14-09-2017 13:41 YAŞAM

DATÇA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA KAPLARI OLUŞTURDU

İlçe­miz Be­le­di­ye­si kalan yemek ar­tık­la­rı­nı ve Datça'lı­la­rın sokak hay­van­la­rı­na al­dık­la­rı ma­ma­la­rı koy­ma­la­rı için mama kap­la­rı oluş­tur­du.

DATÇA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA KAPLARI OLUŞTURDU

İlçe­miz Be­le­di­ye­si ve­ri­len bir di­lek­çe­yi olum­lu de­ğer­len­di­re­rek Datça'lı va­tan­daş­la­rı­mı­zın ev­le­rin­de yap­tık­la­rı ve artan ye­mek­le­ri küçük dost­la­rı olan il­çe­miz sokak hay­van­la­rı ile pay­laş­ma­la­rı için mama kap­la­rı oluş­tur­du.
İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ve Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dü­rü Nur­can Serin ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len bu proje kap­sa­mın­da il­çe­miz­de be­lir­li böl­ge­le­re beş adet büyük mama kap­la­rı yer­leş­tir­di.
Oluş­tu­ru­lan bu pro­je­de ko­nu­lan mama kap­la­rı daha önce Datça Be­le­di­ye­si'nin koy­muş ol­du­ğu su kap­la­rı­nın ya­kın­la­rı­na yer­leş­ti­ril­di.İlçe­miz Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dü­rü Nur­can Serin İlçe­miz­de bu­lu­nan res­to­ran­la­rı ya­pı­lan mama kap­la­rı ko­nu­sun­da bil­di­len­di­re­rek artan ye­mek­le­ri ayır­ma­la­rı ve bu ye­mek­le­ri yeni ya­pıl­mış olan mama kap­la­rı­na koy­ma­la­rı ko­nu­sun­da ri­ca­da bu­lun­du.?
Yeni ya­pı­lan mama kap­la­rı­nın yer­le­ri Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, Am­bar­cı Cad­de­si, Sevgi Yolu, İlçe­miz Dev­let Has­ta­ne­si ya­kı­nın­da ve Liman'da bu­lu­nu­yor.?
Bizde Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak faz­la­dan ya­pıl­mış olan ye­mek­le­ri yeni ya­pı­lan mama kap­la­rı­na ko­ya­rak il­çe­miz hay­van­la­rı­na yar­dım et­me­le­ri ko­nu­sun­da ri­ca­da bu­lu­nu­yo­ruz.
                           (DATÇA HABER)


Bu haber 863 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam