15-11-2018 19:40 GÜNDEM

DATÇA AŞ­ÇI­LIK ÖĞ­REN­Cİ­LE­Rİ DATÇA’YIGU­RUR­LA TEM­SİL ET­Tİ­

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz Datça Kazım Yıl­maz Meslek Yüksek Okulu Aş­çı­lık Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri 7-9 Kasım 2018 ta­rih­le­rin­de Alan­ya'da ya­pı­lan Altın Kepçe Aş­çı­lık ya­rış­ma­sı­na ka­tı­la­rak hem il­çe­mi­zi hem de Muğla ilini gu­rur­la tem­sil etti.

DATÇA AŞ­ÇI­LIK ÖĞ­REN­Cİ­LE­Rİ DATÇA’YIGU­RUR­LA TEM­SİL ET­Tİ­

 

Söz ko­nu­su ya­rış­ma­ya aş­çı­lık bö­lü­mü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Yusuf Yiğit ve Emine Ay Yiğit ta­ra­fın­dan ça­lış­tı­rı­lan öğ­ren­ci­ler; ka­tıl­dık­la­rı tüm ka­te­go­ri­ler­de ödül ka­zan­dı. Mes­lek Yük­sek Okulu Öğ­ren­ci­le­ri daha ön­ce­ki ba­şa­rı­la­rı­nı sür­dü­re­rek top­lam­da 9 bronz, 2 gümüş ma­dal­ya ve 2 adet Merit ödülü ile 2 adet te­şek­kür bel­ge­si ve “Yılın Altın Öğ­ren­ci­si” da­lın­da Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği ku­pa­sı­nı ka­za­na­rak Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si­ni en iyi şe­kil­de tem­sil et­ti­ler.
Öğ­ren­ci­ler bu ya­rış­ma­da, hem yö­re­sel ürün­le­ri kul­la­na­rak mo­dern ta­sa­rım­lar üre­tir­ken, hem de sağ­lık­lı ve doğal ürün­ler kul­la­na­rak jüri üye­le­ri­nin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı­lar. Genel ola­rak alı­nan ödül­le­re ba­kıl­dı­ğın­da; Deniz Demir, pizza da­lın­da bronz ma­dal­ya, Hilal Sa­rı­al yılın altın şefi da­lın­da klas­man ikin­ci­li­ği ku­pa­sı ve gümüş ma­dal­ya, İlknur Dövez pizza da­lın­da gümüş ma­dal­ya, Tay­fur Azbay tat­lı­da merit, Tahir Kılıç tavuk da­lın­da merit, İbra­him Gök­de­mir yö­re­sel yemek da­lın­da bronz ma­dal­ya, Gül­şen Yaşar tat­lı­da bronz ma­dal­ya, Meh­met Ay­berk Erden, Çisem Egeli, İlker Altay, Ra­hi­me Ata­se­ver, Ha­bi­be Ak­du­ğan, Özge Burgu ise ekip alan­la­rın­da bronz ma­dal­ya elde et­ti­ler.
Ya­rış­ma son­ra­sı eki­bin ba­şa­rı­sı yerel ve ulu­sal ha­ber­ler­de yer alır­ken, ekip­te görev yapan öğ­ren­ci­ler, bu ba­şa­rı­la­rı­nı dü­zen­li ve di­sip­lin­li ça­lış­ma­la­rı­na ve aş­çı­lık bö­lü­mü öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri­nin öz­ve­ri­li ça­lış­ma­sı­na bağ­la­dı­lar. Öğ­ren­ci ekip li­de­ri Deniz Demir ,çok kı­sıt­lı bir sü­re­de, el­de­ki im­kân­la­rı en iyi şe­kil­de kul­la­na­rak, okul mut­fa­ğı­nın sı­nır­lı ya­pı­sı çer­çe­ve­sin­de ça­lış­tık­la­rı­nı ve ken­di­le­ri­ne ina­nan her­ke­se çok te­şek­kür et­tik­le­ri­ni, geçen sene de Altın Ma­dal­ya al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Son ola­rak ekip ko­or­di­na­tö­rü Öğr. Gör. Yusuf Yiğit, ise Bu okula gel­di­ği gün­den beri ba­şa­rı­la­rı­nın art­ma­sı için sü­rek­li ça­lış­tık­la­rı­nı, son 3 yıl­dır ciddi ba­şa­rı­lar ka­zan­dık­la­rı­nı, hatta Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ği ku­pa­sın An­tal­ya'da ka­zan­dık­la­rı­nı, ça­lış­ma­la­rı­nın hem aka­de­mik alan­da, hem de sos­yal alan­da ar­ta­rak devam ede­ce­ği­ni ifade etti.
Ay­rı­ca ,her türlü bi­lim­sel ve aka­de­mik ça­lış­ma­yı des­tek­le­yen Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.?Dr. Hü­se­yin Çiçek ve Mes­lek Yük­sek Okulu Yö­ne­ti­mi'ne des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek,'' Ba­şa­rı­nın ger­çek mi­ma­rı­nın ken­di­le­ri­ne ina­nan ve her zaman des­tek olan sayın Çiçek ve tüm ekip ar­ka­daş­la­rı ve , bütün öğ­ren­ci­le­ri ekibimiz adına tek­rar, Üni­ver­si­te Yö­ne­tim ka­de­me­si­ne te­şek­kür etdiyorum. Bu güzel ba­şa­rı­dan do­la­yı çok mutluyuz’’ dedi


Bu haber 512 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer