03-10-2018 15:30 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar başkanlığında dün (02.10.2018 Salı ) saat 9.30 da olağan Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ


Belediye binası meclis toplantı salonunda dün 9.30 da toplanan meclis üyelerinin gündeminin 1.maddesine geçilmeden önce, gün­dem de ol­ma­yıp, Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu­nun “Datça Kal­kın­ma St­ra­te­ji­si­nin ve Yol Ha­ri­ta­sı­nın be­lir­len­me­si ile il­gi­li ta­lep­le­ri­nin gün­de­me 4.?madde ola­rak ek­len­me­si­ni öner­di, öneri oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.Datça Belediye Meclisince görüşülüp alınan kararlar şu şekilde

''Gün­de­min 1.mad­de­si olan 2019 yılı Ana­li­tik Büt­çe­si­nin gö­rü­şül­me­si­.Be­le­di­ye­miz Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğün­ce ha­zır­la­nıp, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Be­le­di­ye En­cü­me­nin­ce in­ce­le­nen 2019 yılı Ana­li­tik büt­çe­si­nin plan ve bütçe ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne ve ko­mis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak olan ra­po­run Kasım ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.mad­de­si olan Ta­ri­fe ve Harç­la­rın tes­pi­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Ta­ri­fe ve Harç­la­rın plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne ko­mis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak olan ra­po­run Kasım ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Ak­tar­ma ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Mali Hiz­met­ler bi­ri­mi­miz ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 2018 yılı büt­çe­si­nin ye­ter­siz bö­lüm­le­ri olan,
46 48 07 10 06 1 0 00 5 01 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 15.000,00-TL.
46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 35.000,00-TL.
4648 07 18 01 3 9 00 5 01 05 Ge­çi­ci per­so­nel bö­lü­mü­ne 50.000,00-TL
46 48 07 25 03 3 0 00 5 03 06 Tem­sil ve Ta­nı­tım Gi­der­le­ri bö­lü­mü­ne 100.000,00-TL.
46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 02 Söz­leş­me­li per­so­nel bö­lü­mü­ne 180.000,00-TL.
46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 20.000,00-TL.
46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 02 Söz­leş­me­li bö­lü­mü­ne 18.000,00- TL.
46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 03 İşçi­ler bö­lü­mü­ne 60.000,00-TL.
46 48 07 31 01 1 2 00 5 01 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 84.000,00-TL.
46 48 07 31 01 1 2 00 5 02 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 28.000,00-TL.
46 48 07 31 01 1 2 00 5 04 02 Diğer İç Borç Faiz Gi­de­ri bö­lü­mü­ne 120.000,00-TL.
46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 15.000,00-TL.
46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 03 Söz­leş­me­li bö­lü­mü­ne 75.000,00-TL.
46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 5.000,00-TL.
46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 03 İşçi­ler bö­lü­mü­ne 75.000,00-TL. olmak üzere,
46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hiz­met alım­la­rı bö­lü­mün­den yu­ka­rı­da ya­zı­lı olan büt­çe­nin ye­ter­siz bö­lüm­le­ri­ne top­lam 880.000,00-TL ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı­na;
46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 03 İşçi­ler bö­lü­mü­ne,
46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hiz­met alım­la­rı bö­lü­mün­den top­lam 2.300.000,00-TL ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı­na;
Yu­ka­rı­da ya­zı­lı olan bö­lüm­ler ara­sın­da top­lam­da 3.180.000,00 TL. tu­ta­rın­da ak­tar­ma iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan Datça Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu­nun “Datça Kal­kın­ma St­ra­te­ji­si­nin ve Yol Ha­ri­ta­sı­nın be­lir­len­me­si ile il­gi­li ta­lep­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Datça Kent Kon­se­yi'nin pro­je­si olan “Datça'nın Kal­kın­ma St­ra­te­ji­si­nin ve Yol Ha­ri­ta­sı­nın Be­lir­len­me­si” ile il­gi­li Be­le­di­ye­miz GEKA ve TEPAV iş­let­me­si ile ortak yü­rü­tü­len ça­lış­ma ra­po­ru­nun plan ve bütçe ko­mis­yo­nu, imar ko­mis­yo­nu ve Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Mec­lis üye­le­rin­den İrfan Cem Çe­le­bi ve Ser­bü­lent De­mi­rel­li'nin ma­ze­ret­le­ri se­be­biy­le izin­li sa­yıl­ma­la­rı oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 06.11.2018 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 516 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer