16-09-2019 17:28 GÜNDEM

DATÇA CEMEVİNDEN AŞURE ETKİNLİĞİ

Rıza EZER : Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi'nde 31 Ağus­tos'ta baş­la­yan ve 12 Eylül'de sona eren Yass - ı Mu­har­rem oruç­la­rı­nın so­nun­da Ker­be­la Şe­hit­le­ri için Aşure Çor­ba­sı ik­ra­mı ya­pıl­dı.

DATÇA CEMEVİNDEN AŞURE ETKİNLİĞİ

12 Eylül saat 12.30'da Datça Ce­me­vin­de, Datça Hal­kıy­la pay­la­şı­lan aşure ön­ce­sin­de Datça Ha­cı­bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan açı­lış ko­nuş­ma ya­pıl­dı.Ser­can Bulut'un ver­di­ği lokma du­ası­nın ar­dın­dan Aşure, gelen mi­sa­fir­ler­e ikram edildi.
Su­nu­cu­lu­ğu­nu Aygül Aksoy'un yap­tı­ğı et­kin­li­ğe, Datça halkı ve bir çok sivil top­lum ku­ru­lu­şu ka­tıl­dı.
Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di''
De­ğer­li Can­lar,
Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­met ta­ra­fın­dan hem yer­yü­zü ve gök­yü­zü­nün ya­ra­tıl­dı­ğı, hem de, kı­ya­me­tin ko­pa­ca­ğı­ay ola­rak pek çok ha­dis­le bil­di­ri­len;
Pek çok pey­gam­be­re ve üm­me­ti­ne de “Mu­har­rem orucu” farz olu­nan bir Mu­har­rem ayını daha ar­dı­mız­da bı­ra­kı­yo­ruz.
İslam dün­ya­sın­da böy­le­si önem­li bir yere sahip olan bu ay, aynı za­man­da­Ale­vi­ler için yas ayı­dır. Bu ay; gün do­ğu­mun­dan gün ba­ta­na kadar oru­cu­mu­zu tutar, et­ye­mez, Eh­li­bey­tin uğ­ra­dı­ğı zul­mün anı­sı­na su içmez, eğ­len­ce yap­ma­yız. Zaten, İmam Hü­se­yin'in acı­sı­nı yü­re­ğin­de his­se­den­le­rin, Abbas'ın kesik kol­la­rın­dan akan kanı kendi kol­la­rın­dan ak­tı­ğı­na ina­nan­la­rın eğ­len­me­si el­bet­te ki müm­kün de­ğil­dir.
Bil­di­ği­niz gibi;Emevi sal­ta­na­tı­nın ba­şın­da bu­lu­nan Yezit,hi­la­fe­ti için teh­li­ke­li gör­dü­ğü İmam Hü­se­yin'i or­ta­dan kal­dır­ma­yı plan­lar. Ker­be­la önüne gön­der­di­ği or­du­ya: “Ben Ker­be­la'yı değil Hü­se­yin'in ba­şı­nı is­ti­yo­rum.” der.?Ker­be­la ku­şa­tı­lır, Fırat kı­yı­la­rı işgal edi­lir, su­suz­luk­tan fer­yat eden Ker­be­la hal­kı­nın bu fer­ya­dı­na da­ya­na­ma­yan İmam Hü­se­yin “Bu zulüm ve fesat hü­kü­me­ti­ne ben biat et­me­ye­ce­ğim, ne­re­ye gi­der­sem gi­de­yim, ne­re­de olur­sam ola­yım beni öl­dü­re­cek­le­ri­ni bi­li­yo­rum.” der.?Yezit'in 5000 ki­şi­lik or­du­suy­la sa­va­şa girer.
O gün yani mu­har­rem ayı­nın onun­cu günü (aşure günü) Ker­be­la mey­da­nın­da yet­miş iki genç ve İmam Hü­se­yin'in başı ke­si­le­rek şehit eden Yezit or­du­su İmam Hü­se­yin'in kesik ba­şı­nı top yapıp mey­dan­da tek­me­le­ye­rek oy­na­dı­lar.
İmam Hü­se­yin daima hak­sız­lık­la­ra karşı çık­mış, za­li­me karşı maz­lu­mun ya­nın­da yer al­mış­tır. Buna rağ­men onun bu şe­kil­de şehit edil­me­si se­ven­le­ri ta­ra­fın­dan asla unu­tul­ma­mış­tır, unu­tul­ma­ya­cak­tır. Bütün İslam dün­ya­sın­da mil­yon­lar­ca eh­li-beyt yan­lı­la­rı ta­ra­fın­dan sev­giy­le anı­lır ve ma­te­mi tu­tu­lur. Tarih bo­yun­ca İmam Hü­se­yin'e gös­te­ri­len bu sevgi hiç­bir li­de­re, hiç­bir ön­de­re, hiç­bir ev­li­ya ve erene gös­te­ril­me­miş­tir.
Bu­gün­de din adına, Allah adına hük­met­ti­ği­ni ifade edip başta Or­ta­do­ğu olmak üzere dün­ya­nın pek çok ül­ke­si­ni kan gö­lü­ne çe­vi­ren terör ör­güt­le­ri ve on­la­rın iş­bir­lik­çi­si em­per­ya­list dev­let­ler, Yezit gibi maz­lum ve masum in­san­la­rın ka­nı­nı dök­mek­te­dir. Allah yap­tık­la­rın­dan ha­ber­siz de­ğil­dir.
De­ğer­li Can'lar ni­ya­zı­mız odur ki; bin yıl­lık acıy­la tut­tu­ğu­muz yas oru­cu­mu­zu, Hak kabul ey­le­sin. Tüm can­la­rın iba­de­ti mak­bul, du­ala­rı kabul olsun. Eh­li­beyt ha­tı­rı­na ve Aşure günü hür­me­ti­ne Allah'tan di­le­riz ki, maz­lum kanı artık ak­ma­sın.
31 Ağus­tos­tan bu­gü­ne kadar Yass ı Mu­har­rem Orucu bo­yun­ca lokma veren, lok­ma­la­rı­nı pay­la­şan can­la­rı­mı­za, mut­fak­ta emek veren Er­do­ğan Ak­pı­nar, Şah­ha­nım Yıl­dı­rım, Al­tun­Yo­le­ri'ne, 12 gün bo­yun­ca Mu­har­rem Soh­bet­le­rin­de biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­yan de­de­miz Nihat Yo­le­ri'ye, gö­nül­lü ola­rak hiz­met eden ba­cı­la­rı­mı­za, kar­deş­le­ri­mi­ze, dost­la­rı­mı­za, matem ayın­da her akşam bizi yal­nız bı­rak­ma­yan tüm can­la­ra şük­ran­la­rı­mı­zı sunar;Aşure lok­ma­mı­za tüm dost­la­rı­mı­zı bek­le­riz'' dedi.
et­kin­lik aşure ik­ra­mı ile devam etti.


Bu haber 597 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer