17-04-2018 18:36 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİNİ KIZDIRAN OTEL İNŞAATI! MÜHRE RAĞMEN SON HIZ DEVAM EDİYOR

Ta­ri­hi ve doğal SİT alanı olan, Sarı Liman mev­ki­in­de kaçak otel in­şa­atı be­le­di­ye ta­ra­fın­dan 3 kez mühürlenmesine rağ­men, in­şa­atın ikin­ci katı ko­lon­la­rı­nın yük­sel­di­ği gö­rül­dü. Ya­pı­lan in­şa­atın kaçak ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le in­şa­at sa­hi­bi V.G ye 26 bin lira para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

DATÇA BELEDİYESİNİ KIZDIRAN OTEL İNŞAATI! MÜHRE RAĞMEN SON HIZ DEVAM EDİYOR

Ruh­sat­sız ola­rak ya­pı­mı­na baş­la­nan ote­lin in­şa­atı Datça Be­le­di­ye­si ekip­le­ri İmar Mü­dür­lü­ğü'nce 27 Mart'ta mü­hür­le­nip yı­kıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­ti. Mühre rağ­men hala  in­şa­ata devam edil­di­ği ve yasal süre olan  27 Nisan' a kadar  inşaat sahibi yıkımı gerçekleştirmez ise  be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan otel in­şa­atı yı­kı­la­cak.
Ko­nuy­la il­gi­li Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ge­rek­li yasal iş­lem­le­rin sür­dü­ğü­nün al­tı­nı çi­zer­ken "İnşaat hak­kın­da aynı za­man­da yıkım ka­ra­rı alın­dı. Buna rağ­men in­şa­ata devam edil­di­ği­ni tes­pit ettik. Üç defa mühür fekki ya­pıl­dı. Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı'na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du. 27 Mart iti­ba­riy­le, kaçak ya­pı­nın yı­kıl­ma­sı, aksi halde in­şa­atın be­le­di­ye ekip­le­rin­ce yı­kı­la­rak, mas­ra­fı­nın ken­di­le­rin­den tah­sil edi­le­ce­ği­ni teb­liğ ettik. Yasal sü­re­nin dol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. 27 Nisan'da bir aylık süre do­la­cak ve o ta­rih­te, in­şa­atı be­le­di­ye ekip­le­rimiz ta­ra­fın­dan yı­ka­ca­ğız" dedi.
          (Sebiha ARSLAN)
 


Bu haber 882 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer