, es­na­fı, iş­ve­re­ni ve en önem­li­si her­ke­sin öğ­ret­me­ni­dir. An­ne­li­ğin ay­rış­tı­rı­cı, öte­ki­leş­ti­ri­ci değil, top­lu­mu ya­kın­laş­tı­ran, bir­leş­ti­ren, bü­tün­leş­ti­ren bir rolü var­dır.

Bizi mil­let yapan, bizi bir­bi­ri­mi­ze ke­net­le­yen de­ğer­le­rin ya­şa­tıl­ma­sın­da, kül­tü­rü­mü­zün ve ge­le­nek­le­ri­mi­zin devam et­ti­ril­me­sin­de her­ke­se düşen so­rum­lu­luk­tan daha faz­la­sı şüp­he­siz an­ne­le­re düş­mek­te­dir. Kül­tü­rün ya­şa­tıl­ma­sı kadar hu­zur­lu bir top­lu­mun oluş­tu­rul­ma­sın­da da an­ne­le­rin rolü asla inkâr edi­le­mez.

Ge­le­ce­ğe umut­la bakan, ça­lış­kan, ide­alist, şef­kat ve mer­ha­met ek­sen­li bir nes­lin ye­tiş­me­si­ne en büyük kat­kı­yı sunma gö­re­vi olan an­ne­le­rin ve yü­re­ği an­ne­lik his­le­riy­le dolu tüm ka­dın­la­rın An­ne­ler Günü'nü kut­lu­yo­ruz.''


Bu haber 461 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer