15-01-2022 15:19 GÜNDEM

DATÇA ALA­VA­RA KOYU'NUN SİT TES­CİL KA­RA­RI İPTAL EDİLDİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Belediyesi Dava Açtı, Ala­va­ra Koyunun sit tes­cil ka­ra­rı iptal oldu.

DATÇA ALA­VA­RA KOYU'NUN  SİT TES­CİL KA­RA­RI İPTAL EDİLDİ

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Datça bu­lu­nan Ala­va­ra ko­yun­da sit de­re­ce­le­rin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış­tı. Dü­zen­le­mey­le bir­lik­te koyda çevre tah­ri­ba­tı­nın önü açı­lır­ken Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan hu­ku­ki süreç so­nun­da sit tes­cil ka­ra­rı iptal oldu.

Tür­ki­ye'nin eşsiz doğal gü­zel­lik­le­ri­ne sahip olan Muğla ve il­çe­le­rin­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si do­ğa­nın ko­run­ma­sı ve dü­zen­siz ya­pı­laş­ma­nın önüne ge­çil­me­si için ver­di­ği mü­ca­de­le­ye devam edi­yor.

Yerel Mah­ke­me Bü­yük­şeh­ri Haklı Buldu
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Muğla'nın Datça il­çe­si Eme­cik Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan bi­rin­ci de­re­ce­de doğal SİT olan Ala­va­ra ko­yu­nun sit de­re­ce­si dü­şü­rül­dü. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu ka­ra­rın ar­dın­dan Ala­va­ra Koyu için “Bölge doğal ya­pı­sı iti­ba­riy­le ko­run­ma­sı ge­re­ken alan ol­du­ğun­dan, bu alan­lar­da­ki doğal çev­re­nin ya­şa­na­bi­lir ve sür­dü­rü­le­bi­lir bi­çim­de ko­ru­na­bil­me­si ama­cıy­la doğal kay­nak de­ğer­le­ri­nin ko­ru­ma-kul­lan­ma den­ge­si içe­ri­sin­de ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den sit de­re­ce­si­ni dü­şü­ren söz ko­nu­su tes­cil ka­ra­rı­na iliş­kin dava açtı. Muğla 2'nci İdare Mah­ke­me­si 2020/570 Esas sa­yı­lı dosya ile açı­lan dava ile il­gi­li ola­rak 11.03.2021 tarih ve 2021/443 nolu ka­rar­la “dava ko­nu­su iş­le­min ip­ta­li­ne” karar verdi.

Bölge İdare Mah­ke­me­si Yerel Mah­ke­me Ka­ra­rı­nı Onadı
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin Ala­va­ra Koyu için aç­tı­ğı da­va­yı ka­zan­ma­sı­nın ar­dın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ka­ra­ra iti­raz etti ve dos­ya­yı is­ti­naf mah­ke­me­si­ne ta­şı­dı. İzmir Bölge İdare Mah­ke­me­si 4. İdari Dava Da­ire­si 09.12.2021 ta­rih­li ka­ra­rıy­la is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun red­di­ne karar verdi. İzmir 4'ncü İdare Mah­ke­me­si­nin ver­di­ği ka­rar­la Ala­va­ra Ko­yu­nun bu­lun­du­ğu böl­ge­de çevre tah­ri­ba­tı­nın ve eko­lo­jik den­ge­nin bo­zul­ma­sı en­gel­len­miş oldu.

Baş­kan Gürün: Muğla İçin Hu­ku­ki Mü­ca­de­le­miz Devam Edecek
Muğla il ge­ne­lin­de doğal ve eko­lo­jik ya­pı­nın ko­run­ma­sı için her türlü hu­ku­ki mü­ca­de­le­yi sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­ten Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün “Muğ­la­mız 1480 ki­lo­met­re eşsiz kıyı uzun­lu­ğu, yüzde 68 orman var­lı­ğı ve içe­ri­sin­de ko­run­ma­sı ge­re­ken has­sas alan­la­rı ile özel bir coğ­raf­ya. Ül­ke­mi­zin her karış top­ra­ğı gibi Muğla'mızı ko­ru­mak için de ya­sa­la­rın bize ver­di­ği yet­ki­le­ri so­nu­na kadar kul­la­nı­yo­ruz ve kul­lan­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Eşsiz gü­zel­lik­le­ri olan ve dün­ya­nın göz be­bek­le­ri ara­sın­da yer alan şeh­ri­mi­zin mi­ma­ri­si­ni, do­ğa­sı­nı ve çev­re­si­ni ko­ru­mak için hiz­met eder­ken, diğer yan­dan da fark­lı alan­lar­da­ki mü­ca­de­le­miz sü­recek. Bu güne kadar doğal gü­zel­lik­le­ri­mi­zi yıp­ra­ta­cak, yok edecek her türlü pla­nın ve statü de­ği­şik­li­ği­nin kar­şı­sın­da olduk. On­lar­ca dava açtık, ka­zan­dık ve hu­ku­ki sü­re­cin devam et­ti­ği bir­çok çevre da­va­sı da devam edi­yor. Biz ema­net al­dı­ğı­mız bu şehri daha da ge­liş­ti­re­rek ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak ve her­ke­sin ha­ya­li­ni süs­le­yen bu şehri ko­ru­mak­ta ka­rar­lı­yız.” dedi.


Bu haber 305 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer