14-09-2017 13:41 YAŞAM

DATÇA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA KAPLARI OLUŞTURDU

İlçe­miz Be­le­di­ye­si kalan yemek ar­tık­la­rı­nı ve Datça'lı­la­rın sokak hay­van­la­rı­na al­dık­la­rı ma­ma­la­rı koy­ma­la­rı için mama kap­la­rı oluş­tur­du.

DATÇA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA KAPLARI OLUŞTURDU

İlçe­miz Be­le­di­ye­si ve­ri­len bir di­lek­çe­yi olum­lu de­ğer­len­di­re­rek Datça'lı va­tan­daş­la­rı­mı­zın ev­le­rin­de yap­tık­la­rı ve artan ye­mek­le­ri küçük dost­la­rı olan il­çe­miz sokak hay­van­la­rı ile pay­laş­ma­la­rı için mama kap­la­rı oluş­tur­du.
İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ve Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dü­rü Nur­can Serin ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len bu proje kap­sa­mın­da il­çe­miz­de be­lir­li böl­ge­le­re beş adet büyük mama kap­la­rı yer­leş­tir­di.
Oluş­tu­ru­lan bu pro­je­de ko­nu­lan mama kap­la­rı daha önce Datça Be­le­di­ye­si'nin koy­muş ol­du­ğu su kap­la­rı­nın ya­kın­la­rı­na yer­leş­ti­ril­di.İlçe­miz Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dü­rü Nur­can Serin İlçe­miz­de bu­lu­nan res­to­ran­la­rı ya­pı­lan mama kap­la­rı ko­nu­sun­da bil­di­len­di­re­rek artan ye­mek­le­ri ayır­ma­la­rı ve bu ye­mek­le­ri yeni ya­pıl­mış olan mama kap­la­rı­na koy­ma­la­rı ko­nu­sun­da ri­ca­da bu­lun­du.?
Yeni ya­pı­lan mama kap­la­rı­nın yer­le­ri Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, Am­bar­cı Cad­de­si, Sevgi Yolu, İlçe­miz Dev­let Has­ta­ne­si ya­kı­nın­da ve Liman'da bu­lu­nu­yor.?
Bizde Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak faz­la­dan ya­pıl­mış olan ye­mek­le­ri yeni ya­pı­lan mama kap­la­rı­na ko­ya­rak il­çe­miz hay­van­la­rı­na yar­dım et­me­le­ri ko­nu­sun­da ri­ca­da bu­lu­nu­yo­ruz.
                           (DATÇA HABER)


Bu haber 1590 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer