26-03-2019 12:02 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN ADAYI FEY­ZUL­LAH GÜ­LA­DA; “DATÇA´MIZIN YENİDEN DO­ĞU­ŞU­NU HEP BİRLİKTE YA­ŞA­YA­CA­ĞIZ”

Sebiha ARSLAN : ''Her ­Şey Ya­şa­nı­labilir Bir Marka Kent Datça İçin'' 31 Mart yerel se­çim­le­ri­ne kısa bir zaman kala Cum­hur it­ti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da seçim ça­lış­ma­la­rı­na ve pro­je­le­ri­ni an­lat­ma­ya devam edi­yor. Gü­la­da, Datça'nın so­run­la­rı­nın çok fazla ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Datça'nın yolu yok, su­yu­muz ye­ter­siz. Bunun ile il­gi­li ola­rak en­te­re­san olan ne Datça Be­le­di­ye­si bir hiz­met ta­le­bin­de bu­lun­muş nede Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Datça'ya ye­te­ri kadar hiz­met yap­ma­mış” dedi.

DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN ADAYI FEY­ZUL­LAH GÜ­LA­DA;   “DATÇA´MIZIN YENİDEN DO­ĞU­ŞU­NU HEP BİRLİKTE YA­ŞA­YA­CA­ĞIZ”

 


“HER­ŞEY YA­ŞA­NI­LA­Bİ­LİR BİR MARKA KENT DATÇA İÇİN”
Cum­hur İtti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da “Bir hem­şe­ri­niz ola­rak yor­gun bir kenti hep bir­lik­te el ele, omuz omuza verip sev­gi­yi ve say­gı­yı pay­la­şa­rak Datça´mızın ye­ni­den do­ğu­şu­nu hep bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız.He­pi­mi­zin ortak ga­ye­si olan insan odak­lı, sevgi odak­lı, saygı odak­lı bir yaşam hak­kı­nı he­pi­mi­zin faz­la­sıy­la hak et­ti­ği­ni bi­li­yo­rum.

“DATÇA´MIZIN YE­Nİ­DEN DO­ĞU­ŞU­NU HEP BİR­LİK­TE YA­ŞA­YA­CA­ĞIZ”
Yor­gun bir kenti hep bir­lik­te el ele, omuz omuza verip sev­gi­yi ve say­gı­yı pay­la­şa­rak Datça'nın ye­ni­den do­ğu­şu­nu yine her bir­lik­te ya­şa­ya­cak­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da;” He­pi­mi­zin ortak ga­ye­si olan insan odak­lı, sevgi odak­lı, saygı odak­lı bir yaşam hak­kı­nı he­pi­mi­zin faz­la­sıy­la hak et­ti­ği­ni bi­li­yo­rum. Bir hem­şe­ri­niz ola­rak yor­gun bir kenti hep bir­lik­te el ele, omuz omuza verip sev­gi­yi ve say­gı­yı pay­la­şa­rak Datça´mızın ye­ni­den do­ğu­şu­nu hep bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız. He­pi­mi­zin ortak ga­ye­si olan insan odak­lı, sevgi odak­lı, saygı odak­lı bir yaşam hak­kı­nı he­pi­mi­zin faz­la­sıy­la hak et­ti­ği­ni bi­li­yo­rum. Biz is­ti­yo­ruz ki bu za­ma­na kadar ya­pı­lan tüm güzel şey­le­ri daha da ile­ri­ye ta­şı­ya­lım, ya­pıl­mak is­te­nen ama za­ma­nın ve im­kâ­nın el ver­me­di­ği nice güzel şey­le­ri de bir­lik­te ya­pa­lım, bir­lik­te ge­li­şe­lim, bir­lik­te bü­yü­ye­lim. Datça´mızı Muğla´nın en güzel, en ge­liş­miş, en mo­dern ve in­sa­nı en mutlu marka kenti ya­pa­lım. Biz buna öyle güzel inan­dık ki. İnan­cı­mı­zın en önem­li se­be­bi siz­le­rin göz­le­ri­niz­de gör­dü­ğü­müz, ba­kış­la­rı­nız­da his­set­ti­ği­miz sa­mi­mi­yet ve güven duy­gu­la­rı­dır. Biz bi­li­yo­ruz ki, Datça sa­de­ce Datça´da doğ­muş, bü­yü­müş ve bu­ra­da ha­ya­tı­nı ka­za­nan ki­şi­le­rin be­nim­se­di­ği yer de­ğil­dir. Datça, olmak is­te­di­ğin her yer­dir as­lın­da. Bu­ra­yı ken­di­si­ne yuva seç­miş, mut­lu­lu­ğu, hu­zu­ru, se­vin­ci ve hüznü Datça´da ya­şa­mış her­kes bizim için Datça´dır, bizim için Dat­ça­lı­dır. Asla kim­se­yi ay­rış­tır­ma­dan, kim­se­yi kır­ma­dan, kim­se­ye sen ben de­me­den yak­la­şa­bil­mek­tir Datça sev­gi­si” dedi.
“Yıl­la­rın Yor­gun Ken­ti­ni Gelin Bir­lik­te Sa­hip­le­ne­lim”
Datça'da ya­şa­yan­la­rın, bu­ra­ya gelen ko­nuk­la­rın, genç­le­rin, yaş­lı­la­rın, ço­cuk­la­rın mutlu ol­duk­la­rı­nı gör­me­nin en büyük he­de­fi ve en önem­li gö­re­vi ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Gü­la­da; “Yıl­la­rın yor­gun ken­ti­ni gelin bir­lik­te sa­hip­le­ne­lim, bir­lik­te ye­şer­te­lim, bir­lik­te ko­ru­ya­lım ve daha nice ku­şak­la­ra kucak aça­cak güzel Datça´mızı daha iyi şart­lar­da, daha ya­şa­nı­la­bi­lir bir tu­rizm mar­ka­sı ya­pa­lım. Gelin bu defa bir şans verin, bir güç verin, bir omuz verin. İna­nı­yo­ruz ki siz­ler­den ala­ca­ğı­mız sa­mi­mi his­ler bile bize açı­lan bir el, bir umut, bir güç­tür. Asla be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­sı­nı boz­ma­dan, gü­cü­mü­ze güç ka­ta­rak aşa­ma­ya­ca­ğı­mız, ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğız, mutlu ola­ma­ya­ca­ğı­mız hiç bir an ol­ma­sın is­ti­yo­ruz. O yüz­den siz­den sa­de­ce bir şans is­ti­yo­ruz. Bu­ra­da ya­şa­yan siz­le­rin, biz­le­rin, bu­ra­ya gelen ko­nuk­la­rın, genç­le­ri­mi­zin, yaş­lı­la­rı­mı­zın, ço­cuk­la­rı­mı­zın mutlu ol­duk­la­rı­nı gör­mek en büyük he­de­fi­miz, en önem­li gö­re­vi­miz ola­cak­tır.” Dedi.
“MARKA KENT DATÇA PRO­JE­LE­Rİ­MİZ­LE DÜN­YA­YA AÇI­LAN KA­PI­DAN GU­RUR­LA İÇERİ Gİ­RE­CE­ĞİZ”
Gü­la­da; “Ama­cı­mız sa­de­ce daha ya­şa­nı­la­bi­lir ve daha gurur du­yu­la­cak bir ya­şa­mın ka­pı­sı­nı so­nu­na kadar açıp, inan­dı­ğı­mız ve ba­şa­ra­ca­ğı­mız o muh­te­şem Marka Kent Datça pro­je­le­ri­miz­le dün­ya­ya açı­lan ka­pı­dan gu­rur­la içeri gir­mek­tir. Gelin bu ka­pı­dan bir­lik­te gi­re­lim, gelin fi­kir­le­ri­mi­zi, he­def­le­ri­mi­zi, ha­yal­le­ri­mi­zi bir­lik­te ger­çek­leş­ti­re­lim. O yüz­den sa­de­ce si­ya­si dü­şün­me­den, biz olmak için, bir­lik olmak için karar ve­re­lim. Çünkü he­pi­miz bu hayat ge­mi­si­nin için­de yü­zü­yo­ruz. Daha uzun, daha ka­lı­cı, daha ve­rim­li ve daha ba­şa­rı­lı tu­rizm se­zon­la­rı için, daha bi­linç­li ve tec­rü­be­li hiz­met an­la­yı­şı için ve­re­ce­ği­niz bir oy ge­le­ce­ği­ni­zin ve ha­ya­li­ni kur­du­ğu­nuz Datça´nın en büyük ka­zan­cı ola­cak­tır. Karar siz Datça´da ya­şa­yan de­ğer­li kar­deş­le­ri­min, de­ğer­li bü­yük­le­ri­min­dir. Bu ve­si­le ile ha­ya­li­ni kur­du­ğum Datça´yı ya­rat­mak için Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğum süre içe­ri­sin­de biz­le­ri des­tek­le­yen, des­tek­le­me­yen, ku­cak­la­yan, ku­cak­la­ma­yan, Datça ha­ya­li­mi­ze saygı duyan, duy­ma­yan, aynı yolda yü­rü­dü­ğüm yol ar­ka­daş­la­rı­ma, des­te­ği­ni esir­ge­me­yen, sa­mi­mi­ye­ti­ni esir­ge­me­yen, ge­rek­ti­ği yerde dü­şün­ce­le­ri­mi­ze karşı çıkan, çık­ma­yan, derdi Datça olan ve en önem­li­si git­ti­ği­miz soh­bet et­ti­ği­miz her yerde bir bar­dak ça­yı­nı esir­ge­me­yen ve biz­le­ri sa­bır­la, he­ye­can­la din­le­yen güzel mem­le­ke­ti­min güzel in­san­la­rı­na son­suz say­gı­la­rı­mı ve te­şek­kür­le­ri­mi sunar, hak­la­rı­nı helal et­me­le­ri­ni di­le­rim. 2019 yerel se­çim­le­ri­nin ön­ce­lik­le ül­ke­mi­ze daha sonra Muğla´mıza ve Datça´mıza ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı diler, her kim se­çi­lir­se se­çil­sin Datça´yı, Dat­ça­lı­la­rı ku­cak­la­ma­sı te­men­ni­siy­le sev­gi­le­ri­mi su­na­rım.

Her­şey ya­şa­nı­la­bi­lir bir Marka Kent Datça için.”


Bu haber 764 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer