05-09-2019 17:38 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Eylül ayı Meclis toplantısını 3 Eylül Salı günü saat 9.30 da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ EYLÜL  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Belediye Meclisince görüşülen ve alınan kararlar şu şekilde
Gün­de­min 1.?maddesi olan İlçe­miz­de Mev­cut Ti­ca­ret alan­la­rın­da uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” ile il­gi­li İmar Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Ko­mis­yo­nu­muz 02/09/2019 günü saat 16.30'de, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 11/06/2019 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len, il­çe­miz­de mev­cut ti­ca­ri alan­lar­da ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­la­ma İmar Planı”nı in­ce­le­mek üzere Be­le­di­ye­miz­de İmar Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da son de­ğer­len­dir­me için top­lan­mış­tır.“1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” tek­li­fi­ne iliş­kin Be­le­di­ye­miz İmar Mü­dür­lü­ğün­de 27/06/2019, 28/06/2019, 29/06/20109, 05/07/2019, 08/07/2019, 22/07/2019, 05/08/2019, 28/08/2019, 02/09/2019 ta­rih­le­rin­de 9 adet top­lan­tı ya­pıl­mış­tır. 9 adet top­lan­tı so­nu­cun­da, plan tek­li­fi, meri plan­da ya­pı­lan­ma­ya iliş­kin or­ta­ya çıkan so­run­la­rın çö­zü­mü yö­nün­de de­ğer­len­di­ril­miş olup par­sel ve ada ba­zın­da ve bü­tün­cül bi­çim­de de­tay­lı ola­rak in­ce­len­miş­tir. 644 sa­yı­lı Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­le­ri­ne iliş­kin Kanun Hük­mün­de Ka­rar­na­me doğ­rul­tu­sun­da plan tek­li­fi­nin onay ve tet­ki­ki için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?maddesi olan İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de bu­lu­nan cep si­ne­ma­sı­nın ortak proje kap­sa­mın­da En­ge­lim Ol­ma­yan Der­ne­ği­ne pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de 1 yıl süre ile tah­sis edil­me­si ile il­gi­li Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu, Kül­tür ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de bu­lu­nan cep si­ne­ma­sı­nın tah­si­si­ni talep eden En­ge­lim ol­ma­yan Der­ne­ği ile Datça Be­le­di­ye­si ara­sın­da ”Datça'da Artık Ger­çek Si­ne­ma Var” pro­je­si 20.05.2019 ta­ri­hin­de sü­re­si bit­ti­ğin­den 2886 sa­yı­lı Dev­let İhale Ka­nu­nu yolu ile ihale edi­le­rek ki­ra­lan­ma­sı­na, ihale ile il­gi­li iş­lem­ler için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?maddesi olan İlçe­miz­de TSF ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye Hızlı ve Yıl­dı­rım Sat­ranç Şam­pi­yo­na­sı için be­le­di­ye­miz­ce ödül ve­ril­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nu Datça İlçe Tem­sil­ci­li­ği ta­ra­fın­dan Be­le­di­ye­mi­ze ve­ri­len di­lek­çe­de bahse konu, Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nu, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye­si iş­bir­li­ği ile 26-28 Ekim 2019 ta­rih­le­rin­de İlçe­miz­de dü­zen­le­necek Tür­ki­ye Hızlı Sat­ranç Şam­pi­yo­na­sı (16 yaş altı grubu ve Açık) ve Tür­ki­ye Yıl­dı­rım Sat­ranç Şam­pi­yo­na­sı­nın (16 yaş altı grubu ve Açık) ödül­le­ri olan top­lam 10.000- TL nın Be­le­di­ye­miz­ce kar­şı­lan­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?maddesi olan Arazi Sa­tı­şı ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 3027 A pafta 788 ada 1 par­sel­de ka­yıt­lı 7.298,30 m2 ta­şın­maz Be­le­di­ye Hiz­met Alanı (Açık Pazar Yeri) ola­rak plan­lan­mış­tır. Bahse konu par­se­lin 958,48 m2' si Ma­li­ye Ha­zi­ne­si­ne ait olup, be­de­li­nin öden­me­si veya takas yolu ile Be­le­di­ye­miz adına ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ka­mu­laş­tır­ma iş­le­mi­nin be­de­li­nin öden­me­si yolu ile ya­pıl­ma­sı hem daha eko­no­mik hem de her­han­gi bir şa­ibe­ye neden ol­ma­ma­sı açı­sın­dan daha doğru ola­cak­tır. Elde edi­lecek satış ge­li­ri­nin bu ka­mu­laş­tır­ma iş­le­min de kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la mül­ki­ye­ti Be­le­di­ye­mi­ze ait İlçe­miz Kız­lan Ma­hal­le­si Nasif Ku­yu­su mev­kii 4220 par­sel­de bu­lu­nan 5076 m2 lik tarla va­sıf­lı ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 5.?maddesi olan Kent Par­kın­da bu­lu­nan mev­cut bas­ket­bol ve vo­ley­bol sa­ha­sı­nın
ol­du­ğu yerin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne be­del­siz devri ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.

İlçe­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de, her yaş­tan va­tan­da­şı­mı­zın ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği bas­ket­bol-vo­ley­bol sa­ha­sı­nın
dü­zen­len­me­si için İskele Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan Kent Parkı'nın için­de­ki mev­cut 504,00 m²'lik bas­ket­bol ve
242,00 m²'lik kum vo­ley­bol sa­ha­sı­nın zemin iyi­leş­tir­me­si, Ay­dın­lat­ma Di­rek­le­ri­nin ye­ni­len­me­si, Pota
di­rek­le­ri­nin ye­ni­len­me­si, vo­ley­bol file ve di­rek­le­ri­nin ye­ni­len­me­si için; 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye ka­nu­nun
75.?maddesi­nin d bendi ge­re­ğin­ce bahse konu top­lam 746,00 m²'lik alan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye
Baş­kan­lı­ğı'na dev­re­dil­me­si ile il­gi­li ko­nu­nun Çevre Sağ­lık Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le
edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 01.10.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu ol­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 749 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer