04-07-2018 14:06 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ ,TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Meclisi A. Gürsel Uçar Başkanlığında , dün (03.07.2018 Salı) günü saat 9:30 da olağan Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi

DATÇA BELEDİYESİ ,TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

         Be­le­di­ye Binası,Meclis toplantı salonunda Salı günü 9.30 da toplanan meclis üyelerinin gündeminin 1.inci maddesi ne geçilmeden önce , Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar ,Gün­dem de ol­ma­yıp Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si Fiyat Lis­te­si ile il­gi­li ko­nu­nun gün­de­me, 6.?madde ola­rak ek­len­me­si­ni öner­di. Öneri oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Datça Belediye meclisince görüşülüp alınan kararlar şu şekilde;
Gündemin 1.?mad­de­si olan As­falt için Or­ta­ca Be­le­di­ye­si ile pro­to­kol ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Son yıl­lar­da İlçe­miz­de ya­pı­laş­ma çok yoğun ve hızlı ola­rak devam et­mek­te­dir. Buna bağlı ola­rak mev­cut parke ve as­falt sathi kap­la­ma olan yol­lar­da iş ma­ki­na­la­rı ve alt yapı ka­zı­la­rın­dan do­la­yı ciddi tah­ri­bat­lar ol­mak­ta­dır. Büt­çe­miz da­hi­lin­de iş­gü­cü­mü­zün ço­ğu­nu bu yol­la­rın ta­mi­rat­la­rı­na ayır­mak­ta­yız. Bu­nun­la be­ra­ber daha ön­ce­den sta­bi­li­ze olan ve ilave ya­pı­lar­la oluş­ma­mış ham yol­lar ol­duk­ça bi­rik­miş­tir. Va­tan­daş­lar­dan da gelen yoğun ta­lep­ler ne­ti­ce­sin­de yine 2018 yılı büt­çe­miz da­hi­lin­de, İlçe­miz­de Mü­dür­lü­ğü­müz­ce be­lir­le­di­ği­miz so­kak­lar­da as­falt sathi kap­la­ma ya­pı­la­cak­tır. Bunun için ye­ter­li öde­ne­ği­miz bu­lun­ma­dı­ğın­dan; 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Mev­zu­atı kap­sa­mı dı­şın­da, alt­ya­pı­sı­nı Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü iş ma­ki­na­la­rı ve araç­la­rı ile ha­zır­la­ya­rak, as­falt­la­ma için ge­rek­li olan mal­ze­me­yi (as­falt mı­cı­rı, astar ve bitüm) Be­le­di­ye­miz­ce temin etmek su­re­tiy­le as­falt iş­çi­li­ği için bu ko­nu­da araç ve ekip­ma­na sahip olan Or­ta­ca Be­le­di­ye­si ile iş­bir­li­ği ya­pıl­ma­sı­na yö­ne­lik gö­rüş­me­ler ya­pıl­mış­tır. Bu kap­sam­da Or­ta­ca Be­le­di­ye­si'nden Mec­lis Ka­rar­la­rı'nda be­lir­len­miş birim ücret üze­rin­den ope­ra­tö­rü ile bir­lik­te as­falt­la­ma (as­falt ve mıcır se­ri­ci bir­lik­te) aracı ki­ra­la­na­cak­tır.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun “Be­le­di­ye­nin Görev ve So­rum­lu­luk­la­rı” baş­lık­lı 14. mad­de­si­nin (a) ben­din­de; “İmar, su ve ka­na­li­zas­yon, ula­şım gibi kent­sel alt­ya­pı; coğ­ra­fi ve kent bilgi sis­tem­le­ri; çevre ve çevre sağ­lı­ğı, te­miz­lik ve katı atık; za­bı­ta, it­fa­iye, acil yar­dım, kur­tar­ma ve am­bu­lans; şehir içi tra­fik; defin ve me­zar­lık­lar; ağaç­lan­dır­ma, park ve yeşil alan­lar; konut; kül­tür ve sanat, tu­rizm ve ta­nı­tım, genç­lik ve spor orta ve yük­sek öğ­re­nim öğ­ren­ci yurt­la­rı; sos­yal hiz­met ve yar­dım, nikah, mes­lek ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma; eko­no­mi ve ti­ca­re­tin ge­liş­ti­ril­me­si hiz­met­le­ri­ni yapar veya yap­tı­rır.” Den­mek­te olup, ula­şım alt­ya­pı­sı Be­le­di­ye­mi­zin asli gö­rev­le­ri ara­sın­da­dır.
Bu­nun­la bir­lik­te yine 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun “Diğer Ku­ru­luş­lar­la İliş­ki­ler” baş­lık­lı 75. mad­de­si­nin (a) ve (b) bent­le­rin­de; “Be­le­di­ye, be­le­di­ye mec­li­si­nin ka­ra­rı üze­ri­ne ya­pa­ca­ğı an­laş­ma­ya uygun ola­rak görev ve so­rum­lu­luk alan­la­rı­na giren ko­nu­lar­da;
a) Ma­hal­li ida­re­ler ile diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na ait yapım, bakım, ona­rım ve ta­şı­ma iş­le­ri­ni be­del­li veya be­del­siz üst­le­ne­bi­lir veya bu ku­ru­luş­lar ile ortak hiz­met pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­re­bi­lir ve bu amaç­la ge­rek­li kay­nak ak­ta­rı­mın­da bu­lu­na­bi­lir. Bu tak­dir­de iş, işin ya­pı­mı­nı üst­le­nen ku­ru­lu­şun tabi ol­du­ğu mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne göre so­nuç­lan­dı­rı­lır.
b) Ma­hal­li ida­re­ler ile mer­ke­zi ida­re­ye ait asli görev ve hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la ge­rek­li ayni ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­bi­lir, ge­çi­ci ola­rak araç ve per­so­nel temin ede­bi­lir.”
Açık­la­ma­la­rı­na is­ti­na­den; Or­ta­ca Be­le­di­ye­si'nin Be­le­di­ye­miz Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü as­falt sathi kap­la­ma yapım işi­nin iş­çi­li­ği Be­le­di­ye Mec­lis­le­rin­ce be­lir­le­nen ücret be­de­li kar­şı­lı­ğın­da ya­pa­bil­me­si için, Or­ta­ca Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ile pro­to­kol im­za­la­mak, iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek üzere Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel UÇAR'a yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan Plat­form­lu araç ki­ra­lan­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye­miz hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere yap­tı­rıl­mış olan plat­form­lu ara­cın va­tan­daş ta­lep­le­ri­nin de kar­şı­la­na­bil­me­si için ki­ra­la­ma üc­re­ti­nin be­lir­len­me­si ko­nu­su­nun plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Emlak ve İstim­lak Mü­dür­lü­ğü­nün 30.05.2018 tarih ve 32-33-34 sa­yı­lı “Mül­ki­ye­ti Be­le­di­ye­mi­ze ait İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak mev­kii 123 ada 3 par­sel­de 319,33 m2 ta­şın­ma­zın, 123 ada 7 par­sel­de 452,99 m2 ta­şın­ma­zın ve 123 ada 2 par­sel­de 252,77 m2 ta­şın­ma­zın va­tan­daş ta­ra­fın­dan satın alma ta­le­bi” ile il­gi­li İmar ko­mis­yo­nu, plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­por­la­rı­nın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.

Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 05.06.2018 tarih ve 37 nolu ka­ra­rı ile İmar ko­mis­yo­nu, plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len ko­nu­lar­la il­gi­li ko­mis­yon 22.06.2018 Cuma günü saat 10:00 da Be­le­di­ye Bi­na­sı Mec­lis Top­lan­tı sa­lo­nun­da top­lan­mış olup;
İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak Mev­kii 123 ada 3 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 319,33 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı­na;
İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak Mev­kii 123 ada 7 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 452,99 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı­na;
İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak Mev­kii 123 ada 2 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 252,77 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan uygun bu­lun­muş olup, ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edi­le­rek, satış iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan Emlak ve İstim­lak Mü­dür­lü­ğü­nün 30.05.2018 tarih ve 35-36-37 sa­yı­lı “Mül­ki­ye­ti Be­le­di­ye­mi­ze ait İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Çeş­me­kö­yi­çi mev­kii 239 ada 3 par­sel­de 365,53 m2 ta­şın­ma­zın, Di­bek­ta­şı mev­kii 297 ada 142 par­sel­de ka­yıt­lı 474,64 m2 ta­şın­ma­zın ve Ka­rın­ca­lı mev­kii 275 ada 21 par­sel­de ka­yıt­lı 531,88 m2 ta­şın­ma­zın va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan satın alma ta­le­bi” ile il­gi­li İmar ko­mis­yo­nu, plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­por­la­rı­nın ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 05.06.2018 tarih ve 38 nolu ka­ra­rı ile İmar ko­mis­yo­nu, plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len ko­nu­lar­la il­gi­li ko­mis­yon 22.06.2018 Cuma günü saat 10:00 da Be­le­di­ye Bi­na­sı Mec­lis Top­lan­tı sa­lo­nun­da top­lan­mış olup;
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Çeş­me­kö­yi­çi Mev­kii 239 ada 3 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 365,53 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı­na;
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Di­bek­ta­şı Mev­kii 297 ada 142 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 474,64 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı­na;
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Ka­rın­ca­lı Mev­kii 275 ada 21 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 531,88 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan uygun bu­lun­muş olup, ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edi­le­rek, satış iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 5.?mad­de­si olan İlçe­miz Kazım Yıl­maz Bul­va­rın­da, Re­şa­di­ye Kav­şa­ğı ile İskele Me­zar­lı­ğı ara­sın­da kalan ala­nın, “Ti­ca­ret Alanı” ve “Ti­ca­ret+Konut Alanı” ola­rak plan­lan­ma­sı­na iliş­kin 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı tek­li­fi ile il­gi­li
İmar ko­mis­yo­nu­nun ek süre ta­le­bi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Kazım Yıl­maz Bul­va­rı bo­yun­ca, Re­şa­di­ye Kav­şa­ğı ile İskele Me­zar­lı­ğı ara­sın­da kalan Meri 19.07.2005 onan­lı İskele Ma­hal­le­si 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile meri 15.11.2005 ve 19.07.2005 onan­lı 1/1000 öl­çek­li İskele Ma­hal­le­si Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da Taks:0,15 Taks:0,30 Hmax:6,50 metre ya­pı­lan­ma şart­la­rın­da Konut Ala­nın­da kalan böl­ge­nin Ti­ca­ret Alanı veya Ti­ca­ret+Konut Alanı ola­rak plan­lan­ma­sı­na iliş­kin İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü plan tek­li­fi İmar ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­miş olup, ko­mis­yon­ca bahse konu plan re­viz­yo­nu­na iliş­kin 10.04.2018, 17.04.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 27.05.2018, 28.05.2018, 05.06.2018 ve 16.06.2018 ta­rih­le­rin­de top­lam 8 adet top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bahse konu imar plan­la­rı, plan­lı alan­lar tip imar yö­net­me­li­ği, me­kân­sal plan­lar yapım yö­net­me­li­ği ve oto­park yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
Söz ko­nu­su ko­mis­yon top­lan­tı­la­rı­mız­da Ti­ca­ret Alanı ola­rak önü­müz­de­ki yıl­lar­da ge­li­şecek ya­pı­lan­ma­ya iliş­kin kent do­ku­su da gö­ze­ti­le­rek ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın Taks:0,30 Kaks: 0,60 ola­rak be­lir­len­me­si­ne, ifraz ve tev­hit ge­rek­tir­di­ğin­den uy­gu­la­ma­da güç­lük­le­re yol aşan kı­sım­la­rın dü­zel­til­me­si­ne, çekme me­sa­fe­le­ri­nin, ço­ğun­luk­la par­sel­ler­de yol bo­yun­ca 10 metre ola­rak ko­run­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir. İmar planı yö­nün­den ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da, ko­mis­yon­ca bahse konu plan re­viz­yo­nu­nun plan tek­ni­ği, plan he­sap­la­rı ve kent do­ku­su (kitle, ga­ba­ri, diğer es­te­tik hu­sus­lar) bağ­la­mın­da de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
Son aşa­ma­da, 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı je­olo­jik etüt açı­sın­dan da de­ğer­len­di­ril­mek­te olup, söz ko­nu­su plana ait plan not­la­rı ile plan ra­po­ru ve plan paf­ta­la­rı­nın mec­li­si­mi­zin bir son­ra­ki top­lan­tı­sın­da de­ğer­len­di­ril­me­si için İmar Ko­mis­yo­nu­na ek süre ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 6.?mad­de­si olan Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si Fiyat Lis­te­si ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si liman mev­ki­in­de, Be­le­di­ye­miz so­ru­lu­lu­ğun­da bu­lu­nan Yat Ya­naş­ma Ye­rin­de ku­ru­lan Atık Kabul Te­si­si ile il­gi­li oto­mas­yon sis­te­mi ku­ru­lu­mu, atık yö­ne­tim planı ha­zır­la­ma ve onay­la­ma iş­lem­le­ri, li­sans ve ge­rek­li izin­le­rin alın­ma­sı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış ve te­si­se ge­mi­ler­den kay­nak­la­nan atık­la­rın ka­bu­lü­ne baş­lan­mış­tır.
26.12.2004 ta­rih­li ve 25682 sa­yı­lı R.?G.?de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği­nin 26.?mad­de­si uya­rın­ca be­lir­le­nen ücret ta­ri­fe­si ve ta­ri­fe­nin uy­gu­la­ma esas­la­rı 05.06.2009 ta­rih­li ve 27249 sa­yı­lı R.?G.?de ya­yım­la­nan 2009/3 sa­yı­lı teb­liğ­de be­lir­len­miş­tir. Bu teb­liğ kap­sa­mın­da ka­la­rak ha­zır­lan­mış olan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı 2018 yılı Gelir Tek­li­fi lis­te­si de Ek-2 de yer al­mak­ta­dır. Buna göre, İlçe­miz Yat Ya­naş­ma yeri Atık Kabul te­si­si­ne atık ka­bu­lü ile il­gi­li Çev.?Kor.?ve Kont.Müd.?bi­ri­min­ce ha­zır­la­nan 2018 yılı gelir ta­ri­fe­si­nin plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 07.08.2018 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 488 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer