09-05-2018 15:28 GÜNDEM

DATÇA ''CAN YÜCEL KÜLTÜR SANAT FESTİVALİYLE'' ŞENLENİYOR

DAHA NE OLSUN DEME! BU FESTİVALDE DAHA NELER VAR NELER ... Günlerdir bir heyecanla beklediğimiz “Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li” ne sayılı günler kaldı . Yarından sonra ,Cuma ,Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek olan etkinlik 3 gün keyifli anlar,çok konuşulacak anılar bırakacak gibi gözüküyor. Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı ile Datça Be­le­di­ye­si'nin bir­lik­te or­ga­ni­ze et­ti­ği ve tamamen gönüllü yüreklerce en ince detayına kadar titizlikle hazırlanmış ve planlanış durumda. Haydi Datça o zaman meydanlara!

DATÇA ''CAN YÜCEL KÜLTÜR SANAT  FESTİVALİYLE'' ŞENLENİYOR

 Sebiha ARSLAN

Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma (DKSD) Grubu ta­ra­fın­dan, Datça Be­le­di­ye­si'nin des­te­ğin­de dü­zen­le­necek olan fes­ti­val, 11- 12- 13 Mayıs ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak. 'Gelin Can'a Can Ka­ta­lım' slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan festival ,etkinliğinde neler mi var ? Neler yok ki! şiirden edebiyata, konserlerden tiyatroya  ,halk oyunlarından sergilere ,söyleşilere ,doğa yürüyüşü, çocuk tiyatrosu, yarışmalar,piknik ,davul zurna bile var  ve daha neler neler .Haftalardır hazırlığı süren festivale ka­tı­lan sa­nat­çı­lar­, emek sarf eden­ler­  imece tar­zıy­la, Datça'yı me­ka­nı ola­rak ilan eden Can Yücel'e saygı ve vefa duy­gu­suy­la,  hiç­bir bedel al­ma­dan fes­ti­va­le ka­tı­lı­yor­lar. Can Yücel'in eşi Güler Yücel'in me­rak­la bek­le­nen resim ser­gi­si' de  ilk kez bu fes­ti­val­de sa­nat­se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­cak.

11-12-13 Mayıs “Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li” Prog­ra­mı ise şu şekilde

Fes­ti­val­de ilk 2 gün Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda , 3. gü­n ise  Hı­zır­şah Pik­nik alanında  ku­ru­la­cak stand­lar, sa­de­ce sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve el işi sa­nat­la­rı için müm­kün ola­cak. Stand­lar için hiç­bir bedel kira  alın­ma­ya­cak.
Fes­ti­va­lin son günü Hı­zır­şah'ta pik­nik dü­zen­le­necek. Tüm Dat­ça­lı­lar fes­ti­va­le ka­tı­lan ko­nuk­lar­la bir­lik­te yer­yü­zü sof­ra­sı ku­ra­cak. Pik­nik ala­nın­da yö­re­sel mü­zik­ler ve oyun­lar eş­li­ğin­de kar­deş­lik, dost­luk me­saj­la­rı ve­ri­lecek.

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ın bu fes­ti­va­le özel önem ver­di­ği ve Datça'nın bir Kül­tür Sanat Mer­ke­zi ol­ma­sı yo­lun­da önem­li bir adım ola­rak gör­dü­ğü, ifadeleri arasında .

Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı yet­ki­li­le­ri, fes­ti­va­lin hiç bir ti­ca­ri amaç güt­me­di­ği­ni ve hal­kın kon­ser­ler dahil tüm et­kin­le­ri üc­ret­siz ola­rak iz­le­ye­bi­le­ce­ği­ni özel­lik­le vur­gu­la­yarak '' On­lar­ca insan et­kin­lik­ler­de yar­dım­cı olmak için ka­pı­mı­zı ça­lı­yor. Kimi eme­ği­ni, kimi ara­ba­sı­nı bu da­ya­nış­ma­ya yar­dım­cı olmak için ve­ri­yor. Datça'da şu anda Can Yücel Kül­tür Sanat Fes­ti­va­li'nin he­ye­ca­nı var. İna­nı­yo­ruz ki, bu he­ye­can­la tüm Tür­ki­ye'ye ti­ca­ri ol­ma­yan bir fes­ti­va­lin nasıl ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni gös­te­re­ce­ğiz. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­r festivalimize davet ediyoruz '' denildi.
Fes­ti­val sü­re­sin­ce ya­pı­la­cak bütün et­kin­lik­lerin or­ga­ni­zas­yo­nu ,ti­ca­ri değil halka açık ve  üc­ret­siz.


Bu haber 1023 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer